MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01FA90
Toote nimetus: NOROTYL LA INJ 150MG/ML 100ML N1/1098895
Toimeaine: tülosiin
Tootja: Norbrook Laboratories Limited 
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Norotyl LA, 150 mg/ml, süstesuspensioon sigadele.
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
Toimeaine:
1 ml süstesuspensiooni sisaldab: tülosiini 150 mg
 
Abiained:
Abiainete terviklik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstesuspensioon.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Siga.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi sigadel.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Streptococcus spp.,
Bacillus spp.,
Staphylococcus spp.,
Corynebacterium spp.,
Clostridium spp.,
Erysipelothrix spp.,
Vibrio spp.,
spiroheedid,
Mycoplasma spp.,
Fusiformis spp.,
Pasteurella spp.,
Chlamydophila spp.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte manustada intravenoosselt.
 
4.4. Erihoiatused iga loomaliigi kohta
Ei ole.
 
4.5. Erihoiatused
 
Erihoiatused kasutamisel loomadel
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke ja kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe.
Enne kasutamist loksutada.
See preparaat ei sisalda antimikroobset säilitusainet.
 
Enne iga doosi võtmist tuleb puhastada viaali kork.
Kasutada kuiva steriilset nõela ja süstalt.
Ühte süstekohta manustada maksimaalselt 10 ml süstesuspensiooni.
 
Antud veterinaarravimit loomadele manustava isiku poolt rakendatavad spetsiaalsed
ettevaatusabinõud
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Süstekohal võib esineda kerget turset, mis möödub kiiresti.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Tiinus:
Lubatud kasutada tiinuse ajal.
Laktatsioon:
Lubatud kasutada laktatsiooni ajal.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed
Andmed puuduvad.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Enne kasutamist loksutada.
Enne iga doosi võtmist tuleb puhastada viaali kork.
Kasutada kuiva steriilset nõela ja süstalt.
Intramuskulaarne manustamine kaelapiirkonda.
Soovituslik doos on 20 mg tülosiini kg kehamassi kohta üks kord, mis vastab 1 ml Norotyl LA’le
7,5 kg kehamassi kohta.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
Ravimi kahekordse doosi manustamisel esines enamusel sigadest kerge loidus, mis möödus 24 tunni
jooksul pärast manustamist.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele 7 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline rühm: makroliidid, ATCvet kood: QJ01FA90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Tülosiin on makroliidide gruppi kuuluv antibiootikum ning selle farmakoloogilised omadused
sarnanevad teiste sellesse gruppi kuuluvate antibiootikumidega.
Seondudes 50S ribosoomi alaühikuga, inhibeerib tülosiin prokarüootse proteiini sünteesi,
takistades nii steeriliselt peptidüül tRNA seostumist doonoriga. Peptiidahela
pikenemine ja arenemine, nagu ka ribosoomi liikumine koos mRNA ahelaga, vajab areneva
peptiidahela ümberasetust aktseptorist doonorisse. Doonoriga seondudes pärsib tülosiin selle
ümberasetusega proteiini sünteesi.
Ravim on bakteriostaatiline, kuid suurtes doosides võib olla bakteritsiidne. Tülosiin
toimib grampositiivsetesse mikroorganismidesse ning mükoplasmadesse.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Kõrge lipiidlahustuvuse ja nõrkade aluseliste omaduste tõttu saavutavad makroliidid hea kudede ja
barjääri läbivuse, sisenedes kiiresti perifeersesse piirkonda ning võimaldades ravimil nakkuskoldes
akumuleeruda terapeutilisel tasemel. Tülosiin saavutab mõnedes kudedes 3 kuni 5 korda suurema
kontsentratsiooni kui plasmas. Jaotusruumala on suur.
Laborloomadel tehtud katsed näitavad maksa metabolismi umbes 60% doosist. Toimub aktiivne
sekretsioon sappi ja enterohepaatilisse re-tsirkulatsiooni, kuid puhastumus on kiire. Kontsentratsioonid
uriinis on palju kõrgemad kui plasmas, kuid peamine osa doosist väljutatakse roojaga.
Norotyl LA-ga tehtud farmakokineetilistes katsetes saavutas tülosiin keskmise tippkontsentratsiooni
(Cmax) 2,14μg/ml. Keskmised kontsentratsioonid üle 0,75μg/ml püsisid kuni 10 tundi pärast
manustamist. Plasma poolväärtusajaks arvutati 4,87 tundi.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Alumiiniumstearaat, propüleenglükooldikaprülaat/dikapraat.
 
6.2. Sobimatus
Ei ole teada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 2 aastat
Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
I tüübi klaasviaal, suletud nitrüülkummist korgiga ja kaetud alumiiniumkapsliga.
Pakend: 50 ml või 100 ml klaasviaal.
Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravimid või nende jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA NIMI
NORBROOK LABORATORIES Ltd.
Station Works
Camlough Road
Newry Co. Down, BT35 6JP
Põhja-Iirimaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
1177
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
06.02.2004/24.10.2011
 
10. TEKSTI ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
Ei rakendata.
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna