QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI09AB07
Toote nimetus: PORCILIS APP INJ. SUSP 600MG/DOOS 100ML N1/ 1182675
Toimeaine: Actinobacillus+Haemophilus vaccine
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Porcilis APP
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine(d):
Üks doos (2 ml) sisaldab:
Actinobacillus pleuropneumoniae antigeenid: 600 mg
OMP (välismembraani proteiin)                                    50 ühikut,
Apx I                                                                          50 ühikut,
Apx II                                                                         50 ühikut,
Apx III                                                                       50 ühikut.
 
Adjuvant:
dl-α-tokoferoolatsetaat              150 mg
Konservant:
Formaldehüüd                          0,02%.
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Siga.
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Võõrdepõrsaste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada Actinobacillus pleuropneumoniae
põhjustatud suremust, kliinilisi nähte ja kahjustusi. Suremuse, kliiniliste nähtude ja kahjustuste
vähenemine saavutatakse 2 nädalat pärast teistkordset vaktsineerimist ning see kestab kogu
nuumaperioodi.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole soovitav vaktsineerida loomi vahetult enne ja pärast söötmist.
Mitte vaktsineerida nõrku ja haigeid loomi.
 
4.5.      Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25 °C). Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu. Loksutada vaktsiini enne kasutamist ja kasutamise vahepeal.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
 Juhuslikul ravimi enesele süstimisel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Kliinilised tunnused nagu letargia ja anoreksia, kaasa arvatud rektaalne temperatuuri tõus (temperatuur võib tõusta kuni 2°C), on enamlevinud kõrvaltoimed esimese 12 tunni jooksul pärast vaktsineerimist Porcilis APP-ga. Kui loomadel on vaktsineerimise ajal kõht täis, võib esineda oksendamist. Mõnedel sigadel võib süstimiskohal tekkida ajutine (kuni 2 päeva kestev) kerge turse.
Need reaktsioonid on tavaliselt mööduvad ja kaovad 24 tunni jooksul pärast vaktsineerimist. Lisaks neile reaktsioonidele võivad mõnikord esineda ka tõsisemad reaktsioonid, näiteks šokk.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada tiinuse ja laktatsiooni perioodil.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25 °C).
Loksutada vaktsiini enne kasutamist ja kasutamise vahepeal. Kasutada steriilseid süstlaid ja nõelu.
1 doos 2 ml vaktsiini süstida sügavale lihastesse kõrva taha. Soovitatav on vaktsineerimiseks kasutada
automaatsüstlaid. Maksimaalne kaitse peaks tekkima enne nuumaperioodi algust. Vaktsineerida võib sigu alates 6. elunädalast.
Vaktsineerida tuleb kaks korda vähemalt 4-nädalase intervalliga. Soovitatav on teha süstimine 6- ja 10-nädala vanuses.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse doosi manustamisel ei ole täheldatud muid kõrvaltoimeid, kui loetletud punktis 4.6.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud bakteriaalsed vaktsiinid (k.a. mükoplasma, toksoid,
klamüüdia), ATCvet kood: QI09AB07
Toimeained (Apx I, Apx II, Apx III ja OMP) indutseerivad antikehade teket, mis aitavad sigu kaitsta Actinobacillus pleuropneumoniae põhjustatud pleuropneumoonia vastu. Antigeenid on lisatud adjuvandile, et tõhustada immuunsuse stimuleerimist.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
 dl-α-tokoferoolatsetaat, polüsorbaat 80, simetikoon, formaliin, naatriumkloriid, süstevesi.
 
6.2.    Sobimatus
 
 Sobivusuuringute puudumisel ei tohi seda veterinaarravimit segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg : 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C… 8°C).
Hoida kaitstult valguse eest.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
I tüüpi klaasviaal (Ph. Eur.) või PET-pudel (Ph. Eur.), suletud halogeenbutüülist kummikorgiga (Ph. Eur.) ja kaetud kodeeritud alumiiniumkapsliga.
Pakendite suurused: 20 ml 1 tk. pakendis, 50 ml 1 tk. pakendis või 100 ml 1 tk. pakendis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1324
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE/MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
19.08.2005 / 10.11.2010
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna