QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI02AL01
Toote nimetus: ROTAVEC CORONA VET 10ML / 1309733
Toimeaine: inaktiveeritud rotaviirus + inaktiveeritud koronaviirus + Escherichia inaktiveeritud vaktsiin
Tootja: Intervet International BV
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rotavec Corona, süsteemulsioon veistele.
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained                                        2 ml doosi kohta
Toimeained
 
Veiste rotaviirus,
UK-Compton’i tüvi, serotüüp G6 P5 (inaktiveeritud)
1/4 vaktsiinidoosi stimuleerib viirust neutraliseerivate antikehade tiitri: ³ 7,7 log2/ml (merisigadel).
 
Veiste koronaviirus,
Mebus’e tüvi (inaktiveeritud)
1/20 vaktsiinidoosi stimuleerib ELISA antikehade tiitri: ³ 3,41 log10/ml (merisigadel).
 
E. coli F5 (K99) adhesiin
1/20 vaktsiinidoosi stimuleerib ELISA antikehasid (OD492):> 0,64 (merisigadel).
 
Adjuvant
 
 
Kerge mineraalõli / emulgaator
1,40 ml
 
Alumiiniumhüdroksiid
2,45…3,32 mg
 
 
Abiained
 
 
Tiomersaal
0,032…0,069 mg
 
 
 
 
Formaldehüüd
< 0,34 mg
 
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Süsteemulsioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (tiined lehmad ja mullikad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tiinete lehmade ja mullikate aktiivseks immuniseerimiseks, suurendamaks antikehade hulka E. coli F5 (K99) adhesiini antigeeni, rotaviiruse ja koronaviiruse vastu. On leitud, et kui vasikaid söödetakse kahe kuni nelja esimese elunädala jooksul vaktsineeritud lehmade ternespiimaga, siis need antikehad:
-           vähendavad E. coli F5 (K99) põhjustatava kõhulahtisuse raskust,
-           vähendavad rotaviiruse põhjustatava kõhulahtisuse esinemust,
-           vähendavad viiruse eritumist rota- või koronaviirusega nakatunud vasikatelt.
Immuunsuse algus: passiivne kaitse kõigi haigustekitajate vastu algab pärast esimest ternespiimaga söötmist. 
 
Immuunsuse kestus: vasikatel, keda toidetakse kunstlikult kokku segatud ternespiimaga, kestab kaitse kuni ternespiimaga söötmise katkestamiseni. Loomulikult imetatavatel vasikatel püsib kaitse rotaviiruse vastu vähemalt 7 päeva ja koronaviiruse vastu vähemalt 14 päeva.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4.      Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Vaktsiini saastumise vältimiseks tuleb rakendada eriti rangeid ettevaatusabinõusid.
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Mitte vaktsineerida haigeid loomi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
 
Kasutajale:
Ravim sisaldab mineraalõli. Juhuslik süstimine iseendale võib põhjustada tugevat valu ja turset, eriti kui on süstitud liigesepiirkonda või sõrme. Harvadel juhtudel võib see viia vigastatud sõrme kaotuseni, kui viivitamatult ei pöörduta arsti poole.
Kui olete juhuslikult endale ravimit süstinud, võtke kaasa pakendi infoleht ja pöörduge kiiresti arsti poole, isegi kui süstitud kogus oli väga väike.
Juhul kui valu püsib rohkem kui 12 tundi pärast arstlikku kontrolli, pöörduge uuesti arsti poole.
 
Arstile:
Ravim sisaldab mineraalõli. Isegi kui süstitud kogus on väike, võib juhuslik ravimi manustamine põhjustada tugevat turset, mis võib kaasa tuua isheemilise nekroosi ja isegi sõrme kaotuse. Tuleb osutada KIIRET kirurgilist abi, vajalikuks võib osutuda süstepiirkonna lõikus ja loputamine, eriti kui kaasatud on sõrme koed või kõõlus.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Harva võib täheldada süstekohal pehmet, kuni 1 cm kõrgust turset, mis taandub 14…21 päevaga.
Harva võivad ilmneda ülitundlikkusreaktsioonid. Sellistel juhtudel tuleb viivitamatult rakendada asjakohast ravi, nt adrenaliini manustamine.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Puuduvad andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Enne kasutamist hästi loksutada. Süstlad ja nõelad tuleb enne kasutamist steriliseerida ja süst tuleb teha läbi puhta, kuiva naha, rakendades ettevaatusabinõusid saastumise vältimiseks.
 
Manustamine:
Doos: 2 ml süstida intramuskulaarselt.
Soovituslik süstekoht on kaela küljele. 
Iga tiinuse ajal tuleb manustada ühekordne doos vahemikus 12…3 nädalat enne oodatavat poegimist.
 
Ternespiimaga söötmine: vasikate kaitse sõltub vaktsineeritud lehmade ternespiimast saadavate antikehade füüsilisest olemasolust vasikate sooles esimese 2…3 elunädala jooksul, kuni vasikatel areneb välja aktiivne immuunsus. Seega on tähtis kindlustada piisav ternespiimaga söötmine terve selle aja jooksul, et suurendada vaktsineerimise efektiivsust. Kõik vasikad peavad saama piisavalt ternespiima 6 tunni jooksul pärast sündi. Imetatavad vasikad jätkavad loomulikul teel ternespiima saamist vaktsineeritud lehmadelt.
Piimakarjas tuleb vaktsineeritud lehmade esimestest lüpsidest (6…8 lüpsi) saadud piim kokku segada. Ternespiima võib hoida temperatuuril alla 20°C, aga kasutada niipea kui võimalik, kuna immuunglobuliinide tase võib langeda kuni 50% pärast 28 päevast säilitamist. Kus võimalik, on soovitatav säilitada piima temperatuuril 4°C. Vasikaid tuleb sööta kokku segatud ternespiimaga 2½…3½ liitrit päevas (vastavalt kehamassile) esimese kahe elunädala jooksul.
Optimaalne tulemus saadakse kui kogu lehmakarja vaktsineerimiseks on välja töötatud ühtne poliitika. See kindlustab, et vasikatel hoitakse infektsiooni tase ja samaaegne viiruse eritumine minimaalsena. Selle tulemusena väheneb ka võimalus haigestuda kõnealustesse haigustesse.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse soovitusliku doosi lihasesisesel manustamisel ei ilmne tõsisemaid reaktsioone kui üksikannuse puhul.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5.         IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Inaktiveeritud bakteriaalsed ja viirusvaktsiinid veistele,
ATCvet kood: QI02AL01.
 
Vaktsiin sisaldab rotaviirus A (serotüüp G6P5), koronaviiruse ja Escherichia coli F5(K99) viburi antigeene. Need komponendid on inaktiveeritud ja adjuveeritud mineraalõli ja alumiiniumhüdroksiidiga.
Vaktsiin on mõeldud aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks, tagamaks järelkasvule passiivset immuunsust vaktsiinis kasutatud haigustekitajate suhtes.
Passiivne kaitse kõigi vaktsiinis kasutatud haigustekitajate vastu algab ternespiimaga söötmise algusest. Vasikatel, keda toidetakse kokkusegatud ternespiimaga kunstlikult, kestab kaitse kuni ternespiimaga söötmise katkestamiseni. Loomulikult imetatavatel vasikatel püsib kaitse rotaviiruse vastu vähemalt 7 päeva ja koronaviiruse vastu vähemalt 14 päeva.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Tiomersaal
Formaldehüüd
Naatriumtiosulfaat
Naatriumkloriid
 
6.2.      Sobimatus
 
Mitte segada ühegi teise veterinaarravimiga.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8 tundi.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2…8°C).
Hoida valguse eest kaitstult.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valged, neutraalklaasist, Tüüp I (Ph. Eur.) 2 ml (1 doos), 10 ml (5 doosi) ja 40 ml (20 doosi) viaalid. Hall nitriilkummist sulgur Omniflex florineeritud polümeerkattega ja alumiiniumpitseriga.
Pakendi suurused 10 ml ja 40 ml on ühekaupa pakendatud kartongkarpi. Pakendi suurus 2 ml on kartongpakendis 10 x 2 ml kaupa.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International BV
Wim de Körverstraat 35
NL - 5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1497
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
07.12.2007 / 01.06.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
 
 
Kasutaja
Salasõna