QI05 IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID HOBUSTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID
IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID VEISTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID HOBUSTELE
IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID SIGADELE
IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID KALADELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- INFEKTSIOONIVASTASED RAVIMID
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
- MUUD HOOLDUSVAHENDID LEMMIKLOOMADELE
- DIUREETIKUMID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD HOBUSTELE
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI05AX80
Toote nimetus: CLOTEID 4 INJ 1ML N10 / 1429332 (RT)
Toimeaine: teetanuse anatoksiin
Tootja: Bioveta, a.s. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

                                                               PAKENDI INFOLEHT
 
Ravimil ei ole Eesti Vabariigis müügiluba ning seda võib kasutada üksnes arsti soovitusel.
 
1. VETERINAARPREPARAADI NIMETUS
Cloteid 4, süstelahus.
 
2. TOIMEAINE(TE) JA ABIAINETE SISALDUS
Toimeaine(d): 1ml süstelahust sisaldab:
Puhastatud teetanuse anatoksiini 300 KBL
Abiaine(d): Alumiiniumhüdroksiid, merthiolaat, lahusti.
 
3. TOOTJA
Bioveta, s.a., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Czech Republic
 
4. LOOMALIIGID:
Hobune
 
5. NÄIDUSTUS(ED)
Teetanuse vastaseks aktiivseks immuniseerimiseks.
 
6. ANNUSTAMINE LOOMALIIGITI
Manustatakse lihasesisesi. Vaktsineerida kaks korda 3 nädalase intervalliga loomi alates kolmandast elukuust.
 
7. MANUSTAMISVIIS JA –TEE
Lihasesisesi.
 
8. TÄPNE KASUTUSJUHEND
V.t. punkt 6.
 
9. VASTUNÄIDUSTUSED
Mitte manustada haigetele ja kahhektilistele loomadele.
 
10. KÕRVALTOIMED
Pole teada.
 
11. KEELUAJAD
Ei rakendata.
 
12. SÄILITAMISE ERITINGIMUSED
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril 2°C...8°C. Hoida valguse eest kaitstult.
Pärast pakendil märgitud kõlblikkusaja lõppu mitte kasutada.
 
13. ERIHOIATUSED
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
14. ERINÕUDED KASUTAMATA JÄÄNUD RAVIMI VÕI JÄÄTMEMATERJALI HÄVITAMISEKS, VASTAVALT RAVIMPREPARAADILE ESITATUD NÕUETELE: Kasutamata veterinaarpreparaat või jäätmematerjal tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
15. LISAINFORMATSIOON: Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun maaletooja poole: OÜ OÜ Zoovetvaru, 76505 Saue, Uusaru 5 tel 800 9000
 
Kasutaja
Salasõna