ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51RG80
Toote nimetus: MULTIMAST DRY COW IMM 4.5G N120 / 1504527
Toimeaine: neomütsiin + penetamaathüdrojodiid + prokaiinbensüülpenitsilliin 
Tootja: Bimeda Chemicals Export
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Multimast Dry Cow, intramammaarsuspensioon kinnislehmadele.
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks süstal (4,5 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:
Toimeained:
Neomütsiinsulfaati                    100 mg
Penetamaathüdrojodiidi                         100 mg
Prokaiinbensüülpenitsilliini         400 mg
 
Abiained:
 
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valkjas, õline suspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Subkliiniliste mastiitide raviks ja uute nakkuste vältimiseks kinnisperioodil.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeainete, või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada vähem kui 50 päeva jooksul enne poegimist.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed ettevaatusabinõud
Tuleb vältida kokkupuudet ravimiga, sest võib tekkida nahaallergia.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimise, inhaleerimise, sissevõtmise või nahakontakti järgselt põhjustada ülitundlikkuse teket. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate, et teil esineb ülitundlikkus või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste preparaatidega.
Preparaadi käsitsemisel tuleb vältida sellega kokkupuudet ja järgida soovitatud ettevaatusabinõusid.
Kui pärast ravimiga kokkupuudet tekib nahalööve, pöörduda arsti poole. Näo, huulte või silmalaugude turse või hingamisraskus on rasked sümptomid, mis vajavad kohest arstiabi.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Toimeainete madala toksilisuse ja preparaadi manustamisviisi tõttu ei ole teada teisi kõrvaltoimeid kui ülitundlikkusreaktsioonid.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada vähem kui 50 päeva jooksul enne poegimist.
Preparaati ei või kasutada lakteerivatel lehmadel, välja arvatud kinnijätmisel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
 
Ravimi süsteemne imendumine udarast on minimaalne, seega on koostoimete tekkimise võimalus väike.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida. Igasse udaraveerandisse manustada nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist.
Vältida tuleb süstlaotsiku saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitav kasutada nisa puhastuslahust või -spreid.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Vältida ravimi üleannustamist.
Üleannustamine võib pikendada piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluaegasid.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale: 28 päeva pärast viimast ravimi manustamist.
Piimale:
Üle 50-päeva pikkuse kinnisperioodiga lehmade piima võib inimtoiduks kasutada 4 päeva pärast poegimist.
Juhul kui lehm poegib varem kui 50 päeva pärast ravimi manustamist, ei tohi piima inimtoiduks kasutada enne 54 päeva möödumist ravimi manustamisest.
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: Antibakteriaalsed aminoglükosiidid, kombinatsioonid.
ATCvet kood: QJ51RG80
 
5.1.       Farmakodünaamilised omadused
 
Multimast Dry Cow on intramammaarne preparaat, mis on ette nähtud manustamiseks lehmadele nende kinnijätmisel subkliiniliste udarainfektsioonide raviks ja ennetamiseks.
 
Preparaat sisaldab aminoglükosiidi (neomütsiinsulfaati) ja kahte penitsilliini derivaati (prokaiinbensüülpenitsilliini ja penetamaathüdrojodiidi).
Aminoglükosiidid mõjutavad bakteriraku seina permeaablust toimides selle arenguperioodil. Pärast rakku sisenemist seondub aminoglükosiid retseptoritega ribosoomil, põhjustades geneetilise koodi valesti lugemist. Sarnaselt teiste aminoglükosiididega on neomütsiini toime suunatud valdavalt gram-negatiivsete mikroorganismide vastu.
 
Penitsilliinid mõjutavad bakteriraku seina sünteesi. Nad inhibeerivad transpeptidaas-ensüümide aktiivsust, mis katalüüsivad ristsidemeid glükopeptiidpolümeeride vahel, mis moodustavad rakuseina.
 
Prokaiinbensüülpenitsilliin on bensüülpenitsilliini vähelahustuv orgaaniline sool. Selle kasutamise eesmärk on aeglustada aktiivse penitsilliini vabanemist manustamiskohas ja tagada sel viisil pikem toimeaeg kui bensüülpenitsilliinil.
 
Penetamaathüdrojodiid on bensüülpenitsilliini ester, mis hüdrolüüsitakse pH 7,3 juures vabaks penitsilliiniks. Seetõttu on tal bensüülpenitsilliini toimemehhanism ja -spekter.
 
5.2.       Farmakokineetilised andmed
 
Multimast Dry Cow manustamise järel saabub penitsilliini ja neomütsiini kõige kõrgem vabanemise määr 3. manustamisjärgsel päeval  - vastavalt >25 mikrogrammi/milliliitris/ravitavas udaraveerandis ja keskmiselt 6,07 mikrogrammi/milliliitris/ravitavas udaraveerandis. Penitsilliin püsib  mastiidi patogeenide vastases efektiivses kontsentratsioonis udarasekreedis 14...16 päeva pärast manustamist ja neomütsiin kuni 39 päeva.  
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Alumiiniumstearaat, vedel parafiin.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleensüstal, mis sisaldab 4,5 g intramammaarsuspensiooni.
Pakend: 1 süstal, 120 süstalt.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
 
Bimeda Chemicals Export,
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24
Iirimaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1424
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.09.2006/16.12.2011
 
10.       TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
September 2011
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: retseptiravim
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna