QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI02AA03
Toote nimetus: BOVILIS IBR MARKER INAC. INJ. SUSP 50 ANNUST N1/1236552
Toimeaine: Bovine rhinotracheitis virus vaccine (IBR) 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Bovilis IBR marker inac, süstesuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga 2 ml annus sisaldab:
 
Toimeaine:
Veiste herpesviirus, tüüp 1 (BHV-1), inaktiveeritud tüvi GK/D (gEÆ)*: 60 Elisa ühikut**
 
* gE--: glükoproteiin E negatiivne
** indutseerib hiirtel potentsustestis 6,1–11,1 log2 viiruse neutralisatsiooni ühikut
 
Adjuvant:
Alumiiniumfosfaat ja alumiiniumhüdroksiid (Al3+) 6,0...8,8 mg
Abiaine:
Formaldehüüd 0,6...1,0 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstesuspensioon. Roosa hägune suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veiste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada veiste herpesviirus tüüp 1 (BHV-1) põhjustatud
kliiniliste tunnuste (püreksia) tugevust ja kestust ning loodusliku viiruse replikatsiooni ja ninakaudset
eritumist.
Immuunsuse teke: 3 nädalat.
Immuunsuse kestus: 6 kuud.
Vaktsineerimisskeem, kus esmaseks vaktsineerimiseks kasutatakse Bovilis IBR marker live’i ja
kordusvaktsineeritakse 6 kuu pärast Bovilis IBR marker inac’iga, annab 12 kuud kestva kaitsva
immuunsuse.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Ei ole.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ravimi efektiivsust maternaalsete antikehade olemasolul pole tõestatud.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel võib süstekohal esineda lokaalset reaktsiooni.
Väga harva võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. Sellisel juhul tuleb rakendada sobilikku
sümptomaatilist ravi.
Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:
- Väga sage (kõrvaltoime(d) ilmnes(id) rohkem kui 1-l loomal 10-st ravitud loomast)
- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st ravitud loomast)
- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st ravitud loomast)
- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10000-st ravitud loomast)
- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10000-st ravitud loomast, kaasa arvatud üksikjuhud).
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste
veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik
millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Kasutada steriilseid vaktsineerimisvahendeid.
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15...25°C).
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Intramuskulaarne manustamine, 2 ml looma kohta.
Kõiki veiseid võib vaktsineerida alates 3 kuu vanusest.
Esmane vaktsineerimine
Kaks vaktsineerimist 4-nädalase vahega.
Kordusvaktsineerimine
Üks vaktsineerimine iga 6 kuu järel.
Bovilis IBR marker inac’i võib kordusvaktsineerimiseks kasutada vaktsineerimisskeemis, kus
esmaseks vaktsineerimiseks on kasutatatud Bovilis IBR marker live’i.
Esmane vaktsineerimine
eabe saamiseks vaadake Bovilis IBR Marker live’i ravimi infolehte.
Esimene kordusvaktsineerimine
Ühekordne vaktsineerimine 6 kuud pärast esmast vaktsineerimist.
Järgnevad kordusvaktsineerimised
Ühekordsed vaktsineerimised kuni 12-kuulise vahega.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Kahekordse vaktsiiniannuse manustamise järel ei ole täheldatud muid toimeid kui need, mis tekivad
pärast ühekordse annuse manustamist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid, veiste rinotrahheiidi viirusvaktsiin
ATCvet kood: QI02AA03
See ravim on inaktiveeritud, adjuvandiga vaktsiin veiste aktiivseks immuniseerimiseks
veiste herpesviirus tüüp 1 (BHV-1) vastu. Vaktsiin ei tekita antikehi BHV-1 glükoproteiin E vastu
(markervaktsiin). See asjaolu aitab eristada veiseid, kes on vaktsineeritud antud vaktsiiniga nendest
veistest, kes on nakatunud loodusliku BHV-1 viirusega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniumfosfaat
Alumiiniumhüdroksiid
Formaldehüüd
Trometamool
Naatriumkloriid
Taimne sööde
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8...10 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida külmkapis (2...8 °C).
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Klaasist (I tüüpi hüdrolüütiline klaas) või plastist (polüetüleentereftalaat) viaalid, mis on suletud
punnkorgi ja alumiiniumkattega.
Pakendi suurused
Pappkarp 1 klaas- või plastviaaliga (5 annust)
Pappkarp 1 klaas- või plastviaaliga (10 annust)
Pappkarp 1 klaas- või plastviaaliga (25 annust)
Pappkarp 1 klaas- või plastviaaliga (50 annust)
Pappkarp 1 klaas- või plastviaaliga (100 annust)
Pappkarp 10 klaas- või plastviaaliga (5 annust)
Pappkarp 10 klaas- või plastviaaliga (10 annust)
Pappkarp 10 klaas- või plastviaaliga (25 annust)
Pappkarp 10 klaas- või plastviaaliga (50 annust)
Pappkarp 10 klaas- või plastviaaliga (100 annust)
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1431
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 23.09.2005
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.12.2010
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2017
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Iga isik, kes kavatseb toota, importida, omada, müüa, tarnida ja/või kasutada seda veterinaarravimit,
peab eelnevalt konsulteerima vastava liikmesriigi vastutava ametkonnaga vaktsineerimispoliitika osas,
sest need tegevused võivad olla teatud liikmesriikide territooriumil või osal nende territooriumist
siseriiklike õigusaktide kohaselt keelatud.
 
Kasutaja
Salasõna