DESINFEKTSIOONIVAHENDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
- DESINFEKTSIOONIVAHENDID
- FARMITARVIKUD
- TÄISPIIMA- JA LÕSSIPULBRIASENDAJAD
- LAKUKIVID
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: SA01
Toote nimetus: VIRKON S 500G
Toimeaine: pentakaalium bis (peroksümonosulfaat) bis(sulfaat)
Tootja: Antec International Limited
Toote failid:
Virkon S Poultry Brochure eng
Virkon S ohutuskaart 2013
Virkon S Pig Brochure eng

 

VIRKON® S
 
TÕHUS LAIA TOIMESPEKTRIGA VIRUTSIIDNE DESINFITSEERIMISVAHEND
 
Efektiivseks viiruslike, bakteriaalsete ja seenhaigustest tulenevate haigusttekitavate organismide tõrjeks.
Tõhus nii poorsetel pindadel, kalgis vees, madalatel temperatuuridel ja muudel orgaaniliselt keerukatel tingimustel.
 
KOOSTIS
Biotsiidid: pentakaalium bis (peroksümonosulfaat) bis(sulfaat) – 497 g/kg.
Sisaldab: dikaalium peroksodisulfaati.
 
KASUTUSOTSTARVE
Virkon® S sobib oma tõhusa laia toimespektri, kasutajasõbralikkuse ja mitmekülgsuse poolest desinfitseerimisvahendiks eluskarja pidamisel, erinevatel pindadel, seadmetel, liiklusvahenditel, jalgade kastmisel, veesüsteemis ja õhutamisel.
 
KASUTAMISJUHEND

Kasutusotstarve
Lahjendusaste
Kasutamine
Regulaarne pindade desinfektsioon
1:100 (1%)
Pihustage Virkon® S lahus survepesuri või muud mehaanilise pihusti abil soovitud pinnale vahekorras 300 ml/m2.
Teisaldatavate seadmete regulaarne puhastamine ja desinfektsioon
1:100 (1%)
Pihustage Virkon® S lahusega vahekorras 300 ml/m2.
Jalgade ja rataste desinfektsioon
1:100 (1%)
Vahetage lahus iga 4-5 päeva järel või juhul kui see on määrdunud.

 
Alternatiivsete lahjendusastme(te) (mida pole tabelis toodud) või termilise udutamise kohta juhtnööride saamiseks pöörduda otse DuPont poole.
 
ETTEVAATUSABINÕUD
 • Desinfitseerimisvahendi kasutamisel järgida ohutusnõudeid. Enne kasutamist lugeda hoolikalt etiketti ja toote infolehte.
 • Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas ja kuivas kohas.
 • Pärast kasutamist pakend korralikult sulgeda.
 • Pärast kasutamist loputada pakend veega ja hävitada vastavalt nõuetele (kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed).
 • Vältida kontsentraadi või lahuse sattumist veekogudesse.
 • Mitte segada kokku muude kemikaalidega, välja arvatud nendega, mida tootja on soovitanud.
 • Pikemal kokkupuutel metallpindadega loputada need puhta veega.
 • Pärast kasutamist loputada pealekandmiseks tarvitatud seadmed.
 • Ilma kaitseriietuse ja –vahenditeta vältida käideldavat piirkonda, kuni pihustiudu on hajunud.
 
 • Ärritab nahka
 • Silmade kahjustamise tõsine oht
 • Kahjulik veeorganismidele
 • Hoida lastele kättesaamatus kohas
 • Vältida tolmu sissehingamist
 • Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma
 • Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole
 • Kanda sobivat kaitseriietust, -kindad ja silmade või näokaitset
 • Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed
 
 1. Sobiva lahjendusastme saamiseks mõõtke välja täpne kogus Virkon® S pulbrit.
 2. Segage Virkon® S pulber veega kuni see on täielikult lahustunud.
 
Esmaabimeetmed:
Üldine: Teadvusetule inimesele on suu kaudu mistahes aine manustamine keelatud. Sümptomite mitte kadumise või kahtluse korral pöörduda arsti poole.
Sissehingamine: Toimetada kannatanu eemale ja panna ta pikali. Juhul, kui kannatanu ei hinga, kasutada vajadusel hingamisaparaati ja/või hapnikku. Pöörduda arsti poole.
Nahk: Loputada kohe rohke veega. Pöörduda arsti poole.
Silmad: Eemaldada kontaktläätsed. Loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Allaneelamine: MITTE esile kutsuda oksendamist. Kui kannatanu on teadvusel, anda rohkesti juua. Pöörduda kohe arsti poole.
 
Xi: Ärritust tekitav
 
Registreerimistunnistuse number: 0762/11
Hädaabitelefon: 112
Mürgistusteabekeskus: 16662
 
Tootja:
Antec Internat Ltd – a DuPont Company
Windham road - Chilton Industrial Estate - Sudbury
Suffolk CO10 2XD - Ühendkuningriik
 
Täiendav informatsioon: OÜ Zoovetvaru, Uusaru 5, Saue 76505, Eesti. Tasuta infotelefon: 800 9000. E-mail: zoovet@zoovet.ee
 
Toote pildid:


Kasutaja
Salasõna