QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51CF02
Toote nimetus: ZEROMAST IMM. N24 / 1601840
Toimeaine: kloksatsilliin
Tootja: Bimeda Chemicals Export 
Kuuluvus: Retseptiga

 

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Zeromast, 600 mg/3,6g, intramammaarsuspensioon veistele
 
2.         KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 annus 3,6 g intramammaarsuspensiooni sisaldab:
Kloksatsilliini (kloksatsilliinbensatiinina)      600 mg
 
Abiained:
Dinaatriumedetaat                            0,36 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.         RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Valge kuni valkjas suspensioon.
 
4.         KLIINILISED ANDMED
 
4.1.         Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad)
 
4.2.         Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud kliiniliste mastiitide ravi lakteerivatel lehmadel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Trueperella pyogenes (mõningatel juhtudel)
 
4.3.         Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4.         Erihoiatused
 
Enne ravimi manustamist tuleb nisaots korralikult puhastada ja desinfitseerida.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravi tuleb alustada üksnes kliinilise mastiidi diagnoosimisel, eemaldades haigestunud udaraveeranditest sisaldise täielikult. Kogu sekreet tuleb eemaldada järgmise lüpsiga.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone.
Inimesed, kes on ülitundlikud kloksatsilliini suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
Penitsilliinid ja tsefalosporiinidvõivad süstimisel, inhaleerimisel ja suhu või nahale sattumisel põhjustada ülitundlikkust. Ülitundlikkus penitsilliini suhtes võib põhjustada ristreaktsiooni tsefalosporiinidega ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad olla tõsised.
Preparaati tuleb käsitseda ettevaatlikult, pidades silmas kõiki ettevaatusabinõusid. Kui preparaadi manustamise järgselt tekib nahakihelus, tuleb pöörduda arsti poole. Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused kuuluvad tõsiste sümptomite hulka ning nõuavad viivitamatut meditsiinilist abi.
 
4.6.         Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7.         Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Ravim on ette nähtud kasutamiseks lehmadel laktatsiooniperioodil.
Ei ole esinenud kõrvaltoimeid tiinuse või tiinestamise ajal.
 
4.8.         Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.      Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks (udarasiseseks) manustamiseks.
Enne ravimi manustamist tuleb nisaots korralikult puhastada ja desinfitseerida. Ühe süstla sisu tuleb ühekordselt manustada igasse haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu vahetult pärast lüpsmist.
Pärast korgi eemaldamist süstlalt vältida otsiku saastumist.
 
4.10.       Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Peab olema ettevaatlik, et vältida ravimi üleannustamist.
Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.
 
4.11.       Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 7 päeva
Piimale: 21/2 päeva (60 tundi).
 
5.            FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid, ATCvet kood: QJ51CF02.
 
5.1.      Farmakodünaamilised omadused
 
Ravim sisaldab toimeainena kloksatsilliinbensatiini.
Kloksatsilliin omab bakteriostaatilist toimet madalates kontsentratsioonides ja bakteritsiidset toimet kõrgetes kontsentratsioonides.
Kloksatsilliin toimib peamiselt grampositiivsetesse mikroorganismidesse nagu Staphylococcus spp, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis ja Trueperella pyogenes.
Stafülokokkide produtseeritav penitsillinaas ei lagunda seda ainet.
 
5.2.      Farmakokineetilised andmed
 
Pärast manustamist imendub kloksatsilliin udara parenhüümist kiiresti, saavutades vereplasmas kõrgeima taseme 2-8 tundi pärast manustamist. Kloksatsilliin metaboliseeritakse piiratud hulgal ja muutumatu ravim ning metaboliidid eritatakse uriini ja sapiga.
 
6.         FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.      Abiainete loetelu
 
Dinaatriumedetaat
Povidoon
Naatriumtsitraat
Polüsorbaat 80
Süstevesi
 
6.2.      Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.      Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud.
 
6.4.         Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5.      Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Madala tihedusega polüetüleensüstal, mis on suletud sileda ja hermeetilise otsikuga.
Pakend: 24 süstalt pakis.
 
6.6.      Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.         MÜÜGILOA HOIDJA
 
Bimeda Chemicals Export Ltd.
Broomhill Road
Tallaght
Dublin 24
Iirimaa
 
8.            MÜÜGILOA NUMBER
 
1240
 
9.            ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 11.07.2014
 
10.          TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Veebruar 2016
 
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim.
 
Kasutaja
Salasõna