ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RD84
Toote nimetus: CEFAXIMIN-L INTRAMAMMAARSALV 5ML N12 / 1089187
Toimeaine: tsefatsetriil + rifaksimiin
Tootja: Fatro S.p.A 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cefaximin-L, intramammaarsalv lakteerivatele lehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
5 ml intramammaarsalvi sisaldab:
Toimeained:
Rifaksimiini 100 mg
Tsefatsetriili 187,8 mg
 
Abiaine(d):
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsalv
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad)
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Rifaksimiinile ja tsefatsetriilile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide ravi
lakteerivatel lehmadel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae, Enterococcus faecalis, Str. zooepidemicus;
S. aureus, kaasa arvatud penitsilliinresistentsed tüved, S. epidermidis; Arcanobacterium pyogenes.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt antibiootikumi tundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja
kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Kasutada seda preparaati vaid juhtudel kui eelnev ravi teiste antibiootikumidega ei ole andnud
tulemusi. Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, inhaleerimisel ja suhu või nahale sattumisel
põhjustada ülitundlikkust. Ülitundlikkus penitsilliini suhtes võib põhjustada ristreaktsiooni
tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad olla tõsised.
Inimesed, kes on ülitundlikud penitsilliinide ja/või tsefalosporiinide suhtes, peaksid vältima
veterinaarpreparaadiga töötamist.
Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi
manustamise järgselt tekib nahakihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, huulte ja silmalaugude turse
või hingamisraskused kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ning nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.
Pärast preparaadi manustamist pesta käsi.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Lubatud kasutada tiinuse ja laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.
Ühe süstla sisu tuleb manustada igasse haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu vahetult pärast
lüpsmist. Raskematel haigusjuhtudel võib manustamist ühekordselt korrata 12-tunnise intervalliga.
Eemaldada udarasüstla otsikult kaitsekork osaliseks sisestamiseks, täielikuks sisestamiseks on vajalik
eemaldada ka osalise sisestamise adaptor. Sisestada udarasüstla otsik nisajuhasse ja süstida kogu
udarasüstla sisu.
Täpne kasutusjuhend koos piktogrammidega pakendi infolehes.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üledoosi manustamisel ei ole täheldatud kõrvaltoimeid.
 
4.11. Keeluajad
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 5 päeva
Piimale: 144 tundi
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: teiste beeta-laktaamantibiootikumide, kombinatsioonid teiste
antimikroobsete ainetega. ATC vetkood: QJ51RD84
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Rifaksimiin on rifamütsiinide gruppi kuuluv sünteetiline antibiootikum, mis toimib aeroobsetesse ja
anaeroobsetesse grampositiivsetesse mikroorganismidesse (streptokokid, stafülokokid, kaasa arvatud
penitsilliinile resistentsed tüved, korünebakterid jne.) ning gramnegatiivsetesse mikroorganismidesse
(Pasteurella sp. jne.) vastu.
Tsefatsetriil on tsefalosporiinhappe derivaat, poolsünteetiline antibiootikum, millel on lai toimespekter
grampositiivsete mikroorganismide (streptokokid, stafülokokid, kaasa arvatud penitsilliinile
resistentsed tüved, korünebakterid jne.) ja gramnegatiivsete mikroorganismide (Klebsiella jne.) vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Farmakokineetiline uurimus on näidanud, et rifaksimiin ei läbi organismi bioloogilisi barjääre. See
võimaldab saavutada kõrgeid kontsentratsioone udaras kuni alveoolideni, samas läbimata udara-vere
barjääri.
Tsefatsetriil on kiiresti imenduv ja läbib ka udara-vere barjääri, seetõttu võivad kõrged
kontsentratsioonid udarakoes püsida 24 ... 36 tundi pärast manustamist. Farmakokineetiline uurimus
on näidanud, et tasakaal tsefatsetriili kontsentratsioonide vahel koes ja piimas kestab kuni ravimi
täieliku eritumiseni.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Glütseroolmonostearaat 40-55
Makrogooltsetostearüüleeter
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, et kaitsta seda valguse eest.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
5 ml polüetüleensüstal korgiga.
Pakend: 12 “Twinsert” süstalt + 12 ühekordselt kasutatavat puhastuslappi.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
Mitte visata olmeprügi hulka.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Fatro S.p.A.
Via Emilia, 285 – 40064 Ozzano Emilia (BO) Itaalia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1126
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.10.2002/22.09.2010
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2010
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kuuluvus: retseptiravim
Kasutaja
Salasõna