QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51DB01
Toote nimetus: RILEXINE 200 N12 / 1116021
Toimeaine: tsefaleksiin
Tootja: Virbac S. A. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1.         VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rilexine 200, intramammaarsuspensioon lakteerivatele lehmadele
 
2.       KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 udarasüstal (9,4 g) sisaldab:
Toimeaine:
tsefaleksiini        200 mg, mis vastab 210,4 mg tsefaleksiinmonohüdraadile
 
Abiained:
Butüülhüdroküanisool (E320) 1,8 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3.       RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon.
Beež õline suspensioon.
 
4.       KLIINILISED ANDMED
 
4.1.      Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2.      Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tsefaleksiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarapõletike ravi piimalehmadel laktatsiooniperioodil.
 
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus (kaasa arvatud penitsillinaasi produtseerivad tüved)
Streptococcus uberis
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli
 
4.3.      Vastunäidustused
 
Mitte manustada loomadele, kes on teadaolevalt ülitundlikud tsefalosporiinide ja teiste β-
laktaamantibiootikumide suhtes.
 
4.4.      Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
 
Vältida otsest kontakti preparaadiga, sest võib esineda naha allergilisi reaktsioone.
Süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või nahaga kokkupuutel võivad penitsilliinid ja
tsefalosporiinid kutsuda esile ülitundlikkusreaktsioone. Ülitundlikkus penitsilliinide suhtes võib viia
ristuva reaktsioonini tsefalosporiinidega ja vastupidi.
Allergilised reaktsioonid nende ainete suhtes võivad mõnikord olla tõsised.
Vältida selle preparaadi käsitsemist, kui olete tundlik toimeainete suhtes või kui teil on soovitatud
vältida selliste preparaatidega töötamist.
Kui preparaadiga kokkupuutel tekivad sümptomid (näiteks nahalööve), tuleb konsulteerida arstiga.
Näo, huulte ja silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised sümptomid ja nõuavad viivitamatut
meditsiinilist abi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6.      Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Ei ole teada.
 
4.7.      Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaat on ette nähtud manustamiseks lakteerivatele lehmadele.
 
4.8.      Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9.    Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
 
Enne ravimi manustamist tuleb nisa korralikult puhastada ja desinfitseerida.
Ühe udarasüstla sisu tuleb manustada haigestunud udaraveerandisse nisajuha kaudu vahetult pärast lüpsmist. Manustada 4 korda 12-tunnise intervalliga.
 
4.10.    Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Peab olema ettevaatlik, et vältida ravimi üleannustamist.
Üleannustamine võib kehtetuks muuta piima ja liha inimtoiduks kasutamise keeluajad.
 
4.11.    Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Piimale: 2 päeva
 
5.         FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline grupp: Tsefalosporiinid ja nendega seotud ained.
ATC-vet kood: QJ51DB01
 
5.1.    Farmakodünaamilised omadused
 
Tsefaleksiin on tsefalosporiinide klassi poolsünteetiline beeta-laktaamantibiootikum. Tsefaleksiini bakteritsiidne toime põhineb mikroorganismi rakuseina nukleopeptiidide sünteesi inhibeerimises.
In vitro efektiivsus on tõestatud järgmiste veiste udarapõletikuga sagedamini seostatavate mikroorganismide suhtes:
Staphylococcus (kaasa arvatud penitsillinaasi produtseerivad tüved)
Streptococcus uberis
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli
Actinomyces pyogenes
Corynebacterium spp
Pasteurella spp
Klebsiella spp
 
In vivo efektiivsus on tõestatud järgmiste veiste udarapõletikku tekitavate mikroorganismide suhtes:
Staphylococcus (kaasa arvatud penitsillinaasi produtseerivad tüved)
Streptococcus uberis
Streptococcus dysgalactiae
Streptococcus agalactiae
Escherichia coli
 
5.2.    Farmakokineetilised andmed
 
Udarasisesel manustamisel imendub tsefaleksiinmonohüdraat veise piimanäärmest kiiresti. Ravimi ulatuslik difusioon udaras on seletatav järgmiste omadustega:
-        tsefaleksiin on nõrgalt happeline antibiootikum
-        pH väärtusel 6.8 on ioniseeritud tsefaleksiini osakaal 36%
-        tsefaleksiini lipiidlahustuvuse aste on kõrge
-        tsefaleksiin seondub valkudega väheses ulatuses (10 kuni 15%).
 
6.       FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1.    Abiainete loetelu
 
Hüdrogeenitud riitsinusõli, butüülhüdroksüanisool (E320), arahhiseõli.
 
6.2.    Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3.    Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4.      Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.  
 
6.5.    Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge läbipaistmatu jäik plastiksüstal, mis sisaldab 10 ml intramammaarsuspensiooni. Valmistatud kõrgtihedast polüetüleenist ja suletud hermeetilise kaanega.
4 udarasüstalt pakis.
12 udarasüstalt pakis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.    Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7.       MÜÜGILOA HOIDJA
 
Virbac S.A.
1ère Avenue 2065 m L.I.D.
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8.         MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1132
 
9.         ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
04.04.2003/26.03.2013
 
10.       TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2013
 
TOOTMISE, IMPORDI, OMAMISE, MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim.
 
 
 
 
 
Kasutaja
Salasõna