QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB03
Toote nimetus: PORCILIS ERY SUSP 50ML N1/1095533
Toimeaine: Inactivated Erysipelothrix vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis Ery
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
Üks doos (2 ml) sisaldab:
Erysipelothrix rhusiopathiae tüve M2 (serotüüp 2)                 vähemalt 1 ppd*
*ppd – sigu kaitsev doos
Adjuvant
dl α-tokoferoolatsetaat              150 mg
Konservant:
Formaldehüüd               0,05%.
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks sigade punataudi vastu.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
 Loomi vaktsineerides tuleks vältida stressi tekitamist, eriti tiinuse hilisemates järkudes.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15...25 °C).
Loksutada enne kasutamist ja kasutamise vahepeal.
Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid piirduvad kerge (kuni 0,5 ºC) mööduva kehatemperatuuri tõusuga, aeg-ajalt esineva kerge mööduva tursega (diameeter väiksem kui 5 cm, tavaliselt kuni 3 päeva) süstekohal ja mõnede loomade (<5%) vastumeelsusega liikuda.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Loomi vaktsineerides tuleks vältida stressi tekitamist, eriti tiinuse hilisemates järkudes.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.       Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15...25 °C).
Loksutada enne kasutamist ja kasutamise ajal.
1 doos (2 ml) sea kohta, manustatuna sügavale lihastesse, kõrva taha.
 
Vaktsineerimisskeem:
Sead peavad olema vähemalt 10 nädalat vanad. Soovitatav on korrata vaktsineerimist 4 nädalat hiljem.
 
Revaktsineerimine peab toimuma kaks korda aastas.
Kuldid, emised ja nooremised vaktsineerida punataudi vastu vähemalt 2 nädalat enne paaritamist.
Kordusvaktsineerimine:
Kuldid ja emised revaktsineerida punataudi vastu 6-kuuliste intervallidega. Emised vaktsineerida nt. igal laktatsiooniperioodil, võõrutamisel või tiinuse ajal (mitte 2 viimase nädala jooksul).
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi manustamisel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid, ATCvet kood: QI09AB03
Toimeaine on Erysipelothrix rhusiopathiae tüve M2 (serotüüp 2) rakulüsaat, mis indutseerib sigade punataudi vastast immuunkaitset.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Süstevesi, formaliin, hüdroksümetüülaminometaan, naatriumkloriid, simetikoon, polüsorbaat 80, dl-α-tokoferoolatsetaat.
 
6.2.    Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast pudeli esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C … 8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Esmane pakend:
Klaasviaal tüüp II (Ph. Eur.) või PET-pudel (polüetüleentereftalaadist), suletud halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Teisene pakend:
20 ml - 10 doosi 1 tk. pakendis
50 ml - 25 doosi 1 tk. pakendis
100 ml - 50 doosi 1 tk. pakendis
250 ml - 125 doosi 1 tk. pakendis
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL 5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1315
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.07.2005 / 10.11.2010
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna