QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
QD08 ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED
TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QD06AA03
Toote nimetus: ENGEMYCINE SPRAY 200ML / 1346475
Toimeaine: oksütetratsükliin 
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Engemycin Spray, 25 mg/ml, nahasprei, suspensioon veistele, lammastele ja sigadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Oksütetratsükliinvesinikkloriidi                           25,00 mg
(vastab oksütetratsükliinile                                23,15 mg)
 
Abiained:
Patentsinine V (E131)                                       1,25 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Nahasprei, suspensioon.
Roheline kuni rohekassinine suspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis, lammas ja siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Oksütetratsükliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud või nendega seotud järgmiste infektsioonide ravi veistel, lammastel ja sigadel:
q                   Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum ja teiste Fusobacterium spp. ning Bacteroides spp. põhjustatud jäseme piirkonna infektsioonide ravi.
q                   Operatsioonist või füüsilistest vigastustest nt sabade närimine sigadel, kriimustustest ja marrastustest põhjustatud pindmiste haavade infektsioonide toetav ravi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada nisade ravil, et vältida preparaadi sattumist piima.
Mitte kasutada loomadel ülitundlikkuse korral oksütetratsükliini või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravida loomi hästi ventileeritavas ruumis.
Mitte pihustada silma või silmade läheduses.
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite antibiootikumitundlikkuse kohta.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Ülitundlikkuse ja kontaktdermatiidi ohu tõttu peab kasutaja vältima preparaadi kontakti nahaga.
Preparaadi käsitsemisel kanda sobivaid vedelikke mitteläbilaskvaid kindaid.
Silmaärrituse ohu tõttu vältida preparaadi sattumist silma.
Kaitsta silmi ja nägu.
Mitte pihustada lahtisesse tulle ega mis tahes hõõguvatele materjalidele.
Mitte purustada ega põletada konteinerit isegi pärast kasutamist.
Vältida aurude sissehingamist.
Kasutada preparaati vabas õhus või hästi ventileeritavas ruumis.
Pesta käsi pärast kasutamist.
Mitte süüa ega suitsetada preparaadi manustamisel.
Juhuslikul ravimi allaneelamisel või sattumisel silma pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Ainult paikseks kasutamiseks.
Loksutada hoolikalt enne kasutamist. Spreikonteinerit saab kasutada nii püstises kui alaspidises asendis. Enne manustamist puhastada ravitav pind põhjalikult, pihustada ravimit 1-2 sekundit 15-20 cm kauguselt, kuni ravitav piirkond on ühtlaselt värvunud. Korrata ravi iga 12 tunni järel 1 kuni 3 päeva vastavalt paranemisprotsessile.
 
Jäseme piirkonna vigastuste korral on parima ravitulemuse saamiseks soovitatavad järgmised juhised:
 
q         Puhastada täielikult jäseme piirkond, eemaldada võõrkehad, eksudaat ja nekrootilised koed.
q         Hoida looma kuival pinnal 12 tundi pärast iga manustamist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Veis, lammas:
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Piimale: 0 päeva.
Siga:
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Preparaadist värvunud sea naha osa tuleb enne inimtoiduks kasutamist eemaldada.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibiootikumid paikseks kasutamiseks, tetratsükliinid
ATCvet kood: QD06AA03
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Oksütetratsükliini toodab fermentatsiooni käigus Streptomyces rimosus.
Oksütetratsükliin on laia antimikroobse toimespektriga, toimides paljudesse grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse bakteritesse, sealhulgas sihtpatogeenidesse Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum ja teistesse Fusobacterium spp. ning Bacteroides spp. bakteriliikidesse.
Oksütetratsükliin on bakteriostaatiline ja toimib rakusisest valgusünteesi inhibeerides.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Lokaalselt manustades on oksütetratsükliini imendumine vähene. Ravim satub vahetusse kontakti bakteritega keha välispinna pindmistes haavades ja nahal. Värvaine näitab ravitud piirkonna ulatust.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Patentsinine V (E131)
Polüsorbaat 80
Isopropüülalkohol
Butaani baasil (n-butaan, isobutaan, propaan) süsivesinike segu denaturandiga
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Mahuti on rõhu all: hoida kaitstult päikesekiirguse eest ning mitte hoida temperatuuril üle 50ºC.
Hoida eemal süüteallikatest. Suitsetamine keelatud.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Lakitud alumiiniumist rõhu all olev 200 ml-ne spreikonteiner sisaldab 5 g oksütetratsükliinvesinikkloriidi ja sinist värvainet. Spreiklapp koosneb lakitud valgeplekist ja erinevatest plastmaterjalidest ning võimaldab konteinerit kasutada nii püstises kui alaspidises asendis.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1571
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.09.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna