QJ01B AMFENIKOOLID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01BA02
Toote nimetus: TIRSAN INJ. 100ML / 1087826
Toimeaine: tiamfenikool
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Tirsan Injection, 250 mg/ml süstelahus veistele ja sigadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeaine:
Tiamfenikool 250 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu kuni kahvatukollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Veis: tiamfenikooli suhtes tundlike mikroorganismide (Brucella spp, Corynebacterium spp,
Pasteurella spp, Staphylococcus spp ja Streptococcus spp) põhjustatud infektsioonhaiguste ravi.
Siga: tiamfenikooli suhtes tundlike mikroorganismide (Actinobacillus pleuropneumoniae,
Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Pasteurella multocida, Haemophilus parasuis
ja Streptococcus suis) põhjustatud infektsioonhaiguste ravi.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel.
Kui see ei ole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel
sihtbakterite antibiootikumitundlikkuse kohta. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke
riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Ravimi kasutamine erinevalt
ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada resistentsete bakterite tekkimise
riski ja ning võib väheneda ravi efektiivsus.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Ravimi käsitsemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Süstekohal võib esineda valulikkust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
 
Tiamfenikool läbib platsentaarbarjääri. Veterinaarravimi ohutus laktatsiooni perioodil ei ole piisavalt
tõestatud. Seetõttu tuleb ravimit kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte
hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Tiamfenikooli toime potentseerub oksütetratsükliini ja makroliididega (erütromütsiin, tülosiin)
koosmanustamisel.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne või intravenoosne manustamine.
Veis: 25 mg tiamfenikooli kg kehamassi kohta päevas (mis vastab 10 ml süstelahusele 100 kg
kehamassi kohta) intramuskulaarselt või intravenoosselt manustatuna. Ravikuuri kestus 3...5 päeva.
Siga: 25 mg tiamfenikooli kg kehamassi kohta päevas (mis vastab 10 ml süstelahusele 100 kg
kehamassi kohta) intramuskulaarselt manustatuna. Ravikuuri kestus 3...5 päeva.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamine võib põhjustada mikrofloora tasakaalutuse ja/või mükootilise superinfektsiooni.
Üleannustamise korral tuleb rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Veis: lihale ja söödavatele kudedele: 8 päeva,
piimale: 96 tundi (8 lüpsi).
Siga: lihale ja söödavatele kudedele: 13 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: amfenikoolid
ATCvet kood: QJ01BA02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tiamfenikool (TAF) on antibiootikum, mille struktuur on väga sarnane klooramfenikoolile, erinevus
seisneb p-nitro grupi asenduses p-metüül-sulfonüül grupiga. See asendus eemaldab tiamfenikoolil
sellise toksilise toime nagu progresseeruv pantsütopeenia. See toime esineb klooramfenikoolil,
mistõttu on klooramfenikooli kasutamine põllumajandusloomadel keelatud (Reg. EEC 2377/90, lisa
IV).
Tirsan Injection on laia toimespektriga antibiootikum, toimides grampositiivsetesse ja gramnegatiivsetesse
bakteritesse, samuti anaeroobsetesse bakteritesse ja klamüüdiatesse.
Tiamfenikooli MIC väärtused mõnedele olulisematele patogeenidele on järgmised:
- Pasteurella (Mannheimia) haemolytica, Pasteurella multocida MIC90 0.5-1 μg/ml,
- Actinobacillus pleuropneumoniae MIC90 1 μg/ml,
- Haemophilus parasuis MIC90 0.5 μg/ml,
- Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis MIC90 1-2 μg/ml.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Suukaudsel ja parenteraalsel manustamisel imendub ravim täielikult. Suukaudsel manustamisel on
imendumine aeglasem ning ravimit tuleb manustada suuremates annustes. Tiamfenikool jaotub kogu
organismis ning saavutab kudedes sama kontsentratsiooni nagu vereplasmas. Vastupidiselt
klooramfenikoolile on tiamfenikool raskesti metaboliseeruv ja elimineerub praktiliselt muutumatul
kujul.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Propüleenglükool
Dimetüülatsetamiid
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Värvitu (II tüüpi) klaaspudel, suletud punnkorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend 100 ml, 1 tk pakendis.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Fatro S.p.A.
Via Emilia 285
40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1631
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 27.12.2010
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 27.11.2015
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna