QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51CF02
Toote nimetus: ORBENIN EDC IMM N1/1118944
Toimeaine: kloksatsilliin
Tootja: Zoetis Belgium SA
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Orbenin EDC, 600 mg intramammaarsuspensioon veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 udarasüstal sisaldab:
 
Toimeaine:
kloksatsilliini (kloksatsilliinbensatiinina) 600 mg
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis (kinnislehmad).

4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kloksatsilliinile tundlike mikroorganismide põhjustatud mastiitide raviks ja udara kaitseks uute
infektsioonide vastu kinnislehmadel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.

4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
 
Ravimi kasutamine peab põhinema bakterite tundlikkuse uuringul ning arvesse tuleb võtta ametlikku ja
kohalikku antibiootikumide kasutamise poliitikat.

4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ei rakendata.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstituna, sisse hingamisel, suu kaudu organismi või nahale
sattumisel põhjustada allergiat. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib põhjustada ristreaktsioone
tsefalosporiinidele ja vastupidi. Allergilised reaktsioonid nendele ainetele võivad mõnikord olla väga
tõsised.
 
Inimesed kes on ülitundlikud nende ravimite suhtes, peaksid vältima veterinaarpreparaadiga töötamist.
 
Preparaati tuleb manustada väga ettevaatlikult järgides kõiki vajalikke ohutusnõudeid.
 
Kui preparaadiga kokkupuute järgselt tekivad sümptomid, näiteks naha kihelus, tuleb pöörduda arsti
poole. Näo, silmalaugude, huulte turse, hingamistakistus on väga tõsised sümptomid, mille ilmnemisel on
vajalik kohene meditsiiniline abi.
 
Pärast manustamist pesta käed.

4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Manustada üks udarasüstal udaraveerandi kohta kohe pärast viimasele kinnijätmise eelsele lüpsile
järgnevat nisade puhastamist ja desinfitseerimist. Enne manustamist nisaava põhjalikult puhastada ja
desinfitseerida. Vältida udarasüstla otsa saastumist. Pärast ravimi manustamist on soovitatav kasta iga nisa
heakskiidetud nisakastutusvahendisse.
Süstal on ühekordseks kasutamiseks.
 
Samaaegne veterinaarravimi Orbeseali kasutamine kinnijätmisel annab lisakaitse udarapatogeenide vastu
toetades subkliiniliste ja kliiniliste mastiitide ennetamist kinnisjärgus ja laktatsiooni algjärgus.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Mitte kasutada lehmadel, kelle kinnisjärgu pikkus on 42 päeva või vähem.
Piima võib inimtoiduks kasutada 96 tundi pärast poegimist (kaks korda päevas lüpsmise puhul 8.
lüpsikorral). Kui lehm poegib varem kui 42 päeva pärast ravimi manustamist, võib piima inimtoiduks
kasutada 42 päeva pluss 96 tundi pärast ravimi manustamist.
Ravi ajal loomi inimtoiduks tappa ei tohi. Loomi võib inimtoiduks tappa 28 päeva pärast ravimi
manustamist.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: beetalaktamaasresistentsed penitsilliinid
ATCvet kood: QJ51CF02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Preparaat toimib grampositiivsete mastiiditekitajate vastu nagu Streptococcus agalactiae, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis, penitsilliinile resistentsed ja tundlikud stafülokokid ja
Corynebacterium pyogenes.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Vedel parafiin
Steariinhape
Alumiiniumstearaat
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.

6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Süstal on ühekordselt kasutatav.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valkjas intramammaarsuspensioon valgetes madala tihedusega polüetüleensüstaldes.
Pakend: 7 ml (sisaldab 3,6 g intramammaarsuspensioon) N1, N24, N120, N200.
 
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1386

9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 07.04.2006
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 01.06.2011

10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Aprill 2016

MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata
 
Kasutaja
Salasõna