QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ51DE90
Toote nimetus: COBACTAN LC N15 / 1086500
Toimeaine: tsefkvinoom
Tootja: Intervet International B.V
Kuuluvus: Retseptiga

   

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE

1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Cobactan LC, 75 mg intramammaarsalv lakteerivatele veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Üks 8 g udarasüstal sisaldab:
 
Toimeaine:
Tsefkvinoom 75 mg (tsefkvinoomsulfaadina)
Abiained:
Abiainete täielik loetelu on esitatud lõigus 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Valge kuni kergelt kollane, õline, viskoosne, homogeenne intramammaarsalv.
 
4. KLIINILISED ANDMED

4.1. Loomaliigid
 
Veis (lakteerivad lehmad).
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Kliinilise mastiidi raviks lakteerivatel piimalehmadel, kui see on põhjustatud järgmistest
tsefkvinoomile tundlikest grampositiivsetest ja gramnegatiivsetest bakteritest: Streptococcus uberis,
Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus ja Escherichia coli.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tsefalosporiinantibiootikumide või ,-laktaam-
antibiootikumide suhtes.
Mitte kasutada puhastuslappe, kui nisal on kahjustusi.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis
erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada sellelaadse resistentsuse esinemist
ning võib väheneda ravi efektiivsus teiste tsefalosporiinidega võimaliku ristresistentsuse tõttu.
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Penitsilliinid ja tsefalosporiinid võivad süstimisel, sissehingamisel, allaneelamisel või kokkupuutel
nahaga põhjustada ülitundlikkust (allergiat). Ülitundlikkus penitsilliinidele võib viia ristuva
reaktsioonini tsefalosporiinide suhtes ja vastupidi. Mõnikord võivad allergilised reaktsioonid nendele
ainetele olla tõsised.
1.Mitte käsitseda seda preparaati, kui teate ennast olevat ülitundlik või kui teil on soovitatud
mitte töötada selliste ravimitega.
2.Käsitseda preparaati suure ettevaatusega, et vältida sellega kokkupuudet, võttes tarvitusele
kõik soovitatud ettevaatusabinõud.
3.Kui teil tekib pärast preparaadiga kokkupuutumist nahalööve, pöörduda arsti poole ja näidata
talle käesolevat hoiatust. Näo, huulte, silmalaugude turse või hingamisraskused on tõsised
tunnused ning nõuavad viivitamatut arstiabi.
Pärast puhastuslappide kasutamist pesta käed ja kanda kaitsekindaid, kui on teada või kahtlustatakse,
et isopropüülalkohol tekitab nahaärritust.
Udarasüstalt võib kasutada ainult üks kord. Osaliselt kasutatud udarasüstlad tuleb ära visata.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Väga harvadel juhtudel on pärast ravimi manustamist täheldatud loomadel anafülaktilist reaktsiooni.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Preparaat on mõeldud kasutamiseks laktatsiooni perioodil. Puuduvad tõendid reproduktiivse
toksilisuse (sh teratogeensuse) esinemise kohta veistel. Uuringud laboriloomadel ei ole tõestanud
teratogeenset toimet ega negatiivseid toimeid sigivusele.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Teadaolevalt esineb risttundlikkust tsefalosporiinide ja tsefalosporiinide rühmale tundlike bakterite
vahel.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Ühe udarasüstla sisu tuleb õrnalt sisestada nakatunud udaraveerandi nisasse iga 12 tunni järel pärast
kolme järjestikust lüpsi.
Lüpsta nakatunud udaraveerand(id) tühjaks. Pärast nisa ja nisaava põhjalikku puhastamist ja
desinfitseerimist ravimiga kaasasoleva puhastuslapiga sisestada ühe udarasüstla sisu õrnalt igasse
nakatunud udaraveerandisse. Preparaadi hajutamiseks õrnalt masseerida tabandunud nisa ja udarat.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
 
Üleannustamise tunnused ei ole teada.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Lihale ja söödavatele kudedele: 4 päeva.
Piimale: 5 päeva (120 tundi).
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Toimeaine: tsefkvinoom.
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed aineid intramammaarseks kasutamiseks, neljanda
põlvkonna tsefalosporiinid
ATCvet kood: QJ51DE90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Tsefkvinoom on tsefalosporiinide gruppi kuuluv antibakteriaalne ravim, mis toimib rakuseina sünteesi
inhibeerides. Sellel on lai terapeutiline toimespekter ja kõrge stabiilsus beetalaktamaaside suhtes.
In vitro uuringutest on ilmnenud, et tsefkvinoom toimib kõige tavapärasemate gramnegatiivsete ja
grampositiivsete bakterite vastu, sealhulgas Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus agalactiae ja Streptococcus uberis.
Nagu teisi neljanda põlvkonna tsefalosporiine, iseloomustab ka tsefkvinoomi hea rakku
sisenemisevõime ja kõrge stabiilsus beetalaktamaaside suhtes. Erinevalt eelmiste põlvkondade
tsefalosporiinidest ei hüdrolüüsu tsefkvinoom kromosomaalselt kodeeritud AmpC tüüpi
tsefalosporinaaside ega mõne enterobakterite liigi plasmiidsete tsefalosporinaaside toimel.
Gramnegatiivsete bakterite resistentsust põhjustavad laiendatud spektriga beetalaktamaasid (ESBL) ja
grampositiivsete bakterite resistentsust põhjustavad penitsilliini siduvate valkude (PBP) muutused,
mis võivad tekitada ristuvat resistentsust teiste beetalaktaamantibiootikumidega.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Intramammaarse manustamise järel on 12 tundi pärast ravi lõppu keskmine kontsentratsioon piimas 19
μg/ml. Kõrgeim MIC90 väärtus leiti Staphylococcus aureus`e puhul ja see on ligikaudu 1 μg/ml.
Teise ravijärgse lüpsi ajal on tsefkvinoomi keskmine kontsentratsioon ligikaudu 2,5 μg/ml ja see
langeb kolmanda lüpsi ajaks 0,75 μg/ml-le.
Tsefkvinoomi imendumine udarakoe kaudu on tühine.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED

6.1. Abiainete loetelu
 
Valge vaseliin
Vedel parafiin
 
6.2. Sobimatus
 
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25 ºC.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Valged läbipaistmatud polüetüleensüstlad ja puhastuslapid paber/alumiinium
kopolümeerlaminaatkotikeses.
Pakendis on 3, 15, 20 või 24 udarasüstalt ja puhastuslapid.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1037
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 08.02.2002
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 20.05.2013
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2018
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna