QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI05AL01
Toote nimetus: EQUILIS PREQUENZA TE INJ. SUSP N10 / 1211443
Toimeaine: hobuste inaktiveeritud influentsaviirusvaktsiin + Clostridium inaktiveeritud vaktsiin 
Tootja: Intervet International B.V.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Equilis Prequenza Te, süstesuspensioon hobustele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Doos 1 ml sisaldab:
Toimeained:
Hobuste gripiviiruse tüved:
A/equine-2/ South Africa/4/03 50 AÜ1
A/equine-2/ Newmarket/2/93 50 AÜ
Teetanuse toksoid 40 Lf2
1 Antigeeni ühikud
2 Flokulatsiooni ekvivalent; vastab ≥ 30 RÜ/ml merisea seerumile Ph.Eur. potentstestis
 
Adjuvandid:
Puhastatud saponiin 375 mikrogrammi
Kolesterool 125 mikrogrammi
Fosfatidüülkoliin 62,5 mikrogrammi
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Selge, opalestseeruv süstesuspensioon.
 
4 KLIINILISED ANDMED
 
4.1 Loomaliigid
 
Hobune.
 
4.2 Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
6 kuu vanuste ja vanemate hobuste aktiivseks immuniseerimiseks hobuste gripi vastu vähendamaks kliinilisi tunnuseid ja viiruse eritumist pärast nakatumist ning aktiivseks immuniseerimiseks teetanuse vastu hoidmaks ära suremust.
 
Gripp
Immuunsuse teke: 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist
Immuunsuse kestvus: 5 kuud pärast esmast vaktsineerimist
12 kuud pärast esimest revaktsineerimist
 
Teetanus
Immuunsuse teke: 2 nädalat pärast esmast vaktsineerimist
Immuunsuse kestvus: 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist
24 kuud pärast esimest revaktsineerimist
 
4.3 Vastunäidustused
 
Ei ole
 
4.4 Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Varssasid ei peaks võimaliku maternaalsete antikehade toime tõttu vaktsineerima enne 6 kuu vanuseks saamist, eriti kui mära on revaktsineeritud tiinuse viimase kahe kuu jooksul.
 
4.5 Ettevaatusabinõud
 
Vaktsineerida vaid terveid loomi.
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6 Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Süstekohal võib ilmneda difuusne kõva või pehme turse (maks. 5 cm diameetriga), mis möödub 2 päeva jooksul. Väga harvadel juhtudel võib tekkida paikne reaktsioon, mis on suurem kui 5 cm ja, mis võib püsida kauem kui 2 päeva. Süstekohal võib harva esineda valulikkust, mis võib liikumisel põhjustada ajutist ebamugavustunnet (jäikust). Väga harva võib tekkida palavik kestvusega 1 päev, erandjuhtudel kuni 3 päeva, millega võivad kaasneda letargia ja isutus.
 
4.7 Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8 Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Olemasolevad ohutuse ja efektiivsuse andmed näitavad, et seda vaktsiini võib manustada samal päeval, aga mitte kokku segatuna Intervet`i Tetanus Serum`iga (vt. punkt 4.9.).
Puuduvad andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9 Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks kasutamiseks.
 
Vaktsineerimisskeem:
Esmane vaktsineerimine
Manustada üks doos (1 ml) üksnes intramuskulaarselt süstides vastavalt järgmisele graafikule:
 
• Esmane vaktsineerimine: esimene manustamine alates 6. elukuust ja teine manustamine 4 nädala möödumisel.
 
Revaktsineerimine
Gripp
Ühekordne korduvannus on soovitav manustada vaid hobustele, kes on läbi teinud esmase vaktsineerimise vaktsiinidega, mis sisaldavad samu hobuste gripiviiruse tüüpe nagu selles vaktsiinis. Esmase vaktsineerimise võib lugeda vajalikuks hobustele, kelle esmane vaktsineerimine ei ole olnud asjakohane.
Esimene revaktsineerimine (kolmas doos) hobuste gripi vastu manustatakse 5 kuud pärast esmast vaktsineerimist. Sellele revaktsineerimisele järgneb vähemalt 12 kuud vältav immuunsus hobuste gripi vastu.
Teine revaktsineerimine tehakse 12 kuud pärast esimest revaktsineerimist.
Tagamaks gripikomponendi vastast immuunsustaset on alternatiivseks kasutamiseks 12-kuulise intervalliga sobiv hobuste gripivastane vaktsiin, mis sisaldab tüvesid A/equine-2/South Africa/4/03 ja A/equine-2/Newmarket-2/93 (vt. skeemi).
 
Teetanus
Esimene revaktsineerimine tehakse mitte hiljem kui 17 kuud pärast esmast vaktsineerimist.
Edaspidi on maksimaalne soovituslik intervall kaks aastat (vt. skeem).
 

 

Suurenenud nakkusriski või ebapiisava kolostrumivõtu korral tehakse lisaks sissejuhatav manustamine 4 kuu vanuses, millele järgneb täielik vaktsineerimisprogramm (esmane vaktsineerimine 6 kuu vanuses ja 4 nädala pärast).
 
Üheaegne aktiivne ja passiivne immuniseerimine (hädaabi vaktsineerimine)
Vigastatud hobuste raviks, keda ei ole vaktsineeritud teetanuse vastu, võib koos vaktsiiniga manustada Intervet’i Tetanus-Serum preparaati. Sellistel juhtudel võib anda esimese doosi vaktsiini (V1) koos sobiva Intervet’i Tetanus-Serum profülaktilise doosiga kasutades selleks erinevaid süstekohti, erinevaid süstlaid ja nõelu. See annab passiivse kaitse teetanuse vastu vähemalt 21 manustamisjärgseks päevaks. Teine vaktsiini doos (V2) tuleb manustada 4 nädala möödumisel. Kolmas vaktsineerimine Equilis Prequenza Te`ga tuleb teostada vähemalt 4 nädala möödumisel. Intervet’i Equilis Prequenza Te ja Tetanus-Serum kooskasutamisel võib aktiivne immuunsus teetanuse vastu olla väiksem võrreldes hobustega, keda on vaktsineeritud Equilis Prequenza Te vaktsiiniga ilma teetanuse antitoksiini seerumita.
 
4.10 Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi vaktsiini manustamisel ei ole teisi kõrvaltoimeid kui on kirjeldatud lõigus 4.6 välja arvatud mõningane depressioon vaktsineerimispäeval.
 
4.11 Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Hobuste gripi ja teetanuse vastase aktiivse immuunsuse stimuleerimine
ATC-vet kood: QI05AL01
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1 Abiainete loetelu
 
Fosfaatpuhver, tiomersaali jäägid, formaldehüüdi jäägid.
 
6.2 Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3 Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg : 2 aastat.
 
6.4 Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril 2°C...8°C, valguse eest kaitstult. Mitte hoida sügavkülmas.
 
6.5 Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüübi klaasviaal suletud halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkapsliga.
I tüübi klaasist eeltäidetud süstal halogeenbutüül-otsaga kolviga ja suletud halogeenbutüülist korgiga.
Pakendi suurus:
Kartongkarbis kümme 1 ml klaasviaali.
Kartongkarbis 1, 5 või 10 eeltäidetud süstalt ja nõela.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6 Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/05/057/001-004
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08/07/2005 / 08/07/2010
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
04/2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna