TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- IMMUNOLOOGILISED PREPARAADID
- INFEKTSIOONIVASTASED RAVIMID
TETRATSÜKLIINID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
KINOLOONI DERIVAADID
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
AMINOGLÜKOSIIDID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
AMFENIKOOLID
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
- MUUD HOOLDUSVAHENDID LEMMIKLOOMADELE
- DIUREETIKUMID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- KORTIKOSTEROIDID SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD HOBUSTELE
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51DE90
Toote nimetus: COBACTAN LC N15 / 1086500
Toimeaine: tsefkvinoom
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

   

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cobactan LC, intramammaarsuspensioon veistele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks süstal (8 g intramammaarsuspensiooni) sisaldab:
 
Toimeaine:
Tsefkvinoomi (tsefkvinoomsulfaadina)   75,0 mg
 
Abiained:
Valge pehme parafiin                                                  
Vedel parafiin                                                             
 
3.       RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valge kuni kergelt kollane, õline, viskoosne, homogeenne suspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
                        
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tsefkvinoomile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide raviks lakteerivatel lehmadel.
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiinide või β-laktaamantibiootikumide suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta.
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust tsefkvinoomile ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tsefalosporiinidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel on pärast ravimi manustamist täheldatud loomadel anafülaktilist reaktsiooni.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Cobactan LC on mõeldud kasutamiseks laktatsiooni ajal.
Uuringud laborloomadel ei ole tõestanud teratogeenset toimet.
Puuduvad tõendid reproduktiivse toksilisuse (sealhulgas teratogeensuse) esinemise kohta
veistel.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Erinevate tsefalosporiinide suhtes võib esineda ristuv ülitundlikkus (allergia).
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
Lüpsta tühjaks nakatunud udaraveerand(id). Pärast nisa ja nisaava põhjalikku puhastamist ja desinfitseerimist ravimiga kaasasoleva puhastusrätikuga, manustada ühe süstla sisu ettevaatlikult igasse nakatunud udaraveerandisse. Masseerida õrnalt tabandunud nisa ja veerandit, et hajutada preparaati.
Süstla sisu tuleb manustada ettevaatlikult nakatunud udaraveerandi nisasse 12 tunniste intervallidega pärast 3 järjestikust lüpsi. 
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 2 päeva.
Piimale: 5 päeva (120 tundi).
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: neljanda põlvkonna tsefalosporiinid
ATCvet kood: QJ51DE90
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Tsefkvinoom on tsefalosporiinide gruppi kuuluv antibakteriaalne ravim, mis toimib rakuseina sünteesi inhibeerides. Teda iseloomustab lai terapeutiline toimespekter ja kõrge stabiilsus beetalaktamaaside suhtes.
In vitro omab tsefkvinoom antibiootilist toimet tavaliste gramnegatiivsete ja grampositiivsete bakterite suhtes, kaasa arvatud Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae  ja Streptococcus uberis.
Neljanda põlvkonna tsefalosporiinina kombineerub tsefkvinoomis kõrge rakuläbimisvõime ja kõrge stabiilsus beetalaktamaaside suhtes. Erinevalt eelmiste põlvkondade tsefalosporiinidest ei hüdrolüüsu tsefkvinoom mõnedele enterobakterite liikidele iseloomulike kromosoomselt kodeeritud Amp-C tüübi või plasmiididega vahendatud tsefalosporinaaside toimel. Resistentsuse tekkemehhanism gramnegatiivsetel bakteritel tingituna laiendatud spektriga beetalaktamaasidest (ESBL) ja grampositiivsetel bakteritel tingituna penitsilliini siduvate proteiinide (PBP) muutumisest võib viia ristuva resistentsuse tekkeni teiste beetalaktaamidega.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Intramammaarse manustamise järgselt on piimas 12 tundi pärast viimast infusiooni täheldatav keskmine kontsentratsioon 19 mcg/ml. Kõrgeim MIC90 väärtus leiti Staphylococcus aureus`el. Selle patogeeni MIC90 jääb vahemikku 1 mcg/ml.
 
Teise lüpsi ajal pärast viimast infusiooni on keskmine kontsentratsioon endiselt ligikaudu 2,5 mcg/ml ning langeb seejärel kolmandal lüpsil pärast viimast infusiooni kuni 0,75 mcg/ml.
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Valge pehme parafiin
Vedel parafiin  
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 30 kuud.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25ºC.
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valged läbipaistmatud polüetüleensüstlad. Pakendis on 3, 15, 20 ja 24 süstalt koos puhastusrätikutega.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
P.O. Box 31
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1037
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
08.02.2002 / 02.06.2008 / 20.05.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Mai 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
 

 

Kasutaja
Salasõna