QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB13
Toote nimetus: PORCILIS M HYO 100ML N1 / 1213805
Toimeaine: Mycoplasma vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis M Hyo, süstesuspensioon
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine(d):
Üks doos (2 ml) sisaldab:
Mycoplasma hyopneumoniae tüve 11 inaktiveeritud koguraku kontsentraat: ³ 7,0 log2 Ab tiiter*
 
Adjuvant: 150 mg dl-a-tokoferüülatsetaat.
 
* Antikehade keskmine tiiter (Ab) saavutatuna pärast hiirte vaktsineerimist 1/20 sea doosiga.
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
Valge või peaaegu valge.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga (nuumsiga).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Nuumsigadele:
Sigade aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Mycoplasma hyopneumoniae põhjustatud kopsukahjustusi.
 
Immuunsus tekib 2 nädalat pärast teist manustamist.
Immuunsuse kestus: vähemalt 20 nädalat pärast teistkordset manustamist.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Võib tekkida mööduv kehatemperatuuri tõus keskmiselt 0,3°C ja mõnedel sigadel kuni 2°C esimese 1…2 päeva jooksul pärast vaktsineerimist. Seisund normaliseerub sigadel järgmiseks päevaks. Süstekohal võib tekkida maksimaalselt kuni 14 päeva jooksul mööduv turse/punetus (maks. diameeter 5 cm).
Üksikutel juhtudel võib tekkida ülitundlikkus.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ei rakendata.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Olemasolevad andmed ohutuse ja efektiivsuse kohta üle 4 nädala vanuste sigadel tõestavad, et seda vaktsiini tohib kokku segada vaktsiiniga Porcilis PRRS.
Enne kokku segatud preparaadi manustamist tuleb tutvuda Porcilis PRRS`i ravimiinfoga.
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad, välja arvatud eespool nimetatud preparaadiga. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi. Puuduvad andmed Porcilis M Hyo kasutamise ohutuse ja efektiivsuse kohta segatuna Porcilis PRRS`iga suguloomadel või tiinuse ajal.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne manustamine sigadele 2 ml looma kohta kaela kõrvatagusesse piirkonda.
 
Vaktsineerimisskeem:
Vaktsineerida sigu kahel korral kolmenädalase intervalliga. Esimene manustamine võib toimuda alates ühe nädala vanusest.
 
Samaaegsel kasutamisel koos Porcilis PRRS` iga nuumsigadele alates 4. elunädalast (3 nädalat pärast esimest manustamist) võib vaktsiini kasutada lahustamiseks vahetult enne vaktsineerimist.
Sealjuures tuleb kasutada järgnevat juhendit:
Porcilis PRRS              Porcilis M Hyo
10 doosi            +                      20 ml
25 doosi            +                      50 ml
50 doosi            +                      100 ml
100 doosi          +                      200 ml
Ühekordne doos (2 ml) Porcilis M Hyo`d segatuna Porcilis PRRS` iga manustatakse intramuskulaarselt kaela.
 
Enne tarvitamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15...25°C) ja loksutada hoolikalt enne kastamist.
Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
Vältida nakkuse sisseviimist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi manustamisel ei ole täheldatud muid reaktsioone kui on märgitud punktis
 “Kõrvaltoimed”.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Inaktiveeritud bakteriaalne vaktsiin
ATC-vet kood: QI09AB13
 
Porcilis M Hyo on inaktiveeritud bakteriin, mis sisaldab Mycoplasma hyopneumoniae tüve 11 koguraku kontsentraati. Antigeenid on seotud dl-a-tokoferüülatsetaadil baseeruva adjuvandiga, mis prolongeerib immuunsust stimuleerivat toimet. Preparaat stimuleerib Mycoplasma hyopneumoniae vastase aktiivse immuunsuse teket sigadel.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
dl-a-tokoferüülatsetaat
Polüsorbaat 80
Simetikoon
Naatriumkloriid
Naatriumdivesinikfosfaat
Dinaatriumvesinikfosfaat
Süstevesi
 
6.2.    Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega, välja arvatud Porcilis PRRS`iga.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 3 tundi.
Kõlblikkusaeg pärast segamist Porcilis PRRS` iga: 1 tund (toatemperatuuril)
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Kartongkarp, milles on 1, 5 või 10 PET viaali, milles sisaldub 20, 50, 100, 200 või 250 ml. Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.                               
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1367
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
03.02.2006 / 01.06.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna