QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
QI01 IMMUNOLOOGILISED AINED LINDUDELE
QI02 IMMUNOLOOGILISED AINED VEISLASTELE
QI05 IMMUNOLOOGILISED AINED HOBUSLASTELE
QI09 IMMUNOLOOGILISED AINED SIGALASTELE
QI20 IMMUNOLOOGILISED AINED TEISTELE LIIKIDELE
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QI02AA03 
Toote nimetus: BIOBOS IBR MARKER INACT. 100ML / 1625037
Toimeaine: veiste rinotrahheiidi viirusvaktsiin 
Tootja: Bioveta a.s. 
Kuuluvus: Retseptiga

  

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

 1.        VETERINAARRAVIMI NIMETUS

BioBos IBR marker inact., süstesuspensioon veistele

 2.        KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Üks annus (2 ml) sisaldab:

 

Toimeaine:

veiste inaktiveeritud herpesviiruse tüüp 1 (BHV-1), tüvi Bio-27: IBR gE                           RP ≥ 1*

 

*RP = suhteline tugevus (ELISA test) võrreldes võrdlusseerumiga, mis on saadud pärast merisigade vaktsineerimist vaktsiinipartiiga, mis on edukalt läbinud kokkupuutetesti sihtloomaliikidel.

 

Adjuvant:

alumiiniumhüdroksiid, hüdreeritud, adsorptsiooniks                                                                              6 mg

seebikoorepuu (Quillaja saponaria) saponiin (Quil A)                                                                           0,4 mg

 

Abiaine:
tiomersaal                                                                                                                                                                        0,17–0,23 mg

 

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

 3.        RAVIMVORM

Süstesuspensioon.

Roosakas settega vedelik.

 4.        KLIINILISED ANDMED

4.1         Loomaliigid

 

Veis.

 

4.2         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

 

Veiste aktiivseks immuniseerimiseks, et vähendada BHV-1 (IBR) viirusega nakatumisest põhjustatud kliiniliste tunnuste tugevust ja kestust ning loodusliku viiruse eritumist.

Immuunsuse algus: 3 nädalat pärast esmast vaktsineerimist.
Immuunsuse kestus: 6 kuus kuud pärast esmast vaktsineerimist.

 

4.3         Vastunäidustused

 

Ei ole.

 

4.4         Erihoiatused iga loomaliigi kohta

 Ravimi toime maternaalsete antikehade olemasolul ei ole tõestatud.

4.5         Ettevaatusabinõud

 

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

 Vaktsineerida tohib ainult kliiniliselt terveid loomi.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

 

Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

 

4.6         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)              

 

Vaktsiini manustamisel võib esineda ülitundlikkusreaktsioone. Sel juhul tuleb rakendada sobivat sümptomaatilist ravi. Vaktsiin sisaldab adjuvanti, mis võib põhjustada ajutist paikset, kuni 2 cm läbimõõduga turset. Turse kaob 4 päeva jooksul pärast vaktsineerimist.

 

4.7         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

 

Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.

 

4.8         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

 

Andmed antud vaktsiini ohutuse ja efektiivsuse kohta selle kasutamisel koos teiste veterinaarravimitega puuduvad. Seetõttu tuleb selle vaktsiini kasutamine, enne või pärast ükskõik millist veterinaarravimit, otsustada igal erineval juhul eraldi.

 

4.9         Annustamine ja manustamisviis

 

Enne kasutamist lasta vaktsiinil soojeneda temperatuurini 15–25°C. Enne kasutamist loksutada põhjalikult.

Intramuskulaarne manustamine: 2 ml looma kohta.

Kõiki veiseid võib vaktsineerida alates 3 kuu vanusest.

 

Esmane vaktsineerimine: kaks manustamiskorda 3 nädalase vahega.
Revaktsineerimine: üks manustamiskord iga 6 kuu järel.

 

4.10      Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

 

Kehtivatele õigusaktidele vastavaid uuringuid läbi viidud ei ole.

 

4.11      Keeluaeg (-ajad)

 

0 päeva.

 5.           IMMUNOLOOGILISED OMADUSED

BioBos IBR marker inact. on inaktiveeritud adjuvantvaktsiin, mis on mõeldud veiste aktiivseks immuniseerimiseks veiste herpesviiruse tüüp 1 (BHV-1 ) – veiste infektsioosse rinotrahheiidi – vastu. Vaktsiin ei indutseeri antikehi IBR-viiruse glükoproteiin E vastu (markervaktsiin). See vaktsiiniviiruse omadus võimaldab eristada vaktsineeritud loomi BHV-1 loodusliku viirusega nakatunud veistest.

Farmakoterapeutiline rühm:  inaktiveeritud viirusvaktsiin.
ATCvet kood:  QI02AA03.

 6.           FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1         Abiainete loetelu              

 

Alumiiniumhüdroksiid, hüdreeritud, adsorptsiooniks

Seebikoorepuu saponiin (Quil A)

Tiomersaal

 

6.2         Sobimatus

 

Mitte segada teiste veterinaarravimitega.

 

6.3         Kõlblikkusaeg

 

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 10 tundi.

 

6.4.        Säilitamise eritingimused

 

Hoida ja transportida külmas (2°C…8°C).

Mitte lasta külmuda.

 

6.5         Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

 

I tüüpi (Ph. Eur.) hüdrolüütilisest klaasist viaalid: 10 ml viaal sisaldab 10 ml.

II tüüpi (Ph. Eur.) hüdrolüütilisest klaasist viaalid: 50 ml viaal sisaldab 50 ml, 100 viaal sisaldab 100 ml.

Plastikviaalid: 60 ml viaal sisaldab 50 ml, 120 ml viaal sisaldab 100 ml.

Viaalid on hermeetiliselt suletud perforeeritava kummikorgi ja alumiiniumkattega ning pakendatud kartongkarpidesse või plastikkarpi.

Igas pakendis on pakendi infoleht.

 

Pakendi suurus

Plastikkarbid: 10 × 5 annust (10 × 10 ml)

Kartongkarbid: 1 × 5 annust (1 × 10 ml), 1 × 25 annust (1 × 50 ml), 1 × 50 annust (1 × 100 ml)

 

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

 

6.6          Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

 

Kasutamata jäänud veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

 7.           MÜÜGILOA HOIDJA

Bioveta, a.s.

Komenského 212

683 23 Ivanovice na Hané

Tšehhi Vabariik

 8.           MÜÜGILOA NUMBER

1813

 

9.           ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

 

Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 24.01.2014

 

10          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

 Jaanuar 2014

 TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

 Kuuluvus: retseptiravim.

Kasutaja
Salasõna