QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51CE09
Toote nimetus: CAREPEN VET 10G N100 / 1312265
Toimeaine: prokaiinbensüülpenitsilliin
Tootja: VIP Pharma Eesti OÜ
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Carepen vet, 600 mg intramammaarsuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Iga 10 g udarasüstal sisaldab:
Toimeaine: 
Prokaiinbensüülpenitsilliin 600 mg (600 000 RÜ)

Abiained:
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valge, õline suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid 
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Penitsilliinile tundlike bakterite põhjustatud laktatsiooni ajal tekkiva udarapõletiku ravi. Invasiivsete bakteriliikide, nt S. aureus’e põhjustatud kliinilise udarapõletiku täiendav ravi parenteraalse penitsilliiniravi korral.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust penitsilliinide või teiste beetalaktaamantibiootikumide, prokaiini või ravimi ükskõik millis(te) abiaine(te) suhtes.

4.4. Erihoiatused 
 
Ei ole.

4.5. Ettevaatusabinõud

Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Preparaadi kasutamine erinevalt ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatud juhistest võib suurendada bakterite resistentsust penitsilliinidele. Preparaadi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta. Ravimit tuleb kasutada arvestades ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Mõnedes geograafilistes piirkondades või mõnedes üksikkarjades on S. aureus’e resistentsus penitsilliini suhtes laialt levinud. 
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised. 
Mitte käsitseda seda preparaati kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Kui esineb ülitundlikkusreaktsioone penitsilliinide või prokaiini suhtes, võib ilmneda ödeem, dermatoloogilised muutused ja isegi anafülaktiline šokk. Sellisel juhul rakendada sümptomaatilist ravi.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravim on mõeldud kasutamiseks laktatsiooni ajal esineva udarapõletiku korral.
Ravimit võib kasutada tiinetel lehmadel, aga mitte kinnisperioodil.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Penitsilliini bakteritsiidne toime antagoniseerub samaaegsel ravil bakteriostaatiliste ainetega nagu tetratsükliinid, makroliidid, sulfoonamiidid, linkomütsiin või tiamuliin.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks kasutamiseks.
Üks udarasüstlatäis ravimit manustatakse tühjaks lüpstud udaraveerandisse üks kord päevas. 
Ravimi suurema kontsentratsiooni saavutamiseks kudedes on soovitatav manustada penitsilliini samuti parenteraalselt, eeskätt invasiivsete bakteriliikide, nt S. aureus’e põhjustatud juhtudel. 
Ravi kestvus: 3…5 päeva. 
 
Enne ravimi manustamist puhastada ettevaatlikult nisa ots. Eemaldada otsiku kate ja manustada ravim nisajuhasse. Udarasüstlal on kaks otsikut. Tavaliselt soovitatakse eemaldada ainult välimine kate, mis jätab ca 5 mm otsiku. Lühema otsiku kasutamine vähendab ravimi manustamise ajal nisajuha mehhaanilist ärritust. Kui ka sisemine kate eemaldada jääb umbes 20 mm otsik. Seda võib kasutada infusiooni manustamise hõlbustamiseks, näiteks kui nisa on väga turses. Pärast ravimi manustamist masseeritakse udaraveerandit ravimi ühtlasemaks imendumiseks. Udaraveerandit võib lüpsta iga 2 tunni järel.

4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada. 

4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 3 päeva. 
Piimale: 6 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktaamantibiootikumid, penitsilliinid udarasiseseks kasutamiseks. ATCvet kood: QJ51CE09
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Bensüülpenitsilliin on bakteritsiidne antibiootikum, mis kuulub beetalaktaamantibiootikumide gruppi. Ta inhibeerib peptidoglükaani sünteesi grampositiivsetes bakterites. Bensüülpenitsilliin ei toimi vegetatiivses seisundis bakteritesse ega enamikku gramnegatiivsetesse bakteritesse. 
Mastiiti tekitavad streptokokid on tavaliselt penitsilliinile tundlikud. Nii Staphylococcus aureus kui koagulaasnegatiivsed stafülokokid võivad sünteesida ensüüm beetalaktamaasi. Need tüved on penitsilliinile resistentsed. 
Penitsilliin on laktatsiooniaegse stafülokokk-mastiidi esmavaliku ravim, va juhtudel, kui patogeensed bakterid on penitsilliinresistentsed. 
Penitsilliin toimib beetalaktamaasnegatiivsetesse bakteritesse palju väiksemas kontsentratsioonis kui teised antibiootikumid. Penitsilliini MIC-väärtus tundlike patogeenide suhtes on tavaliselt alla 0,15 g/ml. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Penitsilliin imendub udarast minimaalselt. Udara turse ja eksudaat võivad inhibeerida ravimis sisalduva penitsilliini jaotumist koes. Seega ei pruugita vajalikku kontsentratsiooni saavutada. Tervetel lehmadel on üks annus Carepen vet intramammaarsuspensiooni piisav säilitamaks penitsilliinitundlike bakterite jaoks vähemalt 24 tunniks ravimi kontsentratsiooni piimas ülalpool MIC-väärtust (üle 0,15 g/ml), isegi kui udaraveerandit lüpstakse 2-tunniste vahedega 10 tunni jooksul pärast ravimi manustamist. Enamus ravimis olevast penitsilliinist eritatakse piimaga muutumatul kujul. Umbes 40% ravimist elimineerub piimaga esimesel lüpsil ja umbes 10% teisel lüpsil. Seega on pool penitsilliinist pärast kahte lüpsi elimineerunud. Mujale organismi imendunud penitsilliin eritub neerude kaudu muutumatul kujul. 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Metüülparahüdroksübensoaat (E218)
Propüülparahüdroksübensoaat (E216)
Pionier MAA
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei kohaldata.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge, kahe otsikuga polüetüleensüstal, mis on pakendatud pappkarpi. 
Pakendi suurused: 3 x 10 g koos 3 puhastuslapiga, 5 x 10 g koos 5 puhastuslapiga ja 100 x 10 g koos 100 puhastuslapiga.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
VIP Pharma Eesti OÜ
Uusaru 5
Saue 76505
Eesti
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1559
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 25.05.2009
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 16.05.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Juuni 2016
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
 
Kasutaja
Salasõna