QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB02
Toote nimetus: KOLISIN NEO 50ML / 1441381
Toimeaine: Escherichia vaccine 
Tootja: Bioveta, a.s.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Kolisin Neo, süsteemulsioon sigadele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks doos (2 ml) sisaldab:
Toimeained:
Escherichia coli inaktiveeritud (F4)                  RP ³ 1
Escherichia coli inaktiveeritud (F5)                  RP ³ 1
Escherichia coli inaktiveeritud (F6)                  RP ³ 1
Escherichia coli inaktiveeritud (F41)                RP ³ 1
 
Suhteline potentsus (RP) määratakse võrdlemisel referentsseerumiga, mis on kogutud loomadelt, kes on vaktsineeritud sihtloomaliikidel läbi viidud nakatuskatsetest pärineva partiiga.
Adjuvant: õliemulsioon
Abiained: formaldehüüdi 35% lahus, tiomersaal
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga (nooremised ja tiined emised).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tiinete emiste vaktsineerimiseks E. coli sooleinfektsiooni vastase  passiivse immuunsuse esilekutsumiseks põrsastel ternespiima vahendusel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole teada.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vaktsineerida ainult terveid loomi. Enne kasutamist loksutada!
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Kasutajale:
Ravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui oled juhuslikult endale ravimit süstinud, võtta kaasa pakendi infoleht ja pöörduda viivitamatult arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöördu uuesti arsti poole.
 
Arstile:
Ravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik ravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KOHEST kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Pärast vaktsineerimist võib mõnikord täheldada maksimaalselt paari päeva jooksul püsivaid paikseid reaktsioone, millega kaasub mööduv kehatemperatuuri tõus.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Antud vaktsiin on mõeldud tiinetel loomadel kasutamiseks.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist loksutada!
Esmane vaktsineerimine: mitte hiljem kui 5 nädalat enne eeldatavat poegimist manustada emistele intramuskulaarselt 2 ml. Revaktsineerimine: 2...3 nädalat enne eeldatavat poegimist.
 
Revaktsineerimine: iga kord 2...3 nädalat enne järgmist eeldatavat poegimist. Kui kahe järjestikuse poegimise vahe ületab 8 kuud, tuleb teha 2 kordusvaktsineerimist.
 
Põrsaid ei vaktsineerita (nende kaitse on tagatud ternespiima ja imetamisega immuniseeritud emiselt).
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi manustamine ei ole tekitanud vaktsineeritud loomadel täiendavaid kõrvaltoimeid võrreldes punktis 4.6 esitatuga.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: immuunpreparaadid, Escherichia vaktsiin, ATCvet kood: QI09AB02
Toimemehhanism: Vaktsiin sisaldab E. coli F4, F5, F6 ja F41 serotüüpe, mis on imikpõrsaste  enteropatogeenid, sisaldades kaitsvaid piliantigeene. Pärast vaktsiini intramuskulaarset manustamist vaktsineeritava looma organismi, hakkavad vaktsiinis sisalduvad antigeenid immuunsüsteemi aktiveerima ning indutseerivad antikehade tootmise.
Põrsad on imemisperioodi vältel haiguse vastu kaitstud immuniseeritud emalt saadava ternespiima kaudu.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Formaldehüüdi lahus 35%, tiomersaal, õliemulsioon, naatriumkloriid
 
6.2.      Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C…8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Vaktsiin on pakendatud klaas- või plastikviaalidesse ja klaas- või plastikpudelitesse, mis on suletud õhukindla kummikorgiga, läbistatava kattega ja kaetud alumiiniumkinnisega. Vaktsiiniviaalid on pakendatud pappkarpidesse. Hulgipakendis on viaalid pakendatud pappkarpi, kus viaalid on eraldatud võrestikuga.
Pakendi suurused:        
          1 x 10 ml, 10 x 10 ml
          1 x 20 ml, 10 x 20 ml
          1 x 50 ml, 12 x 50 ml, 24 x 50 ml
          1 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml
          1 x 250 ml, 12 x 250 ml, 20 x 250 ml
          1 x 500 ml, 12 x 500 ml, 20 x 500 ml
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bioveta, a.s.
Komenského 212
683 23 Ivanovice na Hané
Tšehhi Vabariik
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1618
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
22.09.2010
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2014
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna