ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RD84
Toote nimetus: CEFAXIMIN ANTIMASTITIC SPRAY 15G N4 /1113433
Toimeaine: tsefatsetriil + rifaksimiin 
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Cefaximin-L, intramammaarvaht lakteerivatele lehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 g intramammaarvahtu sisaldab:
Rifaksimiini 6,66 mg
Tsefatsetriili 12,52 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Intramammaarvaht
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Veis (lakteerivad lehmad)
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Rifaksimiinile ja tsefatsetriilile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonid
lakteerivatel lehmadel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Enterococcus faecalis, Str. zooepidemicus;
S.aureus, kaasa arvatud penitsilliinresistentsed tüved, S.epidermidis; Arcanobacterium pyogenes.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkus toimeainete või ravimi ükskõik millise abiaine suhtes.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja
kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Kasutada seda preparaati vaid juhtudel kui eelnev ravi teiste antibiootikumidega ei ole andnud
tulemusi.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, inhaleerimisel ja suhu või nahale sattumisel
põhjustada ülitundlikkust. Ülitundlikkus penitsilliini suhtes võib põhjustada ristreaktsiooni
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad olla tõsised.
Inimesed, kes on ülitundlikud penitsilliinide ja/või tsefalosporiinide suhtes, peaksid vältima
veterinaarpreparaadiga töötamist.
Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi
manustamise järgselt tekib nahakihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, huulte ja silmalaugude turse
või hingamisraskused kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ning nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.
Pärast preparaadi manustamist pesta käsi.
 
 
4.6. Kõrvaltoimed
Soovituslike dooside manustamisel ei esinenud ravitud loomadel üheski udaraveerandis lokaalset või
süsteemset reaktsiooni, mis võis olla tingitud Cefaximin-L intramammaarvahust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse ja laktatsiooni perioodil
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist loksutada.
Enne ravimi manustamist tuleb nisad korralikult puhastada ja desinfitseerida.
Pärast rõhukonteinerile otsiku paigaldamist sisestada otsik nisajuhasse. Manustada ettevaatlikult kogu
rõhukonteineri sisu nisajuha kaudu haigestunud udaraveerandisse, vahetult pärast lüpsmist.
Raskematel haigusjuhtudel võib manustamist ühekordselt korrata 12-tunnise intervalliga.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluajad
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva
Piimale: 60 tundi
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: teiste beeta-laktaamantibiootikumide kombinatsioonid teiste
antimikroobsete ainetega. ATC vet kood: QJ51RD84
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Cefaximin-L sisaldab rifaksimiini ja tsefatsetriili. Rifaksimiin on ansamütsiinide gruppi kuuluv
sünteetiline antibiootikum. Rifaksimiini toimemehhanism seisneb m-RNA sünteesi takistamises läbi
kompleksühendi moodustumise RNA-polümeraasiga, mille tulemusena tõkestub proteiini süntees.
Tsefatsetriil on tsefalosporiinhappe derivaat, poolsünteetiline antibiootikum, mille toimemehhanism
seisneb rakuseina mukopeptiidide struktuuri sünteesi pärssimises.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Farmakokineetilised uuringud näitasid udarasisese epiteeli peaaegu täielikku läbimatust, andes
rifaksimiinile toimivuse ravitavas udaraveerandis.
Tsefatsetriil on kiiresti imenduv ja levib läbi vere-udara barjääri, mistõttu ravimi kontsentratsioon
udarakoes on kõrge 24...36 h jooksul pärast manustamist.
Cefaximin-L võimaldab seega
a) kahe toimeaine farmakokineetiliste omaduste kasutamist: rifaksimiini kiire lokaalne toime
viimasüsteemis ja tsefatsetriili pikaaegne süsteemne toime kogu udaraparenhüümis ja viimasüsteemis.
b) laiendada toimespektrit grampositiivsete ja gramnegatiivsete mikroorganismide vastu.
In vitro ja in vivo katsed näitasid toimeainete rohkem kui 80 % vabanemist esimeste
manustamisjärgsete tundide jooksul.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Tsetostearüülalkohol, d,l-alfa tokoferüülatsetaat, glükolüseeritud etoksüleeritud glütseriidid,
fraktsioneeritud kookospähkliõli, butaan/propaan.
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
6.3. Kõlblikkusaeg
2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
Ettevaatust, konteiner on rõhu all!
Rõhukonteinerit, ka tühja, mitte lõhkuda ega põletada.
Hoida eemal lahtisest tulest ja kuumaallikatest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Alumiiniumist rõhukonteiner, sisemise kaitsva kihiga, sisaldab surve all õlist vedelikku.
Pakend: 4 rõhukonteinerit (15 g) + 4 ühekordselt kasutatavat puhastuslappi.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmeprügi hulka. Tühja rõhukonteinerit mitte lõhkuda ega põletada.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
1127
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
04.10.2002/22.09.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
September 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna