QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI05AA04
Toote nimetus: BIOEQUIN FH INJ N10 / 1656019
Toimeaine: hobuste rinopneumoniidi viirusvaktsiin + hobuste influentsaviirusvaktsiin
Tootja: Bioveta a.s. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 
RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.            VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
BioEquin FH, süsteemulsioon hobustele
 
2.            KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus (1 ml) sisaldab:
 
Toimeained
Hobuste inaktiveeritud gripiviirus, tüved:
A/Equi 2/Brno 08 (Ameerika tüüp) H3N8                                                                                min 6,0 log2 HIT1
A/Equi 2/Morava 95 (Euroopa tüüp) H3N8                                                                            min 6,0 log2 HIT1
Hobuste inaktiveeritud herpesviirus, 1.tüüp, (EHV-1)                                                          min 2,1 log10 VNI2
 
1             Merisea seerumis hemaglutinatsiooni testiga määratud spetsiifiliste antikehade geomeetriline keskmine.
2             Viirusneutralisatsiooni indeks hamstri seerumis.
 
Adjuvant:
õliadjuvant (Montanide ISA 35 VG)                             0,25 ml
 
Abiaine:
tiomersaal                                                                          0,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.            RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
Vaktsiin on valge õline loksutamisel kergesti seguneva settega vedelik.
 
4.            KLIINILISED ANDMED
 
4.1          Loomaliigid
 
Hobune.
 
4.2          Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Hobuste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada hobuste gripiviirusest ja hobuste herpesviirusest (EHV-1) põhjustatud hingamisteede infektsiooni ning kliinilisi tunnuseid.
Aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada hobuste herpesviiruse (EHV-1) põhjustatud abortide esinemist tiinetel märadel.
Vaktsiinitüve Brno 08 võime tekitada immuunsus viruletnse hobuste gripi viiruse vastu on tõendatud nakkuskatsetega. Vaktsiinitüve Morava 95 immunogeensus on näidatud seroloogiliste uuringutega. Hobuste gripiviiruse mõlema vaktsiinitüve poolt stimuleeritava immuunsuse kestus on määratud seroloogiliste uuringutega.
 
Gripp
Aktiivse immuunsuse tekkimine: 14 päeva pärast esmast vaktsineerimist.
Aktiivse immuunsuse kestus: 6 kuud pärast kordusvaktsineerimist.
 
Herpesviirus
Aktiivse immuunsuse tekkimine: 14 päeva pärast esmast vaktsineerimist.
Aktiivse immuunsuse kestus: 6 kuud pärast kordusvaktsineerimist.
 
4.3          Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4          Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Infektsioonisurve vähendamiseks peab vaktsineerima kõik hobused farmis. Enne hobuste viimist teise karja või talli või enne võistlusi peab tegema vähemalt esmase vaktsineerimise koos järgneva 14-päevase puhkusega, mis on vajalik immuunsuse kujunemiseks. Tallis kus toimub paaritamine on hobuste herpesviiruse ja hobuste gripiviiruse infektsiooni vastase immuunsuse kujunemiseks ning säilitamiseks vaja kõik loomad regulaarselt vaktsineerida, järgides ettenähtud tähtaegu. Kõikidele paaritusse võetavatele vaktsineerimata hobustele on soovitatav teha karantiiniperioodil esmane vaktsineerimine ning seejärel anda 14-päeva puhkust immuunsuse kujunemiseks. Hingamisteede haiguse tunnustega haiged hobused tuleb tervetest loomadest eraldada.
 
4.5          Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida tohib ainult terveid loomi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
Kasutajale
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda kiiresti arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
 
Arstile
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6          Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)              
 
Pärast vaktsineerimist võib täheldada ajutist kehatemperatuuri tõusu. Võib esineda sporaadilisi anafülaktilisi reaktsioone. Sel juhul peab rakendama sümptomaatilist ravi.
 
4.7          Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Veterinaarravimi ohutus laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud.
 
4.8          Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9          Annustamine ja manustamisviis
 
Vaktsiini annus 1 ml.
Vaktsiin (1 ml) manustada sügavale lihasesse.
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda temperatuurini 15...25°C ja loksutada põhjalikult.
 
Vaktsineerimisprogramm
Esmane vaktsineerimine hobuste gripi ja herpesviiruse vastu
Esimene vaktsineerimine 6 kuu vanuselt, teine vaktsineerimine 4 nädalat hiljem.
 
Kordusvaktsineerimine hobuste gripi ja herpesviiruse vastu
Esimene kordusvaktsineerimine (kolmas annus) teha 3 kuud pärast esmast vaktsineerimist ja edasised kordusvaktsineerimised teha iga 6 kuu järel.
 
Tiinete märade vaktsineerimine
Hobuste herpesviiruse infektsioonist põhjustatud abortide vähendamiseks manustada üks vaktsiiniannus tiinetele märadele teisel kuul pärast tiinestamist ning seejärel viiendal või kuuendal ja üheksandal tiinuskuul.
 
4.10        Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11        Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.            IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid hobustele
ATCvet kood: QI05AA04
 
Aktiivseks immuniseerimiseks hobuste gripi ja hobuste herpesviiruse vastu.
 
Toimeainete manustamine looma organismi põhjustab aktiivse immuunvastuse, mis avaldub paikse ja süsteemse humoraalse immuunsuse ning tsütotoksiliste T-lümfotsüütide aktiivsuse indutseerimisena.
 
Aktiivne immuunsus algab hiljemalt 14 päeva pärast soovitatud vaktsineerimisskeemi järgi tehtud esmast vaktsineerimist.
Varssade ja täiskasvanud hobuste immuunsus hobuste herpesviiruse ja gripiviiruse vastu kestab vähemalt 6 kuud pärast kolmandat vaktsineerimist ning järgnevaid kordusvaktsineerimisi. Pikaajalise immuunsuse tagamiseks peab kinni pidama soovitatud vaktsineerimisskeemist.
 
6.            FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1          Abiainete loetelu              
 
Montanide ISA 35 VG
Tiomersaal
Naatriumkloriid
Kaaliumkloriid
Kaaliumdivesinikfosfaat
Dinaatriumvesinikfosfaatdodekahüdraat
Süstevesi.
Naatriumhüdroksiid
 
6.2          Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3          Kõlblikkusaeg   
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4          Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2...8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
 
6.5          Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin tarnitakse hüdrolüütilise I klassi klaasist viaalides, mis on hermeetiliselt suletud läbistatava kummikorgi ja alumiiniumkattegaga.
Igas pakendis on kinnitatud pakendi infoleht.
Vaktsiiniviaalid on pandud kartongkarpidesse. Hulgipakendis viaalid on pandud PVC-pakendisse.
Pakendi suurus:  2 × 1 annus, 5 × 1 annus, 10 × 1 annus
                                               1 × 5 annust, 10 × 5 annust
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6          Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.            MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1886
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 22.12.2014
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
Kasutaja
Salasõna