ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RD81
Toote nimetus: KEFAMAST DRY COW 9G N120/1118113
Toimeaine: tsefaleksiin + dihüdrostreptomütsiin 
Tootja: Bimeda Chemicals Export
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Kefamast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeained:
1 doos 10 ml intramammaarsuspensiooni sisaldab:
Tsefaleksiini (monohüdraadina) 500 mg
Dihüdrostreptomütsiini (sulfaadina)        500 mg
 
Abiained:
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini kombinatsioonile tundlike mikroorganismide põhjustatud subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete suhtes.
Mitte kasutada lakteerivatel veistel.
Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.
 
4.5. Erihoiatused
Erihoiatused kasutamisel loomadel
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Mitte kasutada 40 päeva jooksul enne poegimist.
Manustamisel järgida aseptika nõudeid.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone.
Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi.
Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.
Vältida selle preparaadi käsitsemist, kui olete tundlik toimeainete suhtes või kui teil on soovitatud vältida selliste preparaatidega töötamist.
Kui preparaadiga kokkupuutel tekivad sümptomid (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ja nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.         
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaati võib kasutada tiinetel veistel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist.
Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vältida ravimi üleannustamist.
Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale: 28 päeva.
Piimale: 2,5 päeva.
Kui lehm poegib varem kui 40 päeva pärast preparaadi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 42,5 päeva möödumist manustamisest.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Teised antibakteriaalsed beeta-laktaami derivaadid, kombinatsioonid teiste antibakteriaalsete ainetega.
ATC-vet kood: QJ51RD81.
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat sisaldab toimeainetena tsefaleksiini ja dihüdrostreptomütsiini.
Tsefaleksiin on tsefalosporiinide klassi poolsünteetiline beeta-laktaamantibiootikum. Tsefaleksiini bakteritsiidne toime põhineb mikroorganismi rakuseina nukleopeptiidide sünteesi inhibeerimises.
Dihüdrostreptomütsiin on aminoglükosiidi rea antibiootikum, mis seostub retseptoritega ribosoomi 30S alaühikul, kus ta indutseerib geneetilise koodi ebakorrektse lugemise, mille tagajärjel tekib pöördumatu valgusünteesi inhibeerimine bakteriraku ribosoomis. Aminoglükosiidid omavad beeta-laktaamantibiootikumidega sünergistlikku toimet.
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Tsefaleksiini plasma poolväärtusaeg on ligikaudu 1 tund ja ta eritub neerude kaudu uriiniga.
Dihüdrostreptomütsiini plasma poolväärtusaeg on 1...2 tundi ja ta elimineerub täielikult glomerulaarfiltratsiooni teel.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Valge vaha, vedel parafiin.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 15 kuud
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleensüstal, mis sisaldab 10 ml (9,0g) intramammaarsuspensiooni.
Pakend: 120 süstalt pakendis.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bimeda Chemicals Export Ltd.
Broomhill Road
Tallaght Dublin 24
Iirimaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER
 
1423
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.09.2006/16.12.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
 
 
Kasutaja
Salasõna