QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB07
Toote nimetus: PORCILIS GLÄSSER 25DOSE 50ML/1168602
Toimeaine: Actinobacillus/Haemophilus vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis Glässer, süstesuspensioon sigadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
2 ml doos vaktsiini sisaldab:
Toimeaine(d):
Haemophilus parasuis serotüübi 5 tüve 4800 terveid inaktiveeritud bakterirakke: 0,05 mg
kogulämmastikku, indutseerib ≥ 9,1 Elisa ühikut*
 
Adjuvant:
150 mg dl-α-tokoferüülatsetaat.
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Valge või peaaegu valge, vedel süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Siga ja emis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Siga:
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada tüüpilisi Haemophilus parasuis`e
serotüübi 5 põhjustatud Glässeri haiguse tekitatud kahjustusi.
Immuunsus ilmneb: 2 nädalat pärast vaktsineerimist.
Immuunsus kestab: 14 nädalat pärast vaktsineerimist.
 
Emis:
Põrsaste passiivseks immuniseerimiseks emiste ja nooremiste vaktsineerimise kaudu, et
vähendada Haemophilus parasuis`e serotüübi 5 põhjustatud Glässeri haiguse levikut,
suremust, kliinilisi tunnuseid ja iseloomulikke kahjustusi ning, et vähendada Haemophilus
parasuis`e serotüübi 4 põhjustatud kliinilisi tunnuseid ja suremust.
Immuunsus ilmneb pärast sündi ja pärast piisavas koguses ternespiima saamist.
Immuunsuse kestust on tõestatud 4. nädala vanustel põrsastel serotüüp 4 vastu ja 6. nädala
vanustel põrsastel serotüüp 5 vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused
 
* ELISA ühik = keskmine antikehade tiiter (log2 väärtus) potentsustestis hiirtel.
3
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi. Anafülaktilise reaktsiooni tekkimisel konsulteerida
loomaarstiga.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Siga:
Mööduv kehatemperatuuri tõus (≤ 2°C) koos üldseisundi häirumise tunnustega nagu alanenud
aktiivsus, depressioon ja oksendamine vaktsineerimispäeval. Järgmiseks päevaks loomade
seisund normaliseerub. Lokaalsed reaktsioonid (valutu punakas turse 2,5 kuni 7,5 cm) on
nähtavad mõnedel sigadel kuni 3 päeva pärast vaktsineerimist. Süsteemsed anafülaktilised
reaktsioonid võivad tekkida väga harvadel juhtudel (nt. vähem kui 1 juhtum 10 000 looma
kohta).
 
Emis:
Võib ilmneda mööduv kehatemperatuuri tõus (keskmiselt 0,9°C). Mõnedel loomadel võib
esineda kehatemperatuuri tõus kuni 2°C. Üks kuni kaks päeva pärast vaktsineerimist võib
täheldada loomade suurenenud lamamist, vähenenud isu ja joogivee tarbimist ning kergeid
haigusnähte. Kõikide loomade seisund normaliseerub 1 kuni 3 päeva jooksul pärast
vaktsineerimist. Täheldada võib mööduvaid lokaalseid reaktsioone, milleks on tavaliselt valutud
tursed läbimõõduga vähem kui 10 cm. Mõndel juhtudel võib turse olla soe, punane ja valulik
ning suurem kui 10 cm. Need lokaalsed reaktsioonid kaovad või vähenevad silmnähtavalt 14
päeva jooksul pärast vaktsineerimist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
On lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini kokkusobivuse kohta teiste vaktsiinidega puuduvad. Seetõttu ei ole
vaktsiini ohutus ja efektiivsus tema kasutamisel koos teiste vaktsiinidega tõestatud (nii
kasutamisel samal päeval kui ka muul ajal).
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Enne tarvitamist hoolikalt loksutada.
Manustada üks doos (2 ml) intramuskulaarselt kaelapiirkonda.
Vaktsiin toimib paremini kui sead ja emised, kellel puudub või on madal antikehade tiiter H.
parasuis serotüüp 5 suhtes, paigutatakse kokku loomadega, kes pärinevad keskkonnast, kus
esineb Glässeri haigus, või paigutatakse keskkonda, kus esineb Glässeri haigust või, kui
põrsad, kes pärinevad emistelt, kellel puudub või on madal antikehade tiiter, kasvatatakse üles
sellises keskkonnas. Keskmise kuni kõrge antikehade tiitriga emiste vaktsineerimine ei
suurenda järglaste kaitstust. Glässeri haiguse kontrolli osaks on ka head pidamistingimused ja
stressi vähendamine.
H. parasuis serotüüp 5 vastased antikehadel on täheldatud ka ristkaitset H. parasuis serotüüp 4
vastu.
 
Sigade vaktsineerimisskeem:
Vaktsineerida sigu alates vähemalt 5 nädala vanusest kaks korda kahenädalase intervalliga.
 
Emiste vaktsineerimisskeem:
Vaktsineerida emiseid 6 kuni 8 nädalat enne eeldatavat poegimist kaks korda neljanädalase
intervalliga.
 
Emiste revaktsineerimine:
Eelmise tiinuse ajal vaktsineeritud emiseid on soovitav revaktsineerida ühekordselt 4 kuni 2
nädalat enne poegimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Siga:
Kahekordsel üledoseerimisel ei erine reaktsioonid tavapärase ühekordse doosiga
vaktsineerimisest.
 
Emis:
Kahekordsel üledoseerimisel võib ilmneda mööduv kehatemperatuuri tõus (keskmiselt 1,8°C,
maksimaalselt täheldati kehatemperatuuri 41,3 °C). Muud reaktsioonid ei erine ühekordse doosi
puhustest.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid
ATCvet kood: QI09AB07
Preparaat stimuleerib Haemophilus parasuis serotüüp 5 vastase aktiivse immuunsuse teket.
Serotüüp 5 on enimlevinud H. parasuis virulentsetest serotüüpidest. Esineb mõningane
ristkaitse teiste virulentsete serotüüpide suhtes, kuid täielik ristkaitse ei ole kindlustatud.
Preparaat stimuleerib passiivse immuunsuse edasikandumist vaktsineeritud tiinetelt emistelt
põrsastele Haemophilus parasuis serotüüp 4 ja serotüüp 5 vastu. Preparaat sisaldab vedelat
adjuvanti.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Fosfaatpuhver
Simetikoon
Süstevesi
Polüsorbaat 80
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste vaktsiinidega või immunoloogiliste preparaatidega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg:
PET-viaalid: 2 aastat
Klaasviaalid: 1 aasta.
 
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist:
Avatud viaali sisu tarvitada koheselt.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2...8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
PET- või I tüübi (Ph. Eur.) klaasviaalid sisaldavad 20 ml (10 doosi), 50 ml (25 doosi) või 100
ml (50 doosi) suletud halogeenbutüülkorgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
1, 6 või 12 viaali karbis, mis sisaldavad 20 ml, 50 ml või 100 ml.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1303
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
23.05.2005 / 02.06.2008
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna