QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
QD08 ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED
TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QD06AA03
Toote nimetus: ALAMYCIN AEROSOOL 140G N1 / 1092248
Toimeaine: oksütetratsükliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMIOMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Alamycin, 32,1 mg/g nahasprei, lahus veistele, lammastele ja sigadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 g nahasprei, lahust sisaldab:
Oksütetratsükliinvesinikkloriidi 36 mg, mis vastab 32,1 mg oksütetratsükliinile.
Abiained:
Patentsinine (E 131), propüleenglükool (säilitusaine, E1520)
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Nahasprei, lahus.
Sinine lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, lammas, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud lokaalsete infektsioonide raviks veistel,
sigadel ja lammastel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse
uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi)
epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on ülitundlikud tetratsükliinide suhtes, peaksid preparaadiga töötamist vältima.
Vältida preparaadi sattumist silma. Vältida preparaadi kontakti nahaga.
Vältida ravimi sissehingamist.
Pärast kasutamist pesta käed.
Preparaadi käsitsemise ajal mitte suitsetada.
Mitte pihustada lahtise tule või hõõguvate materjalide läheduses.
Kergesti süttiv.
Kasutada ainult hästi ventileeritavates ruumides.
Konteiner on rõhu all.
Mitte lõhkuda ega põletada rõhukonteinerit pärast kasutamist.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Pärast ravimi manustamist tiinetele ja lakteerivatele loomadele kõrvaltoimeid ega loote arenguhäireid
ei ole täheldatud.
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed puuduvad.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Välispidiseks manustamiseks.
Sõramädaniku raviks tuleb sõrad eelnevalt puhastada ja värkida.
Haavad tuleb enne manustamist puhastada.
Rõhukonteinerit tuleb enne kasutamist loksutada.
Pihustada mõned sekundid, või kuni kahjustatud ala on kaetud.
Ravitud lammastel tuleks enne karjamaale tagasi lubamist lasta üks tund kuival pinnal seista.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: veis, siga lammas: 0 päeva.
Piimale: veis, lammas: 0 päeva.
Mitte kasutada lakteerivate loomade udaral ega nisadel, kui nende piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: tetratsükliin ja selle derivaadid,
ATC vet kood: QD06AA03
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline antibiootikum, mis pärsib tundlike bakterite proteiini sünteesi.
See seostub bakteriaalse ribosoomi 30S alaühikuga ja ensüümid, mis katalüüsivad aminoatsüül-
transport-RNA seostumist ribosomaalsete aktseptoritega, pärsitakse. See hoiab ära aminohapete
lülitumise peptiidahelasse, pidurdades (inhibeerides) valkude sünteesi.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Puhastatud vesi
Isopropüülalkohol/metanool
Patentsinine (E 131)
Povidoon
Propüleenglükool (säilitusaine, E1520)
Magneesiumkloriidheksahüdraat
Monoetanoolamiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Ettevaatust konteiner on rõhu all!
Kaitsta rõhukonteinerit otsese päikesevalguse eest ja mitte lasta kuumeneda üle 50ºC
Ka tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Rõhukonteiner sulgklappkorgiga, sisaldab surve all vedelikku. Propellent lämmastik (hapnikuvaba).
Pakend: 140 g.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Norbrook Laboratories Ltd.
Station Works
Newry BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1199
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 20.10.1998
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.03.2015
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.

 

Kasutaja
Salasõna