QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI02AD07
Toote nimetus: RISPOVAL RS+Pi3 INTRANASAL 5 DOOSI / 1244225
Toimeaine: veiste respiratoorse süntsütsiaalviirusnakkuse vak + veiste paragripp-3 vaktsiin 
Tootja: Zoetis Belgium S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rispoval RS+PI3 IntraNasal

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
2 ml annus sisaldab:
Pulber
Toimeained:
Veiste elus modifitseeritud paragripp 3 viiruse (PI3V) temperatuuritundlik tüvi RLB103, ≥105,0 ja ≤108,6 CCID50*.
Veiste elus modifitseeritud respiratoor-süntsütiaalviiruse (BRSV) tüvi 375, ≥10 5,0 ja ≤107,2 CCID50*.
* CCID50: 50% rakukultuure nakatav annus.
Lahusti:
Naatriumkloriid 18 mg
Süstevesi 2 ml
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Ninakaudse suspensiooni pulber ja lahusti.
Õrnavärvuseline pulber ja selge värvitu lahusti. Manustamiskõlblikuks muudetud, lahustatud vaktsiin
on roosakas suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Vasikate aktiivseks immuniseerimiseks alates 9 päeva vanusest BRSV ja PI3V vastu mõlema viiruse
keskmise tiitri ja eritumisaja vähendamiseks, sõltumata maternaalsete antikehade olemasolust.
Kaitsva immuunsuse algus: BRSV vastu 5 päeva ja PI3V vastu 10 päeva pärast ühekordset
vaktsineerimist.
Kaitsva immuunsuse kestus: 12 nädalat pärast ühe annuse manustamist. Maternaalsete antikehade
suhtes positiivsetel vasikatel, keda vaktsineeritakse varem kui 3 nädala vanuselt, võib PI3V fraktsiooni
vastase kaitsva immuunsuse kestus olla lühem.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused veistele
 
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Vaktsiiniviirused võivad levida vaktsineeritud vasikatelt vaktsineerimata vasikatele ja põhjustada
seroloogilise reaktsiooni kliinilisi nähte esile kutsumata. Laborikatsetes 3 nädala vanuste loomadega
täheldati BRSV ja PI3V eritamist vastavalt kuni 11 ja kuni 7 päeva jooksul pärast vaktsineerimist ühe
annuse maksimaalse viirusesisaldusega vaktsiiniga.
Tuleks eelistada loomade vaktsineerimist vähemalt 10 päeva enne stressi või nakkusriski suurendava
teguri (näiteks loomade ümbergrupeerimine) mõju või sügishooaja alguses. Optimaalsete tulemuste
saamiseks on soovitatav vaktsineerida kõik vasikad karjas.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Ei ole.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Avaldatud tõendid näitavad, et harvadel juhtudel võib korduv kokkupuude RSV-ga vallandada
ülitundlikkusreaktsioone. Alla 3 nädala vanustel 10-kordse üleannusega vaktsineeritud loomadel, kes
polnud ternespiima saanud, täheldati mööduvat kehatemperatuuri tõusu, toitumuslikku kõhulahtisust,
ebanormaalset väljaheidet ja käitumist.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt tõestatud. Mitte kasutada
tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
1-või 5-annuseliste pakendite manustamiskõlblikuks muutmiseks lisada kogu lahusti aseptiliselt
pulberkomponente sisaldavasse viaali. Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
25-annuselise pakendi manustamiskõlblikuks muutmiseks segada lüofiliseeritud fraktsioon lahustiga
kahes osas.
1. Süstida 10 ml vedelfraktsiooni lüofilisaaditombule külmkuivatatud viaalis.
2. Loksutada hoolikalt, tõmmata valmissegatud lüofiliseeritud fraktsioon külmkuivatatud
viaalist välja ja segada vedelfraktsiooniga vedelfraktsiooni viaalis.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Vaktsineerimisprogramm:
Vähemalt 9 päeva vanustele veistele manustada kaasasoleva intranasaalaplikaatori abil ninakaudselt
üks 2 ml annus vaktsiinisuspensiooni. Haigustekitajate edasikandumise vältimiseks on soovitatav
mitte kasutada sama aplikaatorit mitmel loomal.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Alla 3 nädala vanustel 10-kordse üleannusega vaktsineeritud loomadel, kes polnud ternespiima
saanud, täheldati mööduvat kehatemperatuuri tõusu, toitumuslikku kõhulahtisust, ebanormaalset
väljaheidet ja käitumist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.
 
5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Aktiivse immuunsuse stimuleerimiseks BRSV ja PI3V vastu.
ATCvet kood: QI02AD07 (immunoloogilised ained veislastele, veis, elusviirusvaktsiinid, veiste
respiratoorne süntsütiaalviirus + veiste paragripi viirus).
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Pulber:
Puhverdatud laktoosilahus
Želatiinilahus
Kaseiini hüdrolüsaadi lahus
HALS-kandja
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (5- ja 25-annuseline pakend): 2 aastat.
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg (1-annuseline pakend): 1 aasta.
Kõlblikkusaeg pärast vastavalt juhendile manustamiskõlblikuks muutmist: 2 tundi.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida ja transportida külmas (2°C...8°C). Mitte lasta külmuda. Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Pappkarp 1 klaasviaaliga, mis sisaldab 5 või 25 annust pulbrit, koos 1 viaaliga, mis sisaldab vastavalt
10 ml või 50 ml vedelkomponenti. Mõlemal viaalil on kummikork ja alumiiniumkate.
Plastkarp 5 klaasviaaliga, mis sisaldavad 1 annuse pulbrit, koos 5 viaaliga, mis sisaldavad 2 ml
vedelkomponenti. Mõlemal viaalil on kummikork ja alumiiniumkate.
Kaasas on ka ninaaplikaatorid vaktsineerimiseks.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Jäätmed hävitada keetes, tuhastades või kahjutustades see sobivas, vastutava ametkonna poolt heaks
kiidetud desinfitseerivas aines.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve,
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1427
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08/09/2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 24/10/2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Oktoober 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna