QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01RA87
Toote nimetus: LINCO SPECTIN INJ. 100ML / 1136315
Toimeaine: linkomütsiin + spektinomütsiin 
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Linco-Spectin, 50 mg/ml+100 mg/ml süstelahus
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Linkomütsiini (linkomütsiinvesinikkloriidina) 50 mg
Spektinomütsiini (spektinomütsiinsulfaattetrahüdraadina) 100 mg
Abiained:
Bensüülalkoholi (E1519) 9 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Värvitu kuni helekollane steriilne lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (vasikas vatsaseede eelsel perioodil), siga, lammas, kits, koer ja kass.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Linkomütsiini ja spektinomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud
infektsioonhaiguste ravi.
Kasutusalad:
Sead: bakteriaalse ja ensootilise pneumoonia, sigade düsenteeria, bakteriaalse enteriidi ja
infektsioosse artriidi raviks.
Vasikad (vatsaseede eelsel perioodil): bakteriaalse pneumoonia ja enteriidi raviks.
Lambad, kitsed: mükoplasmade ja bakterite põhjustatud respiratoorhaiguste ning sõramädaniku
raviks.
Koerad, kassid: hingamis- ja kuseteede infektsioonide, abstsesside ja infitseerunud
hammustushaavade ning viirusinfektsioonide sekundaarsete bakteriaalsete komplikatsioonide
raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik millise
abiaine suhtes.
Mitte kasutada loomaliikidel, kellele antud preparaat ei ole näidustatud, sest võib neil põhjustada
raskeid gastrointestinaalseid häireid.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringul, arvesse tuleb
võtta ametlikke ja kohalikke antibiootikumide kasutamise printsiipe.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti. Mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik
linkomütsiinile või spektinomütsiinile.
Manustamisel vältida preparaadi otsest kontakti nahaga. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Selle preparaadi kasutamine võib mõnikord põhjustada ebamugavustunnet süstekohal.
Soovitatavast annusest suurema annuse manustamine võib sigadel põhjustada mööduvat
kõhulahtisust. Samad kõrvaltoimed ja mõnikord ka isutus võivad harva esineda mõnedel
soovitatava annuse saanud sigadel.
Linco-Spectin´iga ravitud kitsedel esineb mõnikord diarröa ja isu langus sellest tuleneva
piimatoodangu langusega.
Need sümptomid on lühiajalised ja mööduvad iseenesest.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Uuringutes kasside ja koertega ei avaldunud teratogeenset toimet ega mõju sigivusele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Linkomütsiini ja erütromütsiini vahel on antagonism, seega tuleb vältida preparaadi kasutamist
koos erütromütsiiniga.
Teisi koostoimeid ei ole täheldatud.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Sead: intramuskulaarselt 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini ehk 0,1 ml preparaati kg
kehamassi kohta, manustamist võib korrata 24-tunniste intervallidega vastavalt vajadusele 3 kuni
7 päeva.
Vasikad (vatsaseede eelsel perioodil): intramuskulaarselt 5 mg linkomütsiini + 10 mg
spektinomütsiini ehk 0,1 ml preparaati kg kehamassi kohta, esimesel päeval 2 korda, edaspidi üks
kord päevas 2 kuni 4 päeva.
Lambad, kitsed: intramuskulaarselt 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini ehk 0,1 ml
preparaati kg kehamassi kohta üks kord päevas 3 päeva.
Koerad, kassid: intramuskulaarselt 10 mg linkomütsiini + 20 mg spektinomütsiini ehk 0,2 ml
preparaati kg kehamassi kohta, manustamist võib korrata 12- või 24-tunniste intervallidega kuni
21 päeva.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Uuringutes, kus vasikatele, lammastele ja kitsedele manustati preparaati soovitatust 3 kuni 10
korda suuremas annuses, täheldati süstekohal kerget ärritust.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele:
 siga: 14 päeva
 vasikas: 21 päeva
 lammas, kits: 15 päeva.
Mitte manustada lammastele ja kitsedele, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: linkoosamiidid, kombinatsioonid teiste antibakteriaalsete ainetega.
ATCvet kood: QJ01FF52
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat sisaldab linkomütsiini ja spektinomütsiini. Linkomütsiin on linkoosamiidide klassi
kuuluv antibiootikum. Sõltuvalt mikroorganismi antibiootikumitundlikkusest ja antibiootikumi
kontsentratsioonist, võib selle antibiootiline toime olla kas bakteritsiidne või bakteriostaatiline.
Peamine toime põhineb mikroorganismide valgusünteesi inhibeerimisel. Spektinomütsiin on
aminotsüklitoolantibiootikum.
Linkomütsiin toimib selliste grampositiivsete patogeenide vastu nagu stafülokokid, streptokokid,
beeta-hemolüütilised streptokokid, korünebakterid, punataudi tekitaja ja leptospiirad;
anaeroobsete mikroorganismide vastu nagu klostriidiumid, Bacteroides, Serpulina (Treponema)
ja ka mükoplasmade vastu. Linkomütsiin ei toimi gramnegatiivsete patogeenide vastu nagu
Klebsiella, Pasteurella, Pseudomonas ja Salmonella. Resistentsus linkomütsiinile areneb
mitmeastmeliselt.
Plasmiidide vahendatud resistentsuse ülekandumist ei ole esinenud.
Spektinomütsiin toimib nii mükoplasmade kui ka paljude gramnegatiivsete mikroorganismide,
eriti Enterobacteriaceae vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Sead: Kaheksale seale süstiti 12-tunniste intervallidega 7 korda Linco-Spectin´i. Vereproovid
võeti 0, 0,5, 1, 2, 4, 6 ja 8 tundi pärast esimest ja seitsmendat süstimist. Linkomütsiini tase
seerumis oli pool tundi pärast esimest ja seitsmendat süstimist keskmiselt vastavalt 5,0 ja 4,8
µg/ml. 12 tundi pärast kuuendat süstimist täheldati mõõdetavat taset (0,2 µg/ml), mis näitab
linkomütsiini olemasolu seerumis kogu süstimistevahelise aja jooksul. Linkomütsiini
poolväärtusaeg seerumis oli pärast esimest ja seitsmendat süstimist vastavalt 2,1 ja 1,9 tundi.
Spektinomütsiini tase seerumis oli pool tundi pärast esimest ja seitsmendat süstimist keskmiselt
vastavalt 21,3 ja 24,3 µg/ml ja eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,1 ja 1,0 tundi. Spektinomütsiini
tase seerumis langes alla mõõtmispiiri (2 µg/ml) 4 ja 6 tunni vahel pärast süstimist.
Vasikad: Pärast linkomütsiini intramuskulaarset manustamist annuses 5 mg kg kehamassi kohta
oli selle tase seerumis mõõdetav 30 minuti pärast ja püsis vereseerumis tasemel 0,5 – 2,32 µg/ml
8 tundi. Cmax (2,32 µg/ml) saavutati 1 tunni pärast, eliminatsiooni poolväärtusaeg oli 1,3 tundi.
Pärast linkomütsiini intramuskulaarset manustamist 6-nädalastele vasikatele annuses 10 mg kg
kehamassi kohta oli Cmax 30,8 µg/ml ja eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,9 tundi. Kahekambrilises
mudelis vähemalt kahe eristuva keharuumiga oli algse vedelikus ülilahustuva linkomütsiini
nähtav jaotusruumala (Vd) kehas 1 l kg kehamassi kohta või enam.
Spektinomütsiini farmakokineetika määrati pärast Linco-Spectin´i intramuskulaarset manustamist
soovitatavas annuses 15 mg kombineeritud toimeainet kg kehamassi kohta. Spektinomütsiini Cmax
oli 37,3 µg/ml 0,8 tunni pärast. AUC oli 93 µg/ml x h; eliminatsiooni poolväärtusaeg 1,83 tundi.
Nähtav jaotusruumala (Vd) kahekambrilises mudelis vähemalt kahe eristuva keharuumiga oli 0,3
l kg kehamassi kohta.
Lambad: Linkomütsiini seerumikontsentratsiooni määrati lakteerivatel uttedel pärast ühte
intramuskulaarset manustamist annuses 20 mg kg kehamassi kohta. Cmax oli 12,6±2,2 µg/ml üks
tund pärast ravi. Eliminatsiooni poolväärtusaeg oli umbes 3 tundi.
Pärast ühte intramuskulaarset või intravenoosset manustamist annuses 20 mg kg kehamassi kohta
langes spektinomütsiini kontsentratsioon seerumis lakteerivatel uttedel kiiresti ja oli 6 tunni
pärast alla kasutatud mikrobioloogilise määramise meetodiga tuvastamise piiri (3 µg/ml ).
Spektinomütsiini keskmine eliminatsiooni poolväärtusaeg pärast intravenoosset manustamist
annuses 20 mg kg kehamassi kohta on 1,1 tundi.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
Vesinikkloriidhape
Naatriumhüdroksiid
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
100 ml I tüüpi klaasviaal butüülkummist korgiga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-La-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1210
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 22.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
Kasutaja
Salasõna