PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
QD08 ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED
TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QD02AX80
Toote nimetus: AMOS ZWARTE ZALF 800G / 1559572 (ET)
Toimeaine: ihtammool+ kamper
Tootja: Kommer Biopharm BV
Kuuluvus: Retseptiga

 

PAKENDI INFOLEHT
Zwarte Zalf, 150 mg + 100 mg /g salv
 
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes veterinaararsti soovitusel.
 
1. RAVIMIPARTII VABASTAMISE EEST VASTUTAVA TOOTMISLOA HOIDJA NIMI JA AADRESS
Partii vabastamise eest vastutav tootja:
Feramed B.V.
Veemweg 1
3771 MT Barneveld
Holland
 
2. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Amos Zwarte Zalf
Ammooniumbituminosulfonaat/kamper
 
3. TOIMEAINE JA MUUD ABIAINED
Toimeaine:
1 g salvi sisaldab:
ammooniumbituminosulfonaati 150 mg
kamprit 100 mg
Abiained:
Vaseliin.
 
4. NÄIDUSTUSED
Nahapõletike lokaalne ravi.
 
5. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
6. KÕRVALTOIMED
Ei ole teada.
 
7. LOOMALIIGID
Veis, hobune.
 
8. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI, MANUSTAMISTEE JA –MEETOD
Välispidiseks kasutamiseks.
Kahjustatud ala määrida sisse salviga kaks korda päevas.
 
9. SOOVITUSED ÕIGE MANUSTAMISVIISI OSAS
vt lõik 8. Annustamine loomaliigiti, manustamistee ja – meetod.
 
10. KEELUAJAD       
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva.
Mitte kasutada loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
11. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Hoida külmkapis (2ºC–8ºC).
 
12. ERIHOIATUSED
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Kasutada ainult
vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
13. ERINÕUDED ETTEVAATUSABINÕUDE OSAS KASUTAMATA JÄÄNUD
PREPARAADI VÕI NENDE JÄÄTMETE, KUI NEID TEKIB, HÄVITAMISEL
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
14. PAKENDI INFOLEHE VIIMASE KOOSKÕLASTAMISE KUUPÄEV
Müügiloata veterinaarravim.
 
15. LISAINFO
Müügiloa number Hollandis NL 2304

 

 

 

 

 

 

Kasutaja
Salasõna