ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC85
Toote nimetus: NEOMASTIPRA LAC 20 DOOSI N1 / 1175622
Toimeaine: ampitsilliin + kloksatsilliin
Tootja: Laboratorios Hipra S.A.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
NEOMASTIPRA-LAC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 süstal sisaldab:
Ampitsilliini (naatriumisoolana) 75 mg
Kloksatsilliini (naatriumisoolana) 200 mg
 
Abiained:
Laktodispersaalne lahusti.
(valge parafiin, vedel parafiin, butüülhüdroksüanisool)
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliinilise mastiidi
raviks.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada penitsilliini suhtes ülitundlikele loomadele.
Eriti ettevaatlikult manustada loomadele, kellel on esinenud tsefalosporiinide vastu allergiat.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ei rakendata.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul nahale või silma sattumisel loputada rohke veega ning pöörduda arsti poole.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole täheldatud.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinuse- ja laktatsiooniperiood ei ole vastunäidustatud.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Mitte manustada koos bakteriostaatiliste antibiootikumidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Laktatsiooniperioodil peab ravi alustama kohe, kui esinevad esimesed mastiidi sümptomid.
Ravimit manustatakse vaid eelnevalt tühjakslüpstud udaraveerandisse kui nisaots on
antiseptikumiga desinfitseeritud.
Selleks, et vältida taasnakatumist, tuleb mastiidi ravimisel lisaks ravimi manustamisele
järgida ka vastavaid hügieeninõudeid.
 
Lühike kanüül:
Lühike kanüül vabaneb süstepritsi korgi murdmisega.
 
Pikk kanüül:
Murda korki vastavalt joonisele. Kui kork eemaldada vastavalt joonisele, vabaneb pikk
kanüül.
Üks NEOMASTIPRA-LAC´i süstlatäis (ekvivalentne 75 mg ampitsilliini ja 200 mg
kloksatsilliiniga) manustatakse igasse haigesse udaraveerandisse 12 tunniste
intervallidega..
Manustamisjärgselt on ravimi levimise kergendamiseks vajalik udarat masseerida.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Tulenevalt ravimi manustamisviisist on üleannustamisest põhjustatud mürgistus väga
ebatõenäoline.
 
4.11. Keeluajad
 
Liha: 7 päeva.
Piim: 2 päeva
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
ATCvet kood: QJ51RC85
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Semisünteetiliste penitsilliinide rühma kuuluval ampitsilliinil on bakteritsiidne toime ja ta
reageerib penitsillinaasidele.
Kloksatsilliin, teine beeta-laktaamantibiootikum, kuulub samuti semisünteetiliste
penitsilliinide rühma. Keemiliselt on see 6-aminopenitsillaanhappe derivaat nimega
isoksatsoliilpenitsilliin. Kloksatsilliinil on bakteritsiidne toime ja ta on penitsillinaasidele
resistentne.
Kahe samasse rühma kuuluva antibiootikumi koosmanustamisel on üheskoos nii
(naatrium)ampitsilliini omadused, mis mõjub paljudele gramnegatiivsetele bakteritele kui ka
(naatrium)kloksatsilliini omadused, mis on resistentne penitsillinaasile ja samal ajal kaitseb ka
ampitsilliini selle ensüümi toime eest.
Toimemehhanism: Mõlemad antibiootikumid takistavad bakteri rakuseina sünteesi,
tõkestades transpeptidaas- ja karboksüpeptidaasensüümide ligipääsu ja kutsudes esile
osmootse rõhu muutuse , mis bakterid hävitab.
Resistentsus: On täheldatud resistentsust paljude bakterite puhul, kuna resistentsus ei ole
seotud ainult penitsillinaasi produtseerimisega. Resistentseid tüvesid leidub eriti
enterobakterite hulgas.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Manustatud NEOMASTRIPA-LAC’i toimeained vabanevad kiiresti, väike osa nendest
pääseb verre ja selle kaudu levib edasi kogu organismi sarnaselt parenteraalsele
manustamisele. Enamik manustatud antibiootikumist toimib piimas ja udarakudedes.
Peamiselt väljuvad jäägid piimaga, eriti esimesel lüpsil, edaspidi aga väiksemal määral.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Valge parafiin
Vedel parafiin
Butüülhüdroksüanisool
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Hoida valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Ühte doosi sisaldav valge opaakpolüetüleenist süstal, mis koosneb silindrilisest kehast,
manustuskolvist ja süstlanõela kaitsest.
Pakendi suurus: -Karp sisaldab 4 ühedoosilist süstalt.
-Karp sisaldab 20 ühedoosilist süstalt.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või
nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
LABORATORIOS HIPRA, S.A.
Avda. la Selva, 135.
17170-Amer (Girona) HISPAANIA
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1451
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE
KUUPÄEV
 
02.02.2007
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2007
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna