ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RC85
Toote nimetus: LACTACLOX IMM 200/75MG N24/ 1175600
Toimeaine: ampitsilliin + kloksatsilliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Lactaclox, intramammaarsuspensioon veistele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
Üks (7 ml) udarasüstal sisaldab:
Ampitsilliini (naatriumisoolana) 75 mg
Kloksatsilliini (naatriumisoolana) 200 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Ampitsilliinile ja kloksatsilliinile tundlike bakterite põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel
lehmadel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada kui esineb ülitundlikkust toimeaine(te) või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ei ole teada.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning
arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Ravimit võib kasutada ainult kliinilise mastiidi raviks.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhalatsiooni, allaneelamise või nahakontakti
järgselt põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib anda ristuva reaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi.
Allergilised reaktsioonid antud ainetele võivad mõnikord osutuda tõsisteks.
Mitte kasutada preparaati, kui olete tundlik või teil on keelatud töötada selliste preparaatidega. Selle
preparaadiga töötades tuleb vältida igasugust kokkupuudet ravimiga ja kasutada kõiki
ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi kasutamisel ilmnevad nahalööve või muud allergianähud,
pöörduda arsti poole ja näidata preparaadi infolehte. Näo, huulte ja silmalaugude paistetus ning
hingamishäired on tõsised sümptomid, mille korral on vajalik kiire meditsiiniline abi.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lactaclox on näidustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Andmed puuduvad.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Enne ravimi manustamist tuleb nisa puhastada ja desinfitseerida ning vältida süstla otsiku saastumist.
Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisakastutuslahust või spreid.
Ühe süstla sisu manustada haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu, kohe pärast lüpsmist, 3
korda, 12 tunniste intervallidega.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva.
Piimale: 72 tundi.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Beeta-laktaamantibiootikum, penitsilliin, koos teiste antibakteriaalsete
ainetega, ATC vet-kood: QJ51RC85
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Ampitsilliin toimib nii grampositiivsetesse kui gramnegatiivsetesse bakteritesse. Kloksatsilliin toimib
ka penitsilliin G suhtes resistentsetesse stafülokokkidesse. Mõlemad antibiootikumid seonduvad
bakterite rakumembraanide proteiinidega.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Vedel parafiin, valge vaseliin.
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks. Osaliselt kasutatud süstal tuleb hävitada.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleensüstal, mahuga 7 ml.
Pakend: N1 või N24.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
Põhja-Iirimaa BT35 6JP
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1470
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.05.2007 / 25.06.2012
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2013
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim.
Kasutaja
Salasõna