QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB04
Toote nimetus: PORCILIS AR-T DF INJ. 50ML N1/ 1230231
Toimeaine: Bordetella vaccine + Pasteurella vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis AR-T DF, süstesuspensioon sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga annus 2 ml sisaldab:
 
Toimeained:
- Valk dO (Pasteurella multocida dermonekrootilise toksiini 
mittetoksiline deletsiooniderivaat)                 >6,2 log2 TN tiiter1
- Bordetella bronchiseptica surmatud rakud > 5,5 log2 Aggl. tiiter2
 
1 Keskmine toksiini neutraliseeriv tiiter, mis on saavutatud poole annuse korduva manustamisega küülikutele.
2 Keskmine aglutinatsioonitiiter, mis on saavutatud poole annuse ühekordse manustamisega küülikutele.
 
Adjuvant:
dl--tokoferoolatsetaat 150 mg
 
Abiaine:
Formaldehüüd ≤1,0 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Siga (emised ja nooremised).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Progresseeruva atroofilise riniidi kliiniliste tunnuste vähendamine põrsastel passiivse immuniseerimise teel ternespiimaga, mis pärineb vaktsiiniga aktiivselt immuniseeritud emistelt. 
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Vaktsineerida vaid terveid loomi.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus) 
 
Mööduv kehatemperatuuri tõus, keskmiselt 1,5 °C, mõnedel sigadel kuni 3 °C, võib esineda vaktsineerimise päeval või sellele järgneval päeval ning viia abordi tekkeni. Vaktsineerimise päeval esineb väga sageli aktiivsuse vähenemine ning isutus ja/või võib tekkida kuni 2 nädalat püsiv mööduv turse süstekohal (maksimaalse diameetriga kuni 10 cm). Väga harvadel juhtudel võivad tekkida muud kiirelt arenevad ülitundlikkusreaktsioonid, nt oksendamine, düspnoe ja šokk.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal (täpsem info vaata lõigus 4.9.).
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini. Loksutada tugevasti enne kasutamist ja aeg-ajalt kasutamise ajal. Vältida saastumist. 
 
Manustada üks annus 2 ml looma kohta lihastesisesi 18 nädalastele ja vanematele sigadele. Vaktsiin manustada eelistatavalt kõrvatagusesse piirkonda.
 
Vaktsineerimisskeem:
 
Esmane vaktsineerimine: süstida üks annus (2 ml) sea kohta, millele järgneb teine manustamine 4 nädalat pärast esimest manustamist. Esimene süst tuleks manustada 6 nädalat enne eeldatavat poegimisaega.
 
Revaktsineerimine: 1 annus (2 ml) 2…4 nädalat enne iga järgmist oodatavat poegimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Muid tunnuseid lisaks keskmisest suuremale mööduvale kehatemperatuuri tõusule vaktsineerimise päeval ja sellele järgneval päeval ning punktis 4.6 loetletud tunnustele ei ole täheldatud pärast vaktsiini kahekordse annuse manustamist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalne vaktsiin. 
ATCvet kood: QI09AB04.
 
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks, et anda järglastele passiivne immuunsus progressiivse atroofilise riniidi vastu.
 
Dermonekrootilist toksiini produtseeriv Pasteurella multocida põhjustab ninakarbikute atrofeerumist progresseeruva atroofilise riniidi korral. Pasteurella multocida koloniseerumisega nina limaskesta pinnal kaasneb sageli Bordetella bronchiseptica nakkus. Vaktsiin sisaldab mittetoksilist Pasteurella multocida toksiini rekombinantset derivaati ja inaktiveeritud Bordetella bronchiseptica rakke. Immunogeenid on seotud dl--tokoferoolil baseeruva adjuvandiga. Vastsündinud põrsad omandavad passiivse immuunsuse vaktsineeritud emiste/nooremiste ternespiimaga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Naatriumkloriid
Fosfaatpuhver
Simetikoon
Polüsorbaat 80
Formaldehüüd
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 5 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida külmkapis (2C...8C).
Hoida kaitstult valguse eest.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarbis üks klaasviaal (I tüüpi hüdrolüütiline klaas), milles on 20 ml või 50 ml.
Pappkarbis üks PET- viaal, milles on 20 ml, 50 ml, 100 ml või 250 ml. 
Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
EU/2/00/026/001-006 
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 16. november 2000
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 17. September 2010
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
12/2014
 
Üksikasjalikku teavet antud veterinaarravimi kohta leiab Euroopa Ravimiameti  koduleheküljelt http://www.ema.europa.eu/.
 
MÜÜGI-, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Vaktsiini Porcilis AR-T-DF import, turustamine, tarnimine ja /või kasutamine on või võib olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist kohaliku või siseriikliku loomatervishoiu poliitika kohaselt keelatud. Iga isik, kes plaanib importida, turustada, tarnida, ja/või kasutada Porcilis AR-T DF peab enne ravimi importi, turustamist, tarnimist ja/või kasutamist konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas.
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna