QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI02AA03
Toote nimetus: BOVILIS IBR MARKER INAC. INJ. SUSP 50 ANNUST N1/1236552
Toimeaine: Bovine rhinotracheitis virus vaccine (IBR) 
Tootja: Intervet International B.V 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Bovilis IBR marker inac.
Süstesuspensioon veistele.

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

1 doos 2 ml sisaldab:
Toimeained:
inaktiveeritud antigeen BHV-1 (gE¯) tüvest GK/D 60 Elisa ühikut (EU), mis indutseerib  potentsustestis hiirtel  6,1…11,1 log2 VN ühikut *.

Adjuvant :
Al3+ (alumiiniumfosfaadina ja alumiiniumhüdroksiidina) 6,0…8,8 mg

Abiaine(d):
Formaldehüüd 0,03…0,05%

* viiruse neutralisatsiooni ühik.

Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Veis.

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Veiste aktiivne immuniseerimine BHV-1 viiruse põhjustatud kliiniliste tunnuste (püreksia) tugevuse ja kestuse ning loodusliku viiruse leviku ning ninanõre kaudu eritumise vähendamiseks.

Immuunsus tekib:  3 nädalat pärast baasvaktsineerimist
Immuunsus kestab: 6 kuud pärast baasvaktsineerimist

4.3. Vastunäidustused

Ei ole.

 4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta

Efektiivsust pole tõestatud maternaalsete antikehade olemasolu korral.

4.5. Erihoiatused

Erihoiatused kasutamisel loomadel
Vaktsineerida ainult terveid loomi.

Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Mõnikord võib tekkida ülitundlikkusreaktsioon. Sellisel juhul tuleks rakendada sobilikku sümptomaatilist ravi. Süstekohal võib tekkida lokaalne reaktsioon.

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel samaaegselt teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Kasutada steriilseid vaktsineerimisvahendeid.
Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda toatemperatuurini (15…25ºC).
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Intramuskulaarne manustamine, 2 ml looma kohta.
Kõiki veiseid võib vaktsineerida alates 3. elukuust.
Baasvaktsineerimine:
Kaks manustamist 4 nädalase vahega.
Revaktsineerimine (pärast baasvaktsineerimist Bovilis IBR marker inac või Bovilis IBR marker live vaktsiiniga):
Üks manustamine iga 6 kuu järel.

4.10  Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Kahekordse doosi manustamisel ei ole täheldatud muid toimeid kui ühekordse doosi manustamise järgselt.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

0 päeva.

5. IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

Bovilis IBR marker inac on inaktiveeritud adjuvant-vaktsiin veiste aktiivseks immuniseerimiseks veiste herpesviiruse tüüp 1 (BHV-1) vastu. Vaktsiin ei tekita antikehi BHV-1 glükoproteiin E vastu (markervaktsiin). See võimaldab vahet teha veistel, kes on vaktsineeritud antud preparaadiga ja nendel, kes on nakatunud BHV-1 loodusliku viirusega.

Farmakoterapeutiline rühm: inaktiveeritud viirusvaktsiinid, ATCvet kood: QI02AA03.

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Formaldehüüd,
sööde,
trometamool,
naatriumkloriid,
süstevesi.

6.2. Sobimatus

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 8…10 tundi.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida külmkapis (2…8°C). Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

I tüübi hüdrolüütilisest klaasist (Ph. Eur) või polüetüleentereftalaat (PET) viaalid, mis
sisaldavad 5, 10, 25, 50 või 100 doosi viaalis. Viaalid on suletud halogeenbutüülkummist korgiga, mis on kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakendid: Pappkarp, mis sisaldab 1 või 10 viaali.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI

Intervet International BV,
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
esindatud kohaliku ettevõtte poolt

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1431

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

23.09.2005 / 01.12.2010

10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV

November 2010

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata
Kuuluvus: retseptiravim

 

Kasutaja
Salasõna