ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC80
Toote nimetus: NAFPENZAL MC 3G N20 /1392689
Toimeaine: bensüülpenitsilliin + dihüdrostreptomütsiin + naftsilliin 
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Nafpenzal MC, intramammaarsalv lakteerivatele lehmadele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
3 g udarasüstal sisaldab:
 
Toimeaine(d):
 
Bensüülpenitsilliinnaatriumit                 180,07 mg, mis vastab 169 mg (300 000 TÜ) bensüülpenitsilliinile
Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina)        100 mg,
Naftsilliini (naatriumisoolana)                100 mg.
 
Abiaine(d):
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Intramammaarsalv.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Penitsilliinile, naftsilliinile ja/või dihüdrostreptomütsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud mastiitide raviks lehmadel laktatsiooniperioodil.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millis(t)e abiaine(te) suhtes.
 
4.4.    Erihoiatused
 
Allergilisi reaktsioone täheldatakse harva.
 
4.5.    Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliini, naftsilliini ja/või dihüdrostreptomütsiini suhtes.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Inimesed, kes on penitsilliini, naftsilliini või dihüdrostreptomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.
 
Bensüülpenitsilliin, naftsilliin ja dihüdrostreptomütsiin võivad pärast süstimist, inhaleerimist või nahakontakti põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus tsefalosporiinidele võib tekitada ristuvat reaktsiooni penitsilliinidele ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga tõsised.
NafpenzalMC koostise iseloom ja doseerimismeetod (ühekordseks kasutamiseks mõeldud udarasüstal) viitavad väga väikesele võimalusele isiku kokkupuuteks ravimiga. Siiski tuleb tarvitusele võtta järgmised ettevaatusabinõud:
mitte käsitseda seda ravimit, kui te teadaolevalt olete ülitundlik, või kui teile on soovitatud selliste ravimitega mitte kokku puutuda;
vältimaks igasugust kokkupuudet selle preparaadiga käsitlege seda hoolikalt ja võtke kasutusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud;
kui preparaadiga kokkupuutel tekib nahalööve, tuleb pöörduda arsti poole ja näidata preparaadi infolehte. Näo, huulte või silmalaugude turse on väga tõsised sümptomid ja vajavad kohest meditsiinilist sekkumist.
 
Udarasüstal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Allergilisi reaktsioone täheldatakse harva.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ajal. Toksilist toimet lootele ei ole täheldatud.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Beetalaktaamantibiootikumid ja aminoglükosiidid toimivad sünergiliselt.
Võib esineda antagonismi Nafpenzal MC ja bakteriostaatilisi antibiootikume sisaldavate ravimite vahel. Võivad tekkida resistentsed bakterid, millel ilmneb ristresistentsus teiste beeta-laktaamantibiootikumide või aminoglükosiidide suhtes.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Ühe udarasüstla sisu manustatakse nisajuha kaudu nakatunud udaraveerandisse. Manustamist võib korrata 24-tunnise intervalliga kuni 3 korda.
 
Enne ravimi manustamist lüpsta udar korralikult tühjaks. Puhastada ja desinfitseerida põhjalikult nisaotsad. Olenevalt sisestamisest (osaline või täielik) eemaldada udarasüstla otsikult kate osaliselt või täielikult. Sisestada otsik ettevaatlikult nisaavasse. Pigistada aeglaselt kogu udarasüstla sisu nisasse ja masseerida õrnalt, et suspensioon jaguneks udaraveerandis ülespoole. Masseerida hoolikalt udaraveerandit. Udarasüstal on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva.
Piimale: 4 päeva (8 lüpsi).
 
5.       FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Beeta-laktaamantibiootikumid, ATCvet kood: QJ51RC80
 
5.1.       Farmakodünaamilised omadused
 
Toimeaineteks on (naatrium)bensüülpenitsillin, naftsilliin ja dihüdrostreptomütsiin. Penitsilliin on beeta-laktaamantibiootikum, naftsilliin on penitsillinaasresistentne poolsünteetiline penitsilliin ja dihüdrostreptomütsiin kuulub aminoglükosiidide hulka. Kombinatsioon toimib nii grampositiivsete kui ka gramnegatiivsete bakterite vastu.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Pärast Nafpenzal MC intramammaarset manustamist on süsteemne imendumine piiratud.
Ravi ajal on kõrge antibiootikumide kontsentratsioon (kuni 100-kordne MIC) täheldatav udaras. Kõrge kontsentratsioon püsib toimival tasemel (kuni 10-kordne MIC) vähemalt 24 tundi pärast viimast manustamist.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Hüdrogeenitud arahhiseõli
Hüdrogeenitud riitsinusõli
Trinaatriumtsitraat
Dodetsüülgallaat
Polüsorbaat 65
Polüsorbaat 85
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 12 kuud.
 
6.4.    Säilitamise eritingimused
 
Mitte hoida temperatuuril üle 25°C.
Mitte lasta külmuda.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Udarasüstal on pakendatud kotikese sisse.
Esmase pakendi materjal koosneb polüetüleenist.
Pakend:
Karp sisaldab kotikest 4 udarasüstlaga ja 4 puhastusrätikut.
Karp sisaldab kotikest 20 udarasüstlaga ja 20 puhastusrätikut.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.                  MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Intervet International B. V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.       MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1219
 
9.       ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA PIKENDAMISE KUUPÄEV
 
26.03.2004 / 25.06.2012
 
10.     TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2012
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna