QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AD01
Toote nimetus: PORCILIS BEGONIA 50DOSE N10/ 1097951
Toimeaine: Aujeszky's disease virus vaccine
Tootja: Intervet International B.V 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis Begonia
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 doos (2 ml) vaktsiini sisaldab:
Aujezky haiguse viiruse tüve Begonia: vähemalt 105,5TCID50*
 
*TCID50  - koekultuuri 50% nakatav doos
                   
Abiaine(d):
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensiooni pulber.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Sigade vaktsineerimine Aujezky haiguse (pseudoraabies) vastu.
Immuunsuse teke: 3 nädalat pärast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: umbes 4 kuud.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada koertele.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Noored, maternaalsete antikehadega loomad võivad vajada revaktsineerimist (vt. vaktsineerimisskeem).
Mitte kasutada teisi Aujezky elusvaktsiine samas farmis samaaegselt.
Kasutada steriilset vaktsineerimisvarustust.
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei ole.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
See vaktsiin võib olla inimesele patogeenne. Kuna vaktsiin on valmistatud elusate, nõrgestatud mikroorganismide baasil, tuleb rakendada asjakohaseid meetmeid vaktsiini käsitseja ja teiste protsessiga seotud isikute nakatumise vältimiseks.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harvadel juhtudel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon. Mõnel vaktsineeritud loomadest võib esineda kerge kehatemperatuuri tõus, mis kestab umbes 7 tundi kuni üks päev. Ohutuskatsetes täheldati väga piiratud lokaalseid reaktsioone (7 loomal kümnest esines 14 päeva jooksul ≤ 2 cm suurune põletikuline reaktsioon).
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Lahustada 2 ml (doos) Unisolve või Diluvac Forte lahustiga. Pärast lahustamist manustada 2 ml intramuskulaarselt (≥ 105.5 TCID50).
 
Vaktsineerimisskeem:
Nuumsead
Vaktsineerida, kui sead on vähemalt 14 nädala vanused. Revaktsineerimine ei ole vajalik. Varajase nakatumise ohu korral võib sigu vaktsineerida nooremalt, kuid siis tuleb sigu revaktsineerida 14 nädala vanuselt, kuid mitte varem kui 2 nädalat pärast esmakordset vaktsineerimist.
Sugusead
Baasvaktsineerimine: vastavalt nuumsigade vaktsineerimisskeemile.
Revaktsineerimine: 4-kuulise intervalliga 3 korda aastas (kogu karja vaktsineerimine).
 
Haiguse elimineerimine karjast
Haiguse elimineerimiseks karjast tuleb järgida täpselt (re)vaktsineerimisskeemi.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vaktsiini kümnekordsel üledoseerimisel ei ole täheldatud teisi kõrvaltoimeid kui loetletud punktis 5.4.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Elusviirusvaktsiinid.
ATC-vet kood: QI09AD01
 
Aujezky haiguse vastane vaktsiin.
Viirustüvi on tümidiini kinaasi ja glükoproteiin negatiivne, geneetiliselt stabiilne ega esine sigadel. Võimaldab kindlaks teha väliviirust.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1     Abiainete loetelu
 
NZ-amiin, sorbitool, naatriumglutamaat, glütsiin, naatriumdivesinikfosfaatdihüdraat
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
18 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast lahustamist või vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist 8 tundi
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis 2°C...8°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasviaal suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakend: 10 doosi N10, 50 doosi N10 või 100 doosi N10.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1381
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
03.02.2006 / 01.06.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV:
 
Mai 2011
 
MÜÜGI-, TARNINIMSE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Porcilis Begonia kasutamine Eesti Vabariigis on lubatud ainult Veterinaar-ja Toiduameti loal.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna