QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI05AA05
Toote nimetus: BIOEQUIN H INJ N10 / 1688395
Toimeaine: hobuste rinopneumoniidi viirusvaktsiin 
Tootja: Bioveta a.s. 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
BioEquin H, süsteemulsioon hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks annus (1 ml) sisaldab:
 
Toimeaine:
Hobuste inaktiveeritud herpesviirus tüüp 1 (EHV-1) Min. 2,1 log10 VNI1
 
1Viiruse neutralisatsiooni indeks hamstrite seerumis
 
Adjuvant: 
Õliadjuvant (Montaniid ISA 35 VG) 0,25 ml 
 
Abiained: 
Tiomersaal 0,1 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esindatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon. 
Valkjas, kollaka või õrnroosa värvusega õlijas vedelik kergesti lahustuva settega.
 
4. KLIINISED ANDMED

4.1 Loomaliigid
 
Hobune.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Hobuste aktiivseks immuniseerimiseks hobuste herpesviirus tüüp 1 (EHV-1) põhjustatud respiratoorsete infektsioonide ja kliiniliste tunnuste vähendamiseks. Hobuste herpesviirus tüüp 1 (EHV-1) põhjustatud abortide sageduse vähendamiseks tiinetel märadel.
 
Immuunsuse teke: 14 päeva pärast esmast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: 6 kuud pärast kordusvaktsineerimist. 
 
4.3 Vastunäidustused
 
Ei ole. 
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Infektsioonisurve vähendamiseks peaks vaktsineerima kõik tallis olevad hobused. Hobuste üleviimisel teistesse kasvandustesse või tallidesse ja enne ratsavõistlusi peaks tegema vähemalt esmase vaktsineerimise, pidades kinni kahenädalasest tähtajast, mis on vajalik immuunsuse tekkeks. Hobuste herpesviiruse vastase nakkuskaitse tekkimiseks ja säilitamiseks tuleb ettenähtud tähtaegadel ja reeglipäraselt vaktsineerida kõik kasvanduses olevad loomad. Kõikidele vaktsineerimata hobustele, kes puutuvad kasvanduses kokku teiste loomadega, soovitatakse karantiini ajal teha vähemalt esmane vaktsineerimine, pidades kinni kahenädalasest tähtajast, mis on vajalik immuunsuse tekkeks. Respiratoorhaigusele viitavate kliiniliste tunnustega hobused tuleb tervetest loomadest isoleerida.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. 
 
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole. 
Kui te olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike. 
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole. 
 
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga sageli võib pärast vaktsineerimist täheldada ajutist kehatemperatuuri tõusu. Aeg-ajalt võib tekkida anafülaktiline reaktsioon. Sellisel juhul tuleb rakendada sümptomaatilist ravi. 
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-1, aga vähem kui 10-l loomal 1000-st)
- Harv (rohkem kui 1-1, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st)
- Väga harv (vähem kui 1-1 loomal 10000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Andmed antud veterinaarravimi ohutuse kohta selle kasutamisel laktatsiooni ajal puuduvad.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada vaktsiiniannus (1 ml) sügavale intramuskulaarselt. 
Enne kasutamist tuleb viaali sisu soojendada temperatuurini 15 °C...25 °C ja põhjalikult loksutada.
 
Vaktsineerimisskeem:
 
Esmane vaktsineerimine:
Esmane vaktsineerimine sisaldab kahte vaktsineerimist: esimene süst tehakse 6 kuu vanuses, teine süst 4 nädalat hiljem.
 
Kordusvaktsineerimine: 
Esimene kordusvaktsineerimine (kolmas annus) tehakse 3 kuud pärast esmase vaktsineerimise teist süsti. Edasised kordusvaktsineerimised teha iga 6 kuu järel.
 
Tiinete märade vaktsineerimine:
Hobuste herpesviiruse põhjustatud abortide sageduse vähendamiseks manustatakse tiinetele märadele üks vaktsiiniannus teisel kuul pärast tiinestamist ja seejärel viiendal või kuuendal ning üheksandal tiinuskuul.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11 Keeluaeg
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid hobustele
ATCvet kood: QI05AA05 
 
Aktiivseks immuniseerimiseks hobuste herpesviiruse vastu.
 
Toimeaine manustamine looma organismi kutsub esile aktiivse immuunvastuse, mis avaldub lokaalse ja humoraalse immuunsuse ning tsütotoksiliste T-lümfotsüütide aktiveerumisena. 
 
Aktiivne immuunsus tekib hiljemalt 14 päeva pärast esmast vaktsineerimist vastavalt soovitatud vaktsineerimisskeemile. 
 
Varssade ja täiskasvanud hobuste immuunsus hobuste herpesviiruse vastu kestab vähemalt 6 kuud pärast kolmandat vaktsineerimist ning järgnevaid kordusvaktsineerimisi. Pikaajalise immuunsuse tagamiseks tuleb kinni pidada soovitatud vaktsineerimisskeemist. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1 Abiainete loetelu
 
Montaniid ISA 35 VG
Tiomersaal
Naatriumkloriid
Kaaliumkloriid
Kaaliumdivesinikfosfaat
Dinaatriumvesinikfosfaatdihüdraat
Süstevesi
Naatriumhüdroksiid
 
6.2 Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada. 
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C...8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Hoida kuivas kohas.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin tarnitakse I tüüpi hüdrolüütilisest klaasist viaalides, mis on hermeetiliselt suletud läbistatava punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Vaktsiini viaalid tarnitakse pappkarpides. Suuremate koguste korral tarnitakse viaalid PVC-pakendis. 
Pakendi suurus: 2 x 1 annus, 5 x 1 annus, 10 x 1 annus
1 x 5 annust, 10 x 5 annust
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele. 
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bioveta, a. s. 
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané 
Tšehhi Vabariik
tel. 420 517 318 500
fax 420 517 318 653
e-post comm@bioveta.cz
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1949
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.01.2016
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna