ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC74
Toote nimetus: NAFPENZAL DC 3G N20 / 1395839
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin + dihüdrostreptomütsiin + naftsilliin 
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS

Nafpenzal DC, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele

2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS

Iga 3 g intramammaarne süstal sisaldab:

Toimeained:

Prokaiinbensüülpenitsilliini 300 mg

Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina) 100 mg

Naftsilliini (naatriumisoolana) 100 mg

Abiained:

Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.

3. RAVIMVORM

Intramammaarsuspensioon.

Valge kuni valkjas udarasisene suspensioon

4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid

Veis (kinnislehmad).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid

Bensüülpenitsilliinile, naftsilliinile ja/või dihüdrostreptomütsiinile tundlike mikroorganismide

põhjustatud subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil lehmadel.

4.3. Vastunäidustused

Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.

4.4. Erihoiatused

Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel

Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja

kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule

Inimesed, kes on penitsilliini, naftsilliini või dihüdrostreptomütsiini suhtes ülitundlikud, peaksid

kokkupuudet veterinaarravimiga vältima.

Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad pärast süstimist, inhaleerimist, sissevõtmist või nahakontakti

põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva

reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad

mõnikord olla väga tõsised.

Kui preparaadiga kokkupuutel tekib nahalööve, tuleb pöörduda arsti poole ja näidata pakendi

infolehte. Näo, huulte või silmalaugude turse on väga tõsised sümptomid ja vajavad kohest

meditsiinilist sekkumist.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)

Allergilisi reaktsioone täheldatakse harva.

Kõrvaltoimete esinemissagedus on defineeritud järgnevalt:

- Väga sage (ühe ravikuuri jooksul ilmnes(id) kõrvaltoime(d) rohkem kui 1-l 10 looma hulgast)

- Sage (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 100-st)

- Aeg-ajalt (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 1000-st)

- Harv (rohkem kui 1-l, kuid vähem kui 10-l loomal 10,000-st)

- Väga harv (vähem kui 1-l loomal 10,000-st, kaasaarvatud üksikjuhud).

4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil

Preparaat on mõeldud kasutamiseks tiinuse ajal. Kõrvalmõjusid lootele ei ole teada.

Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.

4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed

Beeta-laktaamantibiootikumid ja aminoglükosiidid toimivad sünergiliselt.

Võib esineda antagonismi Nafpenzal DC ja bakteriostaatilisi antibiootikume sisaldavate ravimite

vahel. Võivad tekkida resistentsed bakterid, millel ilmneb ristresistentsus teiste

beeta-laktaamantibiootikumide või aminoglükosiidide suhtes.

4.9. Annustamine ja manustamisviis

Intramammaarseks kasutamiseks.

Kinnijätmisel manustada lehmale igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu intramammaarsuspensiooni.

Enne ravimi manustamist lüpsta udar korralikult tühjaks. Puhastada ja desinfitseerida põhjalikult

nisaotsad. Olenevalt sisestamisest (osaline või täielik) eemaldada süstla otsikult kate osaliselt või

täielikult. Sisestada otsik ettevaatlikult nisaavasse. Pigistada aeglaselt kogu süstla sisu nisasse.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel

Ei rakendata.

4.11. Keeluaeg (-ajad)

Lihale ja söödavatele kudedele: 14 päeva

Piimale: 36 tundi, kui kinnisperiood kestab rohkem kui 6 nädalat.

6 nädalat + 36 h, kui kinnisperiood on lühem kui 6 nädalat.

5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED

Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktaamantibiootikumide, penitsilliinide kombinatsioonid

teiste antibakteriaalseta ainetega. ATCvet kood: QJ51RC

5.1 Farmakodünaamilised omadused

Bensüülpenitsilliin ja naftsilliin on beetalaktaamantibiootikumid. Bensüülpenitsilliinil on

bakteritsiidne toime peamiselt grampositiivsete bakterite vastu. See on tundlik beetalaktamaasi

(penitsillinaasi) inaktiveerumisele. Naftsilliin on penitsillinaasi resistentne poolsünteetiline

penitsilliin. Dihüdrostreptomütsiin on aminoglükosiidantibiootikum, millel on bakteritsiidne toime

peamiselt gramnegatiivsete bakterite vastu.

Bensüülpenitsilliini, naftsilliini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsioon annab Nafpenzal DC-le laia

toimespektri tavalisemate mastiidi tekitajate vastu: stafülokokid (β-laktaamantibiootikumid ja

mõningal määral ka dihüdrostreptomütsiin), streptokokid (β-laktaamantibiootikumid) ja

gramnegatiivsed bakterid (dihüdrostreptomütsiin). Lisaks on toimeainetel ka sünergiline mõju.

Veiste mastiidi juhtudel erinevate eraldatud tüvede MIC50 vahemikud.

 

 

Tüved

 

 

 

MIC50 a

Penitsilliin

(RÜ/ml)

 

Naftsilliin

(µg/ml)

 

Dihüdrostreptomütsiin

 

(µg/ml)

 

E. coli

32–64

> 32 kuni > 64

4–8

Klebsiella spp

64

> 64

4

CNS

0,064–0,5

0,25–0,5

4

penitsillinaasinegatiivne CNS

0,032

0,25

4

penitsillinaasipositiivne

CNS

0,25

0,25

4

S. aureus

0,064-1

0,25

8-16

penitsillinaasinegatiivne S. aureus

 

0,032–0,125

0,25-0,5

4-8

penitsillinaasipositiivne S. aureus

 

0,128–16

0,25–0,5

8–16

Streptokokid

0,031

0,125

ap

S. uberis

0,032-0,064

0,064-0,128

ap

S. agalactiae

0,064

0,064-0,128

ap

S. dysgalactiae

< 0,008–0,032

0,016–0,064

ap

a

 - testitud tüvede arv oli < 10, MIC mediaanväärtus oli ette antud.

ap = andmed puuduvad

Perioodil 1984–1999 erinevates riikides eraldatud S. aureus’e, streptokokkide ja E. coli tüvede vahel

erinevusi tundlikkuses bensüülpenitsilliini, naftsilliini ja dihüdrostreptomütsiini suhtes ei leitud.

5.2 Farmakokineetilised andmed

Pärast Nafpenzal DC intramammaarset manustamist on süsteemne imendumine veistel piiratud.

Naftsilliini, dihüdrostreptomütsiini ja penitsilliini kontsentratsioon plasmas on alla nende

määramispiiride; need on vastavalt 0,02 µg/ml, 0,156 µg/ml ja 0,01 RÜ/ml. Toimeainete eritumine

toimub peamiselt neerude kaudu.

Veistel püsib antibiootikumide efektiivne sisaldus udara sekreedis kuni 4 nädalat (naftsilliin), 8

nädalat (bensüülpenitsilliin) ja kuni 13 nädalat (dihüdrostreptomütsiin).

6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu

Vedel parafiin, alumiiniumstearaat, naatriumtsitraat.

6.2. Sobimatus

Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg

Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Süstal on ühekordseks kasutamiseks.

6.4. Säilitamise eritingimused

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Mitte lasta külmuda.

6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis

Polüetüleenkorgiga suletud polüetüleensüstlad. Polüetüleensüstlad on pakendatud kotikese sisse.

Pakendite suurused:

Karp sisaldab kotikest 4 süstlaga ja 4 puhastusrätikut.

Karp sisaldab kotikest 20 süstlaga ja 20 puhastusrätikut.

6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende

kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel

Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.

7. MÜÜGILOA HOIDJA

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

NL-5831 AN Boxmeer

Holland

8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)

1189

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV

Esmase müügiloa väljastame kuupäev: 06.02.2004

Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 05.05.2015

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV

Mai 2015

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD

Ei rakendata. 

 

Kasutaja
Salasõna