QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AA07
Toote nimetus: PORCILIS PCV 100ML/1402175
Toimeaine: Porcine circovirus vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis PCV, süsteemulsioon sigadele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga doos 2 ml sisaldab:
 
Toimeaine:
Sigade tsirkoviiruse tüüp 2 ORF2 alaühiku antigeeni: vähemalt 4,5 log2 ELISA ühikut*
 
*Antikehade tiiter vastavalt kanade in vivo potentsustesti tulemusele
 
Adjuvandid:
Dl-α-tokoferüülatsetaat  25 mg
Kerge vedel parafiin     346 mg
 
Abiained.
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
Opalestseeruv valge, pruuni resuspendeeruva sademega.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks vähendamaks viiruse hulka veres ja lümfoidkoes ning vähendamaks nuumaperioodil PCV2 nakkusega seotud kaalulangust ja suremust.
 
Immuunsuse teke:         2 nädalat
Immuunsuse kestus:      22 nädalat.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Teadaolevast teabest võib järeldada, et ühest süstist koosnev vaktsineerimiskuur on efektiivne maternaalsete antikehade keskmise taseme ja kahest süstist koosnev vaktsineerimiskuur maternaalsete antikehade keskmise ja kõrge taseme korral põrsastel.
Puudub teave vaktsiini kasutamise kohta sugukultidel.
 
4.5.    Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Kasutajale:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui olete juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
 
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik veterinaarravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast vaktsineerimist võivad süstekohal tekkida mööduvad, lokaalsed reaktsioonid, tavaliselt kõva, sooja ja mõnikord valuliku turse (läbimõõduga kuni 10 cm) näol. Need reaktsioonid mööduvad iseeneslikult 14…21 päeva jooksul ilma tõsisemate tagajärgedeta looma üldtervisele. Vaktsineerimisele võib järgneda koheste, süsteemsete, ülitundlikkusreaktsioonidele sarnaste reaktsioonide teke, mille tagajärjel tekivad kerged neuroloogilised sümptomid nagu krambid ja/või erutus, mis tavaliselt mööduvad ilma ravita minutite jooksul. Kahe päeva jooksul pärast vaktsineerimist võib ilmneda mööduv kehatemperatuuri tõus (tavaliselt kuni 1 °C). Aeg-ajalt võib täheldada vähem kui 24 tundi kestvat rektaalse temperatuuri tõusu kuni 2,5 °C. Mõnedel põrsastel võib esineda depressioon ja söödavõtu vähenemine, mis vältavad kuni 5 päeva. Vaktsineerimine võib põhjustada mööduvat juurdekasvu vähenemist vahetult pärast vaktsiini manustamist.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Enne tarvitamist hoolikalt loksutada.
Vältida viaalide korduvat avamist. Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu. Vältida saastamist. Vältida kummist osadega vaktsineerimisvahendeid.
 
Vaktsineerimine:
Manustada üks doos (2 ml) intramuskulaarselt kaelapiirkonda kõrva taha, vastavalt järgnevale skeemile:
 
PCV2 vastaste maternaalsete antikehade madala ja keskmise taseme korral on soovitav sigade ühekordne vaktsineerimine (2 ml) alates 3. elunädalast.
 
Kui PCV2 vastaste maternaalsete antikehade tase võib olla kõrge, on soovitav kahest süstist koosnev vaktsineerimisskeem: esimese süsti (2 ml) võib manustada 3–5 päeva vanuselt, teise süsti (2 ml) 2–3 nädalat hiljem.
 
Maternaalsete antikehade kõrget taset võib eeldada juhul, kui emised/nooremised on vaktsineeritud PCV2 viiruse vastu või, kui emised/nooremised on hiljuti kokku puutunud PCV2 viiruse suure kogusega. Sellisel juhul on soovitav teha seroloogiline uuring, kasutades sobivaid diagnostilisi teste, et valida välja sobivaim vaktsineerimisskeem. Kahtluse korral rakendada kahest süstist koosnevat vaktsineerimisskeemi.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi vaktsiini manustamise järgselt ei täheldatud muid kõrvaltoimeid kui need, mida on kirjeldatud punktis 4.6.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud vaktsiin sigade tsirkoviiruse vastu.
ATCvet kood: QI09AA07
 
Vaktsiin stimuleerib aktiivse immuunsuse teket sigade tsirkoviiruse tüüp 2 vastu.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Dl-α-tokoferüülatsetaat
Kerge vedel parafiin
Polüsorbaat 80
Simetikoon
Süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2 °C – 8 °C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kartongist karbis on 1 või 10 PET viaali, mis sisaldavad 20, 50, 100, 200 või 500 ml.
 
Viaalid on suletud nitriilkummist korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkattega.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
HOLLAND
 
8.         MÜÜGILOA NUMBRID
 
EU/2/08/091/001–010          
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 12/01/2009.
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 13/12/2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 


 
Kasutaja
Salasõna