QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51CF02
Toote nimetus: NOROCLOX DC IMM 500MG 4,5G N120 / 1175598
Toimeaine: kloksatsilliin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Noroclox DC, 500 mg/4,5 g intramammaarsuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
4,5 g (1 annus) intramammaarsuspensiooni sisaldab:
 
Toimeaine:
Kloksatsilliini (bensatiinina) 500 mg
 
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valkjas suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarainfektsioonide ravi kinnisperioodil.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae ja teised Streptococcus `e perekonna liigid,
Staphylococcus` e perekonna liigid, Trueperella pyogenes.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte manustada lakteerivatele lehmadele.
Mitte manustada lehmadele, kelle kinnisperiood on lühem, kui neli nädalat.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ravimi juhuslikul manustamisel lakteerivatele lehmadele tuleb nende piim järgneva 30 päeva
jooksul hävitada, seejärel tuleb piima testida, kuni antibiootikumi jäägid piimas on alla
maksimaalse lubatud piiri, mis kloksatsilliini puhul on 0,03 mcg/ml.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning
arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Enne ravimi manustamist puhastada ja desinfitseerida nisad, vältida süstlaotsa saastumist. Pärast
ravimi manustamist on soovitav kasutada nisakastutuslahust või nisaspreid.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi.
Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised.
Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja
tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega. Käsitseda
preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik soovitatud
ettevaatusabinõud. Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu
nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude
turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi. Pärast
kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad põhjustada allergiat.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaati võib ohutult manustada tiinetele loomadele, kuid see on vastunäidustatud
manustamiseks lakteerivatele loomadele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
Pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsi puhastada ja desinfitseerida nisad ning manustada
nisajuha kaudu igasse udaraveerandisse ühe süstla sisu. Vältida süstlaotsa saastumist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 28 päeva.
Piimale:
Piima võib inimtoiduks tarvitada alles 60 tundi pärast poegimist, kui kinnisperioodi pikkus oli
vähemalt 28 päeva, või 28 päeva pluss 60 tundi pärast ravimi viimast manustamist juhul, kui
kinnisperioodi pikkus oli 28 päeva või lühem.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid.
ATC vet kood: QJ51CF02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Kloksatsilliin on beetalaktaamantibiootikum, mis toimib penitsilliin G suhtes resistentsetesse
stafülokokkidesse, seondub membraanisiseste valkudega e. penitsilliini-siduvate valkudega
(PBP), mis on lokaliseerunud allpool rakuseina.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniumstearaat
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Polüetüleensüstal.
Pakend: 24 tk või 120 tk pakendis
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule
seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Norbrook Laboratories Limited
Station Works
Newry
BT35 6JP
Ühendkuningriik
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
 
1054
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE
KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.06.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Detsember 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna