ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC85
Toote nimetus: AMPICLOX LC N1/1142211
Toimeaine: ampitsilliin +kloksatsilliin
Tootja: Zoetis Belgium SA 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Ampiclox LC, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 intramammaarsüstal (3 g) sisaldab:
Ampitsilliini (ampitsilliinnaatriumina) 75 mg
Kloksatsilliini (kloksatsilliinnaatriumina) 200 mg
Abiained:
Butüülhüdroksüanisool, 112- hüdroksüsteariin, arahhiseõli kuni 3 g.
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Steriilne valge värvusega hüdrofoobne suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks
lakteerivatel lehmadel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada loomadel, kellel esineb teadaolevalt ülitundlikkus penitsilliinide suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Mitte manustada kinnislehmadele.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstituna, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale
sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga
tõsised. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole täheldatud.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ampiclox LC on ette nähtud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada 1 intramammaarsüstla sisu udaraveerandi kohta iga 12 tunni järel, 3 korda.
Pärast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisa meditsiinilise piiritusega. Intramammaarsüstla otsik viia
nisaavasse ja kerge survega kolvile surudes manustada süstla sisu udaraveerandisse. Ravitud
udaraveerandit/veerandeid võib lüpsta juba järgmisel lüpsikorral.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.
Piimale: 60 tundi.
Kui lehmi lüpstakse kaks korda päevas, võib hakata piima inimtoiduks koguma siis, kui ravimi
viimasest manustamisest on möödunud 60 tundi (st 5. lüpsikorral).
Ka teiste lüpsirežiimide puhul peab veterinaararsti otsus piima inimtoiduks kogumise kohta põhinema
samal perioodil viimasest ravimi manustamisest (näiteks kolm korda päevas lüpstes ja ravimit kaks
korda päevas manustades võib piima inimtoiduks koguda alates 8. lüpsikorrast).
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Antibiootikumide kombinatsioonid udarasiseseks kasutamiseks,
ampitsilliin ja selle kombinatsioonid teiste antibiootikumidega.
ATCvet kood: QJ51RC20
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ampitsilliin ja kloksatsilliin (Ampiclox LC toimeained) on kaks penitsilliinide rühma kuuluvat
antibiootikumi. Need takistavad aktiivselt kasvava bakteri sünteesi ja toimivad bakteritsiidselt.
Ampitsilliin on laia toimespektriga aminopenitsilliin; see toimib mitmetesse gram-positiivsetesse ja –
negatiivsetesse bakteritesse, eriti E. coli’sse. B-laktamaasid deaktiveerivad ampitsilliini.
Kloksatsilliin on isoksasolüülpenitsilliin; selle toimespekter piirdub gram-positiivsete bakteritega, kuid
ß-laktamaasid seda ei deaktiveeri.
Ampitsilliini ja kloksatsilliini MIC-andmed:
 
Bakterid                                  Ampitsilliin          Kloksatsilliin
                                        MIC50 MIC90 MIC50 MIC90
Staphylococcus aureus          0,125    2           0,25   0,5
Streptococcus agalactiae  0,06 0,12           0,5   1
Streptococcus dysgalactiae     0,03 0,03   0,03 0,06
Streptococcus uberis          0,05 0,25          0,25   2
E. coli                                   2           4       Ei toimi Ei toimi
 
Patogeenid on üldiselt ampitsilliinile tundlikud, kuid mõnedes maades on Staphylococcus aureus’e
(resistentsus 64%) ja E. coli (resistentsus 15%) tundlikkus väiksem.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast Ampiclox LC süstalde sisu manustamist soovitatavas annuses (3 x 12-tunnise intervalliga) olid
mõõdetud keskmised kontsentratsioonid järgnevad:
 
Antibiootikum Kontsentratsioon (μg/ml) / aeg pärast esimest manustamist
                 12 tundi1 24 tundi2       36 tundi 48 tundi
Ampitsilliin     10,1             7,1         8,8            0,25
Kloksatsilliin   109,4           82,0       96,8            8,8
1 vahetult enne teist manustamist
2 vahetult enne kolmandat manustamist
Ampitsilliini ja kloksatsilliini tasemed piimas ületasid ravi kestel sihtpatogeenide MIC.
Pärast ravi lõppu püsis piimas ampitsilliini tase üle MIC väärtuse vähemalt 12 tundi ja kloksatsilliinil
vähemalt 24 tundi.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Butüülhüdroksüanisool
12- hüdroksüsteariin
Arahhiseõli
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleensüstal mahuga 4,5 ml, mis sisaldab 3 g intramammaarsuspensiooni.
Pakend: 1 intramammaarsüstal pappkarbis.
24 intramammaarsüstalt pappkarbis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1385
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.04.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 24.10.2011
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2019
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 

 

Kasutaja
Salasõna