QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI20XX86
Toote nimetus: RABISIN 10 DOOSI 10 ML / 1096309
Toimeaine: Inactivated Rabies virus
Tootja: Merial 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.       VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
RABISIN, süstesuspensioon
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga 1 ml vaktsiiniannus sisaldab:
Toimeaine(d):
Marutaudi viiruse glükoproteiine………………….≥ 1 TÜ
Adjuvant: Alumiiniumhüdroksiid.................................................1,7 mg
Abiained: Tiomersaal...................................................................0,1 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Koer, kass, kärplased, hobune, veis, lammas.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Koerte, kasside, kärplaste, hobuste, veiste ja lammaste aktiivseks immuniseerimiseks marutaudi vastu.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte süstida vaktsiini subkutaanselt hobustele.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi. Soovitav on loomadele manustada antiparasitaarseid ravimeid vähemalt 10 päeva enne vaktsineerimist.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikult Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Mõnikord võib vaktsineerimine põhjustada paikseid reaktsioone nagu väike paistetus süstekohal, mis taandub enamasti 2 nädala, harvem 4 nädala jooksul. Väga harvadel juhtudel võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon (näopiirkonna turse, erüteem, sügelus, šokk ja oksendamine), mille korral tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist korralikult loksutada. Süstida üks 1 ml annus intramuskulaarselt või subkutaanselt (v.a. hobused) järgneva vaktsineerimisskeemi järgi:
 

Loomaliik
Minimaalne vaktsineerimisiga
Kordusvaktsineerimised
Koerad, kassid
1 süst alates 12 nädala vanusest*
1 aasta pärast esmast vaktsineerimist, edasi intervalliga kuni 3 aastat**
Kärplased
3 kuud
Igal aastal
Hobused
Nooremad kui 6 kuud
 
 
 
 
Vanemad kui 6 kuud
 
1 süst alates 4 kuu vanusest,***,millele järgneb kordusvaktsineerimine 1 kuu pärast
 
1 süst
 
 
 
 
 
 
Igal aastal
Veised, lambad
Nooremad kui 9 kuud
 
 
 
 
Vanemad kui 9 kuud
 
1 süst alates 4 kuu vanusest** millele järgneb kordusvasktsineerimine 9-12 kuu vanuses
 
1 süst
 
 
 
 
 
 
Igal aastal

 
*Juhul kass või koer vaktsineeritakse enne 12 nädala vanuseks saamist, tuleb vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks teha teine süst vanuses 12 nädalat või hiljem.
** Kordusvaktsineerimised tuleb läbi viia vastavalt kehtivatele riiklikele õigusaktidele.
***Juhul kui hobune, veis või lammas vaktsineeritakse esimest korda enne 4 kuu vanuseks saamist, tuleb vaktsineerimiskuuri lõpetamiseks teha teine süst 4 kuu vanuses või hiljem.
 
Hobustele manustada ainult intramuskulaarselt.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vaktsiini mitmekordsel üleannustamisel ei ole täheldatud teisi kõrvaltoimeid kui loetletud lõigus 4.6.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Inaktiveeritud, adjuvanti sisaldav vaktsiin marutaudi vastu. ATCvet kood: QI07AA02
Pärast manustamist kutsub vaktsiin esile aktiivse immuunsuse marutaudi vastu.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Tiomersaal
Alumiiniumhüdroksiid
GMEM keskkond
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu l ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast üheannuselise pakendi esmast avamist: koheselt kasutamiseks.
Kõlblikkusaeg pärast mitmeannuselise pakendi esmast avamist: 8 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaaspudel, milles 10 annust vaktsiini, karbis 1 pudel
Klaaspudel, milles 1 annus vaktsiini, karbis 10 pudelit
Klaaspudel, milles 1 annus vaktsiini, karbis 100 pudelit
Karbis 1 blister, milles 1 süstal, milles 1 annus vaktsiini
Karbis 10 blisterit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini
Karbis 50 blistrit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini
Karbis 100 blistrit, milles igaühes 1 süstal, milles igaühes 1 annus vaktsiini
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim võiselle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1371
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
03.02.2006/20.04.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Jaanuar 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna