QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB88
Toote nimetus: POLYPLEUROSIN APX PLUS IM INJ. 50ML / 1392465
Toimeaine: Actinobacillus/Haemophilus vaktsiin
Tootja: Bioveta, a.s.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Polypleurosin APX Plus, süsteemulsioon sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 annus (1 ml) sisaldab:
 
Toimeained:
Inaktiveeritud Actinobacillus pleuropneumoniae serotüüp 9  RP* > 1
Inaktiveeritud Actinobacillus pleuropneumoniae serotüüp 2  RP* > 1
Inaktiveeritud Pasteurella multocida serotüüp A                     RP* > 1
Inaktiveeritud Pasteurella multocida serotüüp D                     RP* > 1
Inaktiveeritud Bordetella bronchiseptica                                 RP* > 1
Apx I toksoid                                                                           RP* > 1
Apx II toksoid                                                                         RP* > 1
Apx III toksoid                                                                       RP* > 1
*RP-suhteline potentsus
Adjuvant: õliemulsioon.
Abiained: tiomersaal.
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.

3. RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
Halli kuni valge värvusega hägune vedelik, vähene sete hajub pärast loksutamist.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Siga (põrsad alates 6 nädala vanusest).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Põrsaste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella
multocida, Bordetella bronchiseptica põhjustatud suremust, kliinilisi tunnuseid ja kahjustusi.
Nakkuskatsetega on tõendatud vaktsiini efektiivsus Actinobacillus pleuropneumoniae serotüüpide 2 ja
9 vastu. Vaktsiini manustamise tulemusena tekivad Pasteurella multocida ja Bordetella
bronchiseptica vastased antikehad, mille kaitsev toime ei ole tõendatud.
Immuunsuse teke: vaktsineerimise järgne antikehade tiiter saavutab maksimumi 14 – 28 päeva pärast
revaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: antikehad püsivad organismis vähemalt 6 kuud pärast vaktsineerimist.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada ägeda või palavikuga kulgeva haiguse korral.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida tohib ainult terveid loomi.
Tundlikel loomadel võivad esineda ülitundlikkusreaktsioonid. Anafülaktilise reaktsiooni korral tuleb
kohe manustada sobivat ravimit, nt adrenaliini.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Kasutajale:
Ravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti
kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni,
kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale seda veterinaarravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda
kiiresti arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduda uuesti arsti poole.
Arstile:
See veterinaarravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik ravimi
manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme
kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja
loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast manustamist võib sigadel esineda värinaid, mõõdukat apaatiat ja unisust, need sümptomid
kaovad mõne tunniga. Sigadel, keda vaktsineeriti pärast söötmist, võib esineda iiveldust, oksendamist
või kõhulahtisust.
Vaktsiini manustamiskohal võivad tekkida paiksed koereaktsioonid.
Harvadel juhtudel võib pärast ravimi manustamist tekkida üldine anafülaktiline reaktsioon.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10 000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10 000-st ravitud loomast, kaasaarvatud harva esinevad
üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Vaktsiin on ette nähtud põrsaste vaktsineerimiseks.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks põrsastele alates 6 nädala vanusest.
Esmane vaktsineerimine: manustada 1,0 ml lihasesiseselt.
Revaktsineerimine: 2…3 nädalat pärast esmast vaktsineerimist.
Kui kahe vaktsineerimise vaheline aeg ületab 8 nädalat, tuleb läbi viia uus esmane vaktsineerimine ja
seejärel revaktsineerimine.
Enne manustamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini ja loksutada korralikult enne
kasutamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vaktsiini kahekordne annus ei põhjusta sihtloomaliigi loomadel täiendavaid kõrvaltoimeid peale
nende, mis on toodud lõigus 4.6.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid.
ATCvet kood: QI09AB07
Toimemehhanism:
Vaktsiin sisaldab A. Pleuropneumoniae serotüüp 2 ja serotüüp 9, P. multocida, B. bronchiseptica
bakteriaalseid antigeene ja Actinobacillus pleuropneumoniae Apx I, Apx II ja Apx III toksoide.
Parenteraalse manustamise järgselt indutseerivad need antigeenid spetsiifiliste antikehade tekke.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Õliemulsioon
Tiomersaal
Füsioloogiline soolalahus
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2 °C…8°C)
Hoida kuivas kohas.
Hoida kaitstult valguse eest.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin tarnitakse I või II tüüpi hüdrolüütilisest klaasist viaalides või HDPE pudelites, mis on
hermeetiliselt suletud läbistatava punnkorgiga, millel on alumiiniumkate. Viaalid või pudelid on
paigutatud pappkarpidesse.
Pakendi suurused:
1 × 10 ml, 1 × 20 ml, 1 × 50 ml, 24 × 50 ml, 1 × 100 ml, 12 × 100 ml, 20 × 100 ml, 1 × 250 ml, 12 ×
250 ml, 20 × 250 ml ja 1 × 500 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212/12
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1719
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 26.04.2012
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 29.03.2017
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna