QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51DB01
Toote nimetus: RILEXINE DC N12/ 1133862
Toimeaine: tsefaleksiin
Tootja: Virbac S. A. 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Rilexine DC, 375 mg/8 g intramammaarsuspensioon kinnislehmadele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
8 g (1 annus) intramammaarsuspensiooni sisaldab:
Toimeaine:
Tsefaleksiini 375 mg, (mis vastab 504,7 mg tsefaleksiin bensatiinile).
 
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Intramammaarsuspensioon
Kreemjas-valge suspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid 
 
Veis (kinnislehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Tsefaleksiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud udarapõletike ravi veistel kinnisperioodil.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus aureus,
Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus agalactiae,
Streptococcus uberis.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
 
4.4. Erihoiatused 
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
 
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist. Alati kui võimalik, peab ravimit Rilexine DC kasutama ainult vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse testidele.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule 
 
Preparaadi käsitsemisel tuleb olla ettevaatlik, et vältida ravimi sattumist nahale. Juhuslikul ravimi sattumisel nahale pesta ravimiga kokkupuutunud nahapinda veega.
 
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kontaktil nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele ainetele olla tõsised. Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik penitsilliinide ja tsefalosporiinide suhtes või kui teil on soovitatud mitte töötada selliste ravimitega.
Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele kõik
soovitatud ettevaatusabinõud.
Kui teil tekivad pärast preparaadiga kokkupuutumist sümptomid nagu nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse ning hingamisraskused on tõsised sümptomid ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Võib ilmneda lühiajaline lokaalne ärritus.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Mitte kasutada lakteerivatel lehmadel.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed 
 
Mitte manustada ühel ajal bakteriostaatiliste antibootikumidega.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramammaarseks manustamiseks.
Manustada igasse udaraveerandisse nisajuha kaudu ühe süstla sisu vahetult pärast laktatsiooniperioodi viimast lüpsmist. Puhastada ja desinfitseerida nisa. Pärast ravimi manustamist masseerida õrnalt udarat. Ravimi manustamisel tuleb järgida aseptika nõudeid. Manustada ravimit umbes kaks kuud enne eeldatavat poegimist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Ei rakendata.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 0 päeva. 
Piimale: 0 päeva, kui kinnisperiood on pikem kui 60 päeva,
   5 päeva, kui kinnisperiood on 60 päeva või lühem.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: teised beetalaktaamantibiootikumid intramammaarseks kasutamiseks. I põlvkonna tsefalosporiinid.
ATCvet kood: QJ51DB01
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tsefaleksiin on tsefalosporiinide esimese põlvkonna poolsünteetiline beetalaktaamantibiootikum, mis toimib peamiselt grampositiivsetesse ja mõõdukalt gramnegatiivsetesse mikroorganismidesse.
Kliiniliselt oluline toimespekter: Staphylococcus aureus, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus uberis.
Tsefaleksiin on resistentne penitsilliine inaktiveerivate β-laktamaaside suhtes. 
Tsefaleksiini toime on sarnane penitsilliinidele: ta seob proteiine, mõjutab transpeptidaase ning teisi rakuseina ensüüme. Bakteritsiidne toime põhineb rakuseina sünteesi pärssimisel, mis on kõige aktiivsem bakteriraku kasvufaasis. 
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Intramammaarsel manustamisel imendub tsefaleksiin veise piimanäärmest verre vähesel määral. 
Vereseerumis puudus tsefaleksiini määratav kontsentratsioon kogu kinnisperioodi vältel ja 4 päeva enne poegimist. Tsefaleksiinbensatiin tagab toimeaine aeglase vabanemise udaras. Toimiv ravimi kontsentratsioon säilib udaras kuni neli nädalat. Tsefaleksiin on suhteliselt stabiilne ja eritub metaboliseerumata kujul uriiniga (85%). 
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
 
Alumiiniumstearaat
Tahke parafiin
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks. 
Süstal on ühekordseks kasutamiseks. 
 
6.4. Säilitamise eritingimused 
 
Hoida temperatuuril kuni 25˚C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valge läbipaistmatu jäik plastiksüstal, mis sisaldab 8 g intramammaarsuspensiooni. Valmistatud madaltihedast polüetüleenist ja suletud hermeetilise korgiga. 
Pakend: 12 tk pakis, 60 tk pakis.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA 
 
Virbac SA
1ère avenue – L.I.D. – 2065m 
06516 Carros
Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER 
 
1214
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 06.02.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 12.12.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
August 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna