QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01RA87
Toote nimetus: MICOSPECTONE INJ. 100ML N1/ 1087747
Toimeaine: linkomütsiin + spektinomütsiin
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Micospectone, 50 mg/ml+100 mg/ml, süstelahus veistele, sigadele, lammastele ja kitsedele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab:
Toimeained:
Linkomütsiini 50 mg, mis vastab 56,7 mg linkomütsiinvesinikkloriidile
Spektinomütsiini 100 mg, mis vastab 150 mg spektinomütsiinvesinikkloriidile
Abiained:
Bensüülalkohol (E1519) 10 mg
Naatriummetabisulfit 1,5 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus.
Selge, värvitu või õrnalt kollakas lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis, siga, lammas, kits.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Linkomütsiini ja spektinomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud
infektsioonide ravi.
Kasutusalad:
Veis lammas, kits: mükoplasmade ja bakterite põhjustatud pneumoonia ja respiratoorhaiguste ning
sõramädaniku, enteriidi, mastiidi ja klostridioosi raviks.
Siga: bakteriaalse ja ensootilise pneumoonia, bakteriaalse enteriidi ja infektsioosse artriidi raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada loomadele, keda on ravitud müorelaksantidega.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Kasutamine mittesihtloomaliikidel võib põhjustada tõsiseid gastrointestinaalseid häireid, seetõttu ei
tohi preparaati manustada teistele loomaliikidele, nt. küülikutele ja hobustele.
Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse
ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes
kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist. Ravimit Micospectone peab
kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte
või pakendi etiketti.
Inimesed, kes on linkomütsiini või spektinomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet
veterinaarravimiga vältima.
Vältida otsest kontakti nahaga.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Lammastel, kitsedel ja sigadel on harva täheldatud mööduvat diarröad.
Kitsedel on täheldatud isu langust ja vähenenud piimakust.
Lammastel on harva täheldatud aborte ja/või suremust viimase 60 tiinuspäeva jooksul.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
 
Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Mitte manustada loomadele, keda on ravitud müorelaksantidega.
Linkomütsiini ja erütromütsiini vahel on antagonism, seega tuleb vältida preparaadi kasutamist
koos erütromütsiiniga.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Tavaline annus on 5 mg linkomütsiini + 10 mg spektinomütsiini kg kehamassi kohta ehk 1 ml
preparaati 10 kg kehamassi kohta.
Veised, lambad, kitsed: 1 ml 10 kg kehamassi kohta 2 kuni 3 päeva jooksul. Esimesel päeval
manustada kaks korda päevas, edaspidi üks kord päevas.
Sead: 1 ml 10 kg kehamassi kohta iga 24 tunni järel 3 päeva.
Manustada sügavalt lihasesiseselt. Preparaadi suuremate annuste manustamisel tuleb ravimit
manustada mitmesse erinevasse kohta.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise korral ei ole teada spetsiifilisi antidoote.
 
4.11. Keeluajad
 
Veis:
lihale ja söödavatele kudedele: 20 päeva
piimale: 72 tundi.
Siga:
lihale ja söödavatele kudedele: 18 päeva.
Lammas, kits:
lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva
piimale: 72 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: linkomütsiin, kombinatsioonid.
ATCvet kood: QJ01FF52
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Micospectone on linkomütsiini (linkoosamiidgrupi antibiootikum) ja spektinomütsiini
(aminotsüklitool) kombinatsioon.
Need toimeained takistavad proteiini sünteesi sidudes 50S ja 30S ribosoomi alaühikud.
Farmakoloogilistelt omadustelt hõlmab linkomütsiini toimespekter peamiselt mükoplasmasid ja
grampositiivseid mikroorganisme. Spektinomütsiini toimespekter on linkomütsiini omast laiem,
hõlmates enamikku gramnegatiivseid mikroorganisme, mõningaid grampositiivseid mikroorganisme
ja mükoplasmasid. Kahe toimeaine kombinatsiooni iseloomustab märkimisväärne sünergistlik toime
paljude bakteriaalsete patogeenide, sealhulgas stafülokokid, streptokokid, Corynebacterium spp,
Clostridium spp, Bacteroides spp, Serpulina (Treponema) hyodysenteriae, Leptospira spp, Bacillus
spp, Campylobacter jejuni, Fusobacterium spp Salmonella spp, Pasteurella multocida, Mannheimia
haemolytica, Histophilus somni, Erysipelothrix rhusiopathiae ja Mycoplasma spp vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast intramuskulaarset manustamist imendub linkomütsiin kiiresti. Ta seondub plasmaproteiinidega
vaid limiteeritud ulatuses (5...20 %). Ta jaotub kõikidesse organitesse ja kudedesse, kus
kontsentratsioonid on kõrgemad kui veres. Suukaudsel manustamisel on imendumine kiire, kuid
osaline (20...35 %).
Parenteraalselt manustatud linkomütsiin elimineerub peamiselt seedetrakti kaudu ja vähemal määral
(20 %) neerude kaudu. Suukaudsel manustamisel suureneb uriiniga eritumine 10 % seedetraktiga
eritumise arvelt.
Spektinomütsiin imendub kiiresti pärast intramuskulaarset manustamist. Suukaudsel manustamisel
jääb umbes 90 % ravimist mao-sooletrakti. Spektinomütsiin praktiliselt ei jaotu kudedesse, selle
asemel jaotub hästi vaskulaarsetes ja ekstravaskulaarsetes struktuurides.
Pärast parenteraalset manustamist elimineerub spektinomütsiin muutumatul kujul peamiselt uriiniga
(87...95 %). Suukaudsel manustamisel elimineerub imendumata osa väljaheidetega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519)
Naatriummetabisulfit
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Mitte segada teiste veterinaarravimitega.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
II tüüpi värvitud klaaspudelid ja polüetüleentereftalaatpudelid, suletud klorobutüülkummikorgi,
alumiiniumkinniti ja polüpropüleenkattega.
Pakendi suurus: 100 ml.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1120
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.12.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuli 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna