QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB08
Toote nimetus: PORCILIS COLI 6C 50ML / 1369964
Toimeaine: Escherichia vaccine, Clostridium vaccine 
Tootja: Intervet International BV 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis Coli 6C
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 doos (5 ml) sisaldab:
E. coli F4ab (K88 ab) antigeeni min 100 TÜ
E. coli F4ac (K88 ac) antigeeni min 100 TÜ
E. coli F5 (K99) antigeeni min 100 TÜ
E. coli F6 (K987P) antigeeni min 100 TÜ
Clostridium perfringens, beeta-toksoid (tüüp B ja C) min 350 TCP ühikut
Clostridium perfringens, epsilon-toksoid (tüüp D) min 300 TCP ühikut
 
Abiained: formaldehüüd, tiomersaal.
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga (tiined emised).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Vastsündinud põrsaste E. coli põhjustatud kõhulahtisuse ja Cl. perfringens´i põhjustatud nekrootilise
enteriidi profülaktikaks passiivse immuunsuse tagamisega vaktsineeritud tiinete emiste ternespiima
joonud põrsastel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
4.4. Erihoiatused
 
Võib esineda ülitundlikkusreaktsioon. Adrenaliini kiire subkutaanne manustamine võib olukorda
leevendada.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed
 
Pärast vaktsineerimist võib enamusel sigadel esineda mõõdukas turse (kuni 6 cm) süstekohal.
Turse väheneb ja kaob, kuid mõnel seal võib turse püsida 14...21 päeva.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Võib kasutada tiinuse ajal.
Laktatsiooni ajal kasutamise kohta andmed puuduvad.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Puuduvad andmed vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta preparaadi samaaegsel kasutamisel koos
teiste vaktsiinidega. Seetõttu ei ole soovitav manustada teisi vaktsiine 14 päeva enne ja pärast selle
preparaadiga vaktsineerimist.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tiinetele emistele 5 ml manustatuna subkutaanselt või intramuskulaarselt, soovitavalt kõrva taha. Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
− Varem vaktsineerimata emistele manustada vaktsiini kaks korda.
Esimene doos manustada kuus nädalat enne eeldatavat poegimist. Revaktsineerida kaks nädalat enne
eeldatavat poegimist.
− Varem vaktsineeritud emistele manustada üks doos kaks nädalat enne eeldatavat poegimist.
Süstlad ja nõelad peavad olema steriilsed, süstekoht peab olema puhas ja kuiv, et vältida saastumist.
 
4.10. Üleannustamine
 
Pärast vaktsineerimist võib enamus sigadel esineda mõõdukas turse (kuni 6 cm) süstekohal.
Turse väheneb ja kaob, kuid mõnedel sigadel võib turse püsida 14...21 päeva.
Pärast üledoosi manustamist suuremaid reaktsioone täheldatud ei ole.
 
4.11. Keeluaeg
 
Lihale: 0 päeva
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalne vaktsiin (k.a. Mycoplasma, Toxoid, Chlamydia
vaktsiin).
ATC-vet kood: QI09AB08
Vaktsiin tekitab passiivset immuunsust E. Coli põhjustatud diarröa ja Cl. perfringensi tüüp C
põhjustatud infektsioosse nekrootilise enteriidi vastu. Passiivne immuunsus kandub edasi
vaktsineeritud emiste ternespiimaga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniumhüdroksiid, formaldehüüd, tiomersaal, süstevesi.
 
6.2. Sobimatus
 
Seda ravimpreparaati ei tohi segada teiste vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida temperatuuril 2...8°C (külmkapis).
Mitte lasta külmuda.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Plastikpudel, kaetud kummikorgi ja alumiiniumkattega.
Pakend: 10 doosi (50 ml)
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1561
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE KUUPÄEV
 
25.05.2009
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna