ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC81
Toote nimetus: ALBADRY PLUS 10ML N20 /1155305
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin +novobiotsiin
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Albadry Plus, 200 mg/400mg, intramammaarsuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 annus (10 ml) intramammaarsuspensiooni sisaldab:
Prokaiinbensüülpenitsilliini 200 mg
Novobiotsiini (naatriumnovobiotsiinina) 400 mg
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valkjas õlisuspensioon
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Prokaiinbensüülpenitsilliinile ja novobiotsiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste
mastiitide ravi kinnisperioodil.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus aureus
Streptococcus spp
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele, arvestada ametlikke riiklikke
ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe .
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Vältida preparaadi sattumist nahale.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi.
Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide
suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole
ja näidata talle käesolevat hoiatust.
Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad
viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Loomadel, kellele on manustatud penitsilliine, on esinenud anafülaktilist reaktsiooni. Ravitud loomi
peab hoolikalt jälgima ja allergiliste või anafülaktiliste reaktsioonide tekkimisel rakendada koheselt
sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon:
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
Enne kasutamist hoolikalt loksutada.
Annustamine:
Manustada kinni jäetavale lehmale pärast viimast lüpsi, kuid mitte vähem kui 30 päeva enne
poegimist, üks udarasüstlatäis (10 ml) ravimit igasse udaraveerandisse.
Manustamine:
Ainult intramammaarseks kasutamiseks aseptilisi ettevaatusabinõusid kasutades. Lüpsta udar täiesti
tühjaks. Puhastada nisa ots alkoholipadjakese või mõne muu sobiva puhastusainega. Kasutada iga nisa
jaoks eraldi padjakest. Eemaldada süstla plastikotsalt kate. Valida soovitav sisestamispikkus (täielik
või osaline) ja sisestada süstlaots nisajuhasse. Manustada kogu süstla sisu ja jaotada preparaat
udaraveerandi masseerimisega piimaurkesse.
Pärast manustamist on soovitatav kasta kõik nisad sobivasse nisakastutuslahusesse.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Piimale: 84 tundi pärast poegimist, eeldades, et lehma on ravitud 30. päeval enne poegimist või
varem. Kui lehma on ravitud hiljem, kui 30 päeva enne poegimist, peab piima antibiootikumijääkide
suhtes testima või mitte kasutama inimtarbimiseks 30 pluss 3 päeva pärast ravimi manustamist.
Lihale ja söödavatele kudedele: 30 päeva pärast ravimi manustamist.
Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Beetalaktaam-antibiootikumid, penitsilliin koos teiste antibakteriaalsete
ainetega.
ATCvet kood: QJ51RC81
 
5.1 Farmakodünaamilised omadused
 
Albadry Plus toimeained on penitsilliin ja novobiotsiin. Penitsilliin toimib kasvava bakteri rakuseina
sünteesile ja põhjustab raku lüüsumist. Seega on preparaadil bakteritsiidne toime. Novobiotsiinil on
nii bakteriostaatiline kui bakteritsiidne toime; see inhibeerib bakteriaalse DNA güraasi aktiivsust,
takistades sellega bakterite paljunemist. Penitsilliin toimib peamiselt streptokokkidesse ja
novobiotsiin S. aureus’esse (nii penitsillinaasi tootvatesse kui mittetootvatesse). Penitsilliini ja
novobiotsiini kombinatsioonil on bakteritsiidne toime ka stafülokokkide vastu.
 
5.2 Farmakokineetilised andmed
 
Toimeainete tase piimas ületab sihtpatogeenide (S. aureus, Strep. dysgalacticae, Strep. agalacticae ja
Strep. uberis) minimaalseid inhibeerivaid kontsentratsioone nii ravi ajal kui ka kuni 24 tundi pärast
viimast manustamist.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniummonosteraat, arahhiisiõli.
 
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Süstal on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
12 ml valged LDPE udarasüstlad, mis sisaldavad 10 ml intramammaarsuspensiooni. Polüetüleenkolb.
Polüetüleenist põhjakork.
Polüetüleenist otsakork.
Pappkarp 20 udarasüstlaga.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1185
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 14.11.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
November 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna