QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
PEHMENDAVAD JA KAITSVAD AINED
QD06 ANTIBIOOTIKUMID JA KEMOTERAPEUTIKUMID DERMATOLOOGILISEKS KASUTAMISEKS
QD08 ANTISEPTILISED JA DESINFITSEERIVAD AINED
TEISED DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
QD51 KAPJADE JA SÕRGADE RAVIKS KASUTATAVAD AINED
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QD51AA83
Toote nimetus: PIX FAGI Bioveta 160G (250ML) /1114175
Toimeaine: pöögitõrv
Tootja: Bioveta, a.s.
Kuuluvus: Käsimüük

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Pix-Fagi Bioveta, 200 mg/g, nahasprei, lahus
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 g nahasprei, lahus sisaldab:
Pöögi tõrva (Fagi pix) 200 mg.
 
Abiaine(d):
Etüülatsetaat, denatureeritud etanool.
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Nahasprei, lahus.
Pruun kergelt opalestsentne kuni hägune vedelik.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Sõralised, kabjalised ja linnud.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Toetav preparaat kabja-, sõra- ja lindudel varbahaiguste puhul.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada kassidele.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeaine või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
Mitte manustada välistele suguorganitele.
Mitte kasutada ägeda märja ekseemi korral.
Mitte kasutada fototoksiliste dermatooside korral.
Mitte kasutada tõsiste naha infektsioonide korral.
Mitte kasutada Lupus erythematosus’e korral.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Tõrv on nefrotoksiline.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei ole.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Ei rakendata.
Preparaat on kergesti süttiv ja ülimalt tuleohtlik.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Tõrv ja tõrva õlid võivad põhjustada nahaärritust, seetõttu ei tohi manustada preparaati põletikulisele või vigastatud nahale.
Ülitundlikkus ja erüteem kasutuspiirkonnas, fototoksilisus, follikuliit ning neerukahjustuse oht, kui preparaati manustatakse suurele nahapinnale.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Pihustada preparaati kahjustunud alale 15...20 cm kauguselt, jälgides, et ravim ei valguks allapoole kahjustunud ala piiri. Jalgade ja/või sõrgade ravil on soovitav kanda preparaati kahjustunud alale 2...3 kihti, (enne uue kihi manustamist veenduda, et eelmine kiht on täielikult kuivanud).
Preparaadi kasutamisel naha valgustundlikkus suureneb kuna tõrv sisaldab fototoksilist ainet.Seetõttu on. soovitav töödeldud nahapiirkonda päikesekiirguse eest kaitsta.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kasutamisel vastavalt näidustusele ja annustamisele üleannustamise oht puudub.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Ravimit ei ole lubatud kasutada produktiivloomadel.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: kapjade ja sõrgade raviks kasutatavad ained.
ATCvet kood: QD51AA83.
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Toimemehhanism
Pöögitõrv sisaldab alkohole, rasvhappeid, rasvhappe estreid, ketoone, guajakoole, kresoote, kresoole, tahkeid parafiine, resiini, fenoole, dimetüülpürogallooli, ksülenooli, alifaatseid ja aromaatseid süsivesikuid. Tõrv soodustab epidermiserakkude proliferatsiooni, toimib vasokonstriktoorselt ja sügelemisvastaselt, on mõningase antiseptilise toimega. Koos päikesekiirgusega annab preparaat märgatava fototoksilise efekti.
Süsteemne imendumine on vähene, kui preparaati manustatakse ettenähtud kogustes otse sõra ja/või kabja keratiinile. Ka ettenähtud annuses nahale manustamisel on imendumine nahka ja sügavamale kudedesse vähene (preparaati manustada väikesele piirkonnale; ravikuuri pikkus ei tohi ületada 3 nädalat; manustamise järgselt tuleb ravimiga kaetud piirkond kinni katta ning kaitsta otsese päikesekiirguse eest). Kui preparaati kasutatakse pikka aega, manustatakse suurele nahapinnale või kahjustatud nahale, võivad ilmneda naha atroofia, fototoksilisus ja nefrotoksilisus. Benspüreeni ja aromaatsete süsivesikute imendumist käsitletakse riskifaktorina. Nende imendumine suurendab perifeersete veresoonte laienemist (eriti vannitamisel). Imendunud ainete biotransformatsioon toimub osaliselt nahas ja maksa parenhüümis. Nii metaboliseerunud kui muutumata aineosakesed väljutatakse organismist peamiselt uriiniga.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pöögitõrva farmakokineetilised parameetrid keratiinis ja nahas ei ole lõplikult teada.
Epidermise rakkude proliferatsiooni suurenemine võib põhjustada epidermise kihi paksuse muutusi.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Etüülatsetaat
Denatureeritud etanool
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C originaalpakendis.
Hoida kaitstult valguse eest.
Preparaat on tuleohtlik!
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
50 ml ja 100 ml klaaspudelid pihustiga (vastavalt 40 g ja 80 g preparaati).
130 ml, 250 ml ja 500 ml plastikpudelid pihustiga (vastavalt 80 g, 160 g ja 400 g preparaati).
1000 ml plastpudel (täitmiseks) sisaldab 800 g preparaati.
3000 ml plastkanister (täitmiseks) sisaldab 2400 g preparaati.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a. s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1159
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 05.12.2003
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.09.2014
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2014
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kuuluvus: Käsimüügiravim.
 
 
Kasutaja
Salasõna