QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI01AN01
Toote nimetus: PARACOX -8 VET 100ML N1 / 1116032
Toimeaine: Coccidia vaccine 
Tootja: Intervet International B.V.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Paracox-8 vet., suukaudse suspensiooni suspensioon kanadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Vaktsiin:
Iga 0,1 ml vaktsiini sisaldab järgmise arvu elusaid sporuleerunud ootsüste, mis on eraldatud kaheksast
prekoktsioossest nõrgestatud koktsiidi liinist:
Eimeria acervulina HP 500* ootsüsti,
Eimeria brunetti HP 100* ootsüsti,
Eimeria maxima CP 200* ootsüsti,
Eimeria maxima MFP 100* ootsüsti,
Eimeria mitis HP 1000* ootsüsti,
Eimeria necatrix HP 500* ootsüsti,
Eimeria praecox HP 100* ootsüsti,
Eimeria tenella HP 500* ootsüsti.
* In vitro tootja kehtestatud loendamisprotseduuri kohaselt segamise ja vabastamise ajal.
Lahusti kanadele pihustamiseks:
Karmiinhape (punane toiduvärv, E120)
Ksantaankummi (E415)
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Suukaudse suspensiooni suspensioon.
Vaktsiin: vesisuspensioon.
Lahusti kanadele pihustamiseks: poolläbipaistmatu punane viskoosne lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Kana.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Söödale pihustamine või joogivees manustamine
Tervete tibude aktiivseks immuniseerimiseks Eimeria acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis’e, E.
necatrix’i, E. praecox’i ja E. tenella põhjustatud koktsidioosi infektsiooni ja kliiniliste nähtude
vähendamiseks.
Immuunsuse teke: immuunsus hakkab tekkima 10 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: vähemalt 36 nädalat, kui tibusid peetakse tingimustes, mis võimaldavad ootsüstidel uuesti ringlusse sattuda.
Kanadele pihustamine
Tibude aktiivseks immuniseerimiseks Eimeria acervulina, E.brunetti, E. maxima, E. mitis’e, E. necatrix’i, E. praecox’i ja E. tenella põhjustatud koktsidioosi vastu:
- E. acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. necatrix’i, E. praecox’i ja E. tenella puhul ootsüstide eritamise vähendamiseks;
- E. acervulina, E. brunetti, E. mitis’e, E. necatrix’i, E. praecox’i ja E. tenella puhul massi-iibe languse
vähendamiseks.
Immuunsuse teke: 21 päeva pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: 10 nädalat.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Etteantav sööt ja joogivesi, mis tahes ajavahemikul enne ja pärast vaktsineerimist, peab olema
koktsidiostaatikumide vaba, k.a sulfoonamiidide ja antibakteriaalsete ainete vaba.
Vaktsiin sisaldab elus koktsiidide ootsüste ja kaitsetoime tekkimine sõltub vaktsiiniliinide replikatsioonist peremeesloomas.
Ootsüste leitakse tavaliselt vaktsineeritud lindude seedetraktist 1…3 nädalat või kauem pärast
vaktsineerimist. Need ootsüstid on tõenäoliselt vaktsiini ootsüstid, mis ringlevad lindudes/allapanu kaudu.
Ringlemine tagab linnukarja piisava kaitse vaktsiinis sisalduvate Eimeria patogeensete liikide vastu.
Tibud peavad olema terved ja peetud põrandal, sügavallapanul.
Pidamistsüklite vahepeal tuleb allapanu eemaldada ja kanalad põhjalikult puhastada ning desinfitseerida.
See vähendab võimalust farmis leiduvate koktsiididega nakatumiseks enne, kui kari on saavutanud
adekvaatse kaitse.
Ühepäevaste tibude vaktsineerimisel torujootjatega tuleb hoolikalt jälgida, et kõik tibud kindlasti niplitest jooksid.
Veenduda, et kogu vaktsineerimiseks vajalik varustus oleks enne kasutamist puhastatud.
Mitte manustada kuivadesse jootjatesse.
Kõikides loomapopulatsioonides võib leiduda väike arv isendeid, kelle immunoloogiline vastus
vaktsineerimisele võib jääda ebapiisavaks. Vaktsineerimise edukus sõltub vaktsiini korrektsest
manustamisest ning looma immuunvastuse võimekusest. Seda mõjutavad tegurid on nt geneetiline
eelsoodumus, samal ajal esinev infektsioon, looma vanus, emapoolsete antikehade olemasolu, toitumus, samaaegselt manustatavad ravimid ja stress.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kanadele pihustamise teel manustamiseks tuleb vaktsiin lahustada kanadele pihustamiseks mõeldud
lahustiga.
Kohe pärast ravimi kasutamist pesta käed.
Vaktsiini pihustamise ajal tuleb kasutada isikukaitsevahendeid, sealhulgas hästi katvat maski ja
kaitseprille.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Laboratoorsetes uuringutes on lindudel 3…4 nädalat pärast vaktsineerimist sageli leitud kergeid
kahjustusi, nt E. acervulina, E. necatrix ja E. tenella (kahjustuse skoor +1 või +2 kasutades Johnsoni ja
Reidi numbrilise skaala süsteemi, 1970). Sellise raskusastmega kahjustus ei mõjuta tibude immuunsuse väljakujunemist.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1 loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10 loomal 10 000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1 loomal 10 000-st ravitud loomast, sealhulgas üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine munemise perioodil
 
Munevad kanad
Mitte kasutada munevatel lindudel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Kuna koktsidioosi infektsioonivastane kaitse vaktsiini manustamise järel suureneb immuunsuse tekke
tagajärjel, tuleb vältida vaktsineerimisele järgneva aja jooksul igasuguse koktsiidide vastase toimega
ainetega kokkupuutumist, sest see võib vähendada efektiivse kaitse kestust. See on eriti oluline nelja
vaktsineerimisjärgse nädala jooksul.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Suukaudseks manustamiseks tibudele, pihustades söödale või tibudele või joogivees manustamiseks.
Vaktsiini ühekordne annus (0,1 ml lahustamata vaktsiini) tuleb manustada esimese ja 9. elupäeva vahel, 9. päev kaasa arvatud.
Kotikest tuleb kindlasti 30 sekundi vältel põhjalikult raputada ja käes mudida, et tagada ootsüstide
homogeensus suspensioonis.
Vaktsiin sisaldab ksantaankummit, mis aitab kaasa ootsüstide suspendeerumisele vees ja soovitatud
annustamisele, vt allpool:
a) joogiveega
Nipliga (tilgutiga) torujootja
Ravimit võib manustada joogiveega torujootja kaudu ühe päeva vanustele tibudele alates nende esmasest asemetele paigutamisest. Tuleb vältida ootsüstide sadenemist ning tagada, et kõik tibud tarbiksid vaktsiini sisaldavat vett võrdselt.
Näiteks on edukalt kasutatud järgmisi meetodeid:
Vaktsiini tuleb lahustada kontsentratsioonis 1 annus 2 ml külma kraanivee kohta ning vahetult enne
kasutamist hoolikalt segada. Arvutada jootmissüsteemis kasutatava vee koguhulk, lindude arv torujootja kohta ja torujootjate arv ning seejärel vajalik lahustatud vaktsiini kogus. Statsionaarsete jootjate puhul on soovitav 1…2 tundi enne vaktsiini manustamist hoida linde jootmata. Vahetult enne lindude laskmist niplite juurde tuleb kõik jootjad tühjendada ning lasta isevoolu teel täituda lahustatud vaktsiiniga. Esmalt võib jootjasse valada u 1 liitri indikaatorainet (nt piima), mis aitab fikseerida jootja täieliku täitumise ning seejärel saab jootja sulgeda ilma vaktsiini liigselt raiskamata. Kui kogu lahustatud vaktsiin on tarbitud, võib sisse lülitada tavapärase veevarustuse. Ajutiselt ringlusse ühendatud jootjate puhul on soovitav vaktsiin lahustada tsirkulatsioonisüsteemi paigutatud ajutises reservuaaris, kindlustades samal ajal pideva segamise. Et kindlustada ootsüstide ühtlane jaotumine, tuleb lasta lahustatud vaktsiinil ringelda vähemalt 2,5 tundi enne lindude jooma lubamist.
Ülaltoodud näited on mõeldud juhendiks selgitamaks vaktsiini manustamise põhimõtteid, mida tuleks
torujootjate korral rakendada.
Seoses raskustega väga noorte lindude nippeljootjatest jooma saamisega peab selle meetodi abil
vaktsineerides olema eriti hoolikas, et tagada 1…3-päevaste tibude vaktsineerimiseks piisav veetarbimine.
Alternatiivina võib kasutada täiendavate (lisa-)jootjate paigaldamist 5...9 päevaks. Mõnikord pannakse
nippeljootjaid kasutavatesse farmidesse lisajootjad esimeseks 4...5 päevaks. Lisajootjateks võivad olla
tibude vaakumjootjad (fount-type drinker) või ümarjootjad (bell-type drinker), millesse vesi tuleb
nippeljootja torustikust automaatselt. Kui igasse eraldiasuvasse lisajootjasse tuleb vesi üldisest torustikust, on vaktsineerimismeetod sarnane eelkirjeldatule. Kui lisajootjad on ühendatud järjestikku ühe nipli järele, võib esineda probleeme „õhuluku“ tekkimise näol pärast jootja lahtiühendamist, et linde 1...2 tundi enne vaktsineerimist ilma veeta hoida. Sellisel juhul on sobivam lahustada vaktsiin eraldi nõus ning valada lahustatud vaktsiin igasse jootjasse eraldi.
Automaatne ümarjootja (Bell-type drinker)
Ravimit võib manustada üksikutesse jootjatesse. Soovitav on kasutada ühte tüüpi jootjaid ning linnud
peavad enne vaktsineerimist olema nende jootjatega täielikult harjunud. Seetõttu ei sobi see meetod ühe päeva vanuste tibude vaktsineerimiseks.
Igasse jootjasse manustatav vajalik vaktsiini kogus arvutatakse järgmiselt:
Lindude koguarv lindlas (või puuris) vaktsiini
× 0,1 = kogus jootja
Jootjate koguarv lindlas (või puuris) kohta
Vaktsiin pannakse igasse jootjasse automaatsüstla otsa kinnitatud lühikese 19 G kalibreeritud kanüüli abil.
Sobiv kanüül on lisatud kõikidele 100 ja 500 ml pakenditele. Süstalt hoitakse veepinna suhtes kaldu ning vaktsiini lisamise ajal liigutakse ümber jootja, et tagada vaktsiini ühtlane jaotumine. Tuleb kindlustada, et vaktsiini manustamise süstal oleks korrektselt kalibreeritud.
Kaks tundi enne vaktsineerimist tõsta jootjad üles. Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad ning vajadusel seadistada klappe, et igas jootjas oleks sobiv kogus vett (250...400 ml).
Lisada igasse jootjasse vastav kogus vaktsiini ülalkirjeldatud meetodil. Lasta jootjad kohe alla.
Minimaalne jootjasse manustatav vaktsiini kogus on 10 ml ning maksimaalne 25 ml. Tagada, et iga jootja juures oleks 100...250 lindu. Vaktsineerimise käigus ei tohi tavalist veevoolu jootjatesse välja lülitada, jootjad peavad automaatselt uuesti täituma, kui linnud on vee ära joonud.
Isevoolu teel täituvate anumatega torujootjad
Kui nippeljootjad on varustatud isevoolu teel täituvate anumatega, tuleb vaktsiini manustada otse igasse anumasse. Meetod on üldiselt sarnane ümarjootjatesse manustamise meetodiga. Vaktsiini kogus jootja kohta on 3...5 ml.
Künajootjad
Meetod on sama mis ümarjootja puhul. Lasta jootjad kuivaks või eemaldada 2 tundi enne vaktsineerimist.
Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad. Lasta jootjatel veega täituda vahetult enne vajaliku koguse vaktsiini lisamist. Et teada saada, milline on vaktsineerimiseks vajalik jootjate arv, tuleb jootja juures arvestada ruumi 0,25...1 cm linnu kohta.
Tibude vaakumjootjad (käsitsi täidetavad)
Eemaldada jootjad 2 tundi enne vaktsineerimist. Kontrollida, et jootjad oleksid puhtad. Tagada, et jootjad oleksid veega täidetud ning kohale asetatud vahetult enne vajaliku koguse vaktsiini lisamist. Et teada saada, milline on vaktsineerimiseks vajalik jootjate arv, tuleb jootja juures arvestada ruumi 0,25...1 cm linnu kohta.
OLULINE TEAVE
Vaktsiini ei tohi lahjendada rohkem kui 1/50. Vaktsiini ei tohi manustada jootmissüsteemi peamahutisse.
Sellisel juhul on vaktsiini lahjendus liiga suur ning ootsüstid ei püsi suspendeerunud.
b) söödaga
Tuleb valida meetod, mis kindlustab lindudele antava sööda kogu pinna kiire ja täieliku katmise. Vaktsiini võib manustada pihustades, kasutades jämepihustit. Vaktsiin võib olla lahustamata või veega lahustatud.
Kui vaktsiini lahustada, ei tohiks lisada rohkem kui neli ühikut vett ühe ühiku vaktsiini kohta (5000 annust Paracox-8 vet.’i lisada 2 liitrile veele). Manustamisanumat tuleb kogu manustamise jooksul loksutada vältimaks ootsüstide väljasadenemist.
c) kanadele pihustamine
Vaktsiini tuleb manustada annuses 0,21 ml lahustatud vaktsiini linnu kohta, kasutades jämepihust. Leida vaktsineerimisseadmesse võetava vaktsiini kogus, võttes aluseks 100-le linnule vajamineva
vaktsiinikoguse. Korrutada saadud kogus 50-ga, et leida 5000 annuse manustamiseks vajalik lahustatud vaktsiini üldkogus (1000 annuse puhul korrutada 10-ga), näiteks 5000 annuse lahustatud vaktsiini saamiseks on vaja 0,21 x 5000 = 1050 ml lahustatud vaktsiini ning see koosneb vaktsiinist, lahustist ja veest järgnevates kogustes:
1. 500 ml vaktsiini Paracox-8 vet. (1 kotike),
2. 500 ml lahustit (1 pudel),
3. lisada kraanivett kuni 1050 ml on täis.
Lahusti sisaldab punast toiduvärvi ja ksantaankummit, mõlemad on koostises tarbimise parandamiseks.
Vaktsiini lahustamiseks kasutatav vesi peab olema värske, jahe ja saastevaba. Vaktsiini valmistamiseks võtta puhas anum, lisada anumasse lahusti ja väljaarvutatud kogus vett ning segada lahusti ja vesi ühtlaseks lahuseks. Raputada ja mudida 5000 annust (või 1000 annust) sisaldavat Paracox-8 vet. kotikest hoolikalt 30 sekundit, et tagada ootsüstide resuspendeerumine. Kogu kotikese sisu lisada lahustit ja vett sisaldavasse anumasse ja segada hoolikalt. Valada lahustatud vaktsiin manustamisvahendisse ja pihustada ühtlaselt lindudele, kasutades jämepihust. Tagada, et vaktsiiniga oleks kaetud kogu kanu sisaldava puuri sisepind kindlalt ja ühtlaselt. Jätta linnud puuriga hästi valgustatud kohta vähemalt 30 minutiks, et neil oleks aega end puhastada.
Informatsioon kotikeste kohta
Plastist kotikesed on kokkutõmbuvad ega vaja ventilatsiooninõela. Sisu jääb steriilseks ning seda ei ole võimalik valesti käsitsemisega rikkuda enne plastiksondi sisestamist (kinnitatud manustamistuubile).
Kotikese võib riputada manustaja vööle või kaela.
Kotikese kasutamise juhend
Panna sobiva kalibreeritud automaatsüstla külge annustamistuubi avatud otsik (see on igas pakendis).
Asetada manustamistuubi külge kinnitatud plastiksond kotikese põhjal olevasse avasse. Järsu tugeva
liigutusega suruda sond läbi ava membraani. Sond sulgub avas manustamiseks vajalikku ohutusse
asendisse. Igasse kotikesse lisatakse süstla eeltäitmiseks vajalik väike lisakogus vaktsiini.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Suur üleannustamine (viiekordne või enam) võib viia ajutise päevase eluskaalu kasvu vähenemiseni.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: immunoloogilised ained lindudele, kodulindudele, parasiitide vastased
elusvaktsiinid, koktsiidide vaktsiin
ATCvet kood: QI01AN01.
Paracox-8 vet. on nõrgestatud koktsidioosi elusvaktsiin suukaudseks manustamiseks kanadele.
Kutsub tibudel allaneelatuna esile spetsiifilise immuunsuse selles vaktsiinis sisalduvate Eimeria
looduslike tüvede suhtes.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Paracox-8 vet.
Ksantaankummi (E145)
Puhastatud vesi
Lahusti kanadele pihustamiseks
Naatriumkloriid
Karmiinhape (punane toiduvärv, E120)
Ksantaankummi (E415)
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud lahustiga, mida on soovitatud kasutada pihustamise teel manustamiseks.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Paracox-8 vet.
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 28 nädalat.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist vastavalt juhendile: kohe kasutamiseks.
Lahusti kanadele pihustamiseks
Müügipakendis ravimi kõlblikkusaeg: 24 kuud.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
Paracox-8 vet.
Hoida ja transportida külmas (2 °C…8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
Lahusti kanadele pihustamiseks
Hoida temperatuuril 2 °C…25 °C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Paracox-8 vet.
100 ml ja 500 ml elastsed nailon-/polüetüleenkotikesed. Igal kotikesel on kinnihoidmise tripp ja lisatud etikett. Kotikesed on pakendatud ühekaupa pappkarpi. Pakendis on ka steriilne läbipaistev PVC-st annustamistuub, millel on valge läbipaistmatu polüpropüleenkork ja kanüül.
Lahusti kanadele pihustamiseks
Lahusti pakendid on plastist PET-viaalid, mis on suletud punnkorgiga ja kinnitatud alumiiniumkattega.
Kanadele pihustamise teel manustamiseks tarnitakse vaktsiini koos sobiva koguse lahustiga (100 ml
lahustit 1000 annuse kohta, 500 ml lahustit 5000 annuse kohta).
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1496
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.09.2012
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna