QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AL01 
Toote nimetus: PORCILIS ERY+PARVO INJ SUSP 50ML N1/1095881
Toimeaine: Inactivated Erysipelothrix vaccine, Inactivated Porcine parvovirus vaccine 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis Ery+Parvo
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine(d):
 
Üks doos (2 ml) sisaldab:
Erysipelothrix rhusiopathiae antigeeni, tüvi M2 (serotüüp 2)    vähemalt 1 ppd.
Sigade  parvoviirus (PPV) tüvi 014                    indutseerib vähemalt 9 log2 HI* ühikut
*HI ühik merisigadel määratud hemaglutinatsiooni inhibeeriv antikeha tiiter.
 
Adjuvant:
dl-α-tokoferoolatsetaat                                     150 mg.                       
Konservant:
Formaldehüüd                                                  0,05%.
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga (emised ja nooremised).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Emiste ja nooremiste aktiivseks immuniseerimiseks sigade punataudi vastu ning embrüote ja loodete kaitsmiseks PPV infektsiooni vastu.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Vältida stressi tekitamist vaktsineeritavatele loomadele, eriti tiinuse lõppjärgus
 
4.5. Erihoiatused  
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25 °C).
Loksutada enne kasutamist ja kasutamise vahepeal.
Tagada vaktsineerimisvahendite puhtus ja steriilsus enne kasutamist.
 
Immuunvastuse tugevus sõltub reaktsioonist immunogeensele ainele ja immuunsüsteemi kompetentsusest. Vaktsiini immunogeensus vähenebvale säilitamise või mittenõuetekohase manustamise korral.Looma immunokompetentsust võivad ohustada erinevad faktorid, kaasa arvatud halb tervislik seisund, toitumus, geneetilised tegurid, samaaegne ravi ja stress.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Vaktsineerimisjärgsed reaktsioonid piirduvad kerge (kuni 0,5°C ) mööduva kehatemperatuuri tõusuga, aeg-ajalt esineva kerge mööduva tursega süstekohal ja mõnede (<5%) vaktsineeritud loomade vastumeelsusega liikuda.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
Vältida stressi tekitamist vaktsineeritavatele loomadele, eriti tiinuse lõppjärgus.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25 °C).
Loksutada enne kasutamist ja kasutamise vahepeal.
Tagada vaktsineerimisvahendite puhtus ja steriilsus enne kasutamist.
 
Doos 2 ml sea kohta süstida sügavale lihastesse kõrva taha.
 
Vaktsineerimisskeem
Nooremiseid tuleks vaktsineerida punataudi (E. Rhusiopathiae) ja sigade parvoviiruse (PPV) vastu enne esimest tiinestamist.
Piisab ühest süstist mitte vähem kui kaks nädalat enne tiinestamist, et tagada järgneva tiinuse jooksul kaitse PPV tekitatud kahjustuste vastu. Kaitse indutseerimiseks sigade punataudi vastu on baasvaktsineerimisena soovitatav kahekordne vaktsineerimine. Selleks võib sigade punataudi vastast vaktsiini manustada kas 4 nädalat enne või pärast kombineeritud Ery+Parvo vaktsiini manustamist.
 
Kordusvaktsineerimine punataudi vastu peaks toimuma igal laktatsiooniperioodil (s.t mitte pikema intervalliga kui 6 kuud), 2...4 nädalat enne paaritumist, s.t kaks korda aastas ning parvoviiruse vastu igal aastal.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi manustamisel ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirus- ja baktervaktsiinid. ATCvet kood: QI09AL01
Emiste ja nooremiste aktiivseks immuniseerimiseks osana sigade punataudi vastases tõrjes ning nende embrüote ja loodete kaitsmiseks PPV infektsiooni vastu. Pikemaajalise immuunsuse stimuleerimise tõhustamiseks sisalduvad antigeenid tokoferoolil baseeruvas adjuvandis.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
dl-α-tokoferoolatsetaat, polüsorbaat 80, simetikoon, naatriumkloriid, hüdroksümetüülaminometaan, formaliin, süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C … 8°C).
Mitte lasta külmuda.
Hoida kaitstult valguse eest.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaaspudel tüüp II (Ph. Eur.) või PET-pudel (polüetüleentereftalaadist), suletud halogeenbutüülkummist korgiga ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Pakendite suurused:
20 ml - 10 doosi 1 tk pakendis
50 ml - 25 doosi 1 tk pakendis
100 ml - 50 doosi 1 tk pakendis
250 ml - 125 doosi 1 tk pakendis
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL 5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1325
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
19.08.2005 / 10.11.2010
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna