MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01FA02
Toote nimetus: SUANOVIL 20 100ML / 1124862
Toimeaine: spiramütsiin
Tootja: Merial S.A.S.
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1 VETERINAARRAVIMI NIMETUS
 
Suanovil 20, süstelahus veistele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
 
1 ml süstelahust sisaldab: Toimeaine: Spiramütsiini 600 000 RÜ Abiaine(d): Bensüülalkohol (E1519) 41,6 mg Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
 
Süstelahus. Helekollane lahus.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
 
Veis.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
 
Pasteurella multocida ja Mannheimia haemolytica põhjustatud hingamisteede infektsioonide ravi. Spiramütsiini suhtes tundlike Staphylococcus aureus'e tüvede põhjustatud ägeda kliinilise mastiidi ravi lakteerivatel lehmadel.
 
4.3. Vastunäidustused
 
Mitte manustada intravenoosselt. Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust spiramütsiini või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes.
 
4.4. Erihoiatused
 
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 20 ml ravimit. Ravimi kasutamine peab põhinema loomalt isoleeritud bakterite antibiootikumitundlikkuse uuringutel. Kui see pole võimalik, peab ravi põhinema kohalikel (piirkonna, farmi) epidemioloogilistel andmetel bakterite tundlikkuse kohta. Laiem kasutamine, sealhulgas kasutamine, mis erineb ravimi omaduste kokkuvõttes kirjeldatust, võib suurendada spiramütsiini suhtes resistentsete bakterite levimust. Ravimi kasutamisel tuleb arvesse võtta ametlikke riiklikke ja piirkondlikke kehtivaid antimikrobiaalse ravi printsiipe. S. aureus'e põhjustatud mastiiti tuleb ravida siis, kui ilmnevad kliinilised tunnused. Ravida tuleb ainult vähem kui 24 tunni jooksul täheldatud kliiniliste tunnustega S. aureus'e põhjustatud ägeda mastiidi juhtumeid. Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Inimesed, kes on spiramütsiini ja/või teiste makroliidide suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti. Nahaärrituse korral konsulteerida arstiga. Pärast kasutamist pesta käed.
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
 
Süstekohal võib esineda mööduvat valulikkust.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
 
Laboratoorsed uuringud hiirtel ei ole tõestanud teratogeenset toimet. Küülikutel täheldati embrüotoksilist toimet maternotoksilistel suukaudsetel annustel. Ravimi ohutust lehmadel ja emistel tiinuse ja laktatsiooni perioodil ei ole uuritud. Kasutada ainult vastavalt vastutava loomaarsti tehtud kasu-riski suhte hinnangule.
 
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
 
Ei ole teada.
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
 
Intramuskulaarne. Alaannustamise vältimiseks tuleb kehamass määrata võimalikult täpselt. Mastiit: 30 000 RÜ spiramütsiini 1 kg kehamassi kohta (st 5 ml ravimit 100 kg kehamassi kohta) kaks korda 24-tunnise vahega. Hingamisteede infektsioonid: 100 000 RÜ spiramütsiini 1 kg kehamassi kohta (st 5 ml ravimit 30 kg kehamassi kohta) kaks korda 48-tunnise vahega. Ühte süstekohta ei tohi manustada rohkem kui 20 ml ravimit. See tähendab, et annus tuleb jagada kaheks manustamiskorraks, ning süstida kaela vastaskülgedele. Kui vaja on rohkem kui kahte süsti, peab kaela ühel küljel olevate süstekohtade kaugus üksteisest olema vähemalt 15 cm. Teise annusega (24 või 48 tunni pärast) tuleb kasutada sama meetodit, kontrollides, et kõigi ravi osana tehtud süstide kaugus üksteisest on vähemalt 15 cm. Protseduur on vajalik üksikute süstekohtade lahus hoidmiseks. Nende juhiste eiramine võib kaasa tuua lihastele kehtestatud ravimijääkide piirnormi 200 µg/kg ületava jääkide taseme.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid)
 
Korduval kahekordse terapeutilise annuse intramuskulaarsel manustamisel vasikatele süsteemseid reaktsioone ei täheldatud.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
 
Mastiit: Lihale ja söödavatele kudedele: 62 päeva. Piimale: 13,5 päeva.
Hingamisteede infektsioonid: Lihale ja söödavatele kudedele: 62 päeva. Piimale: ravi korral annusega, mis on vajalik hingamisteede haiguste raviks, ei ole lubatud ravimit kasutada loomadel, kelle piima tarvitatakse inimtoiduks.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
 
Farmakoterapeutiline rühm: antibakteriaalsed ained süsteemseks kasutamiseks, makroliidid ATCvet kood: QJ01FA02
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
 
Spiramütsiin avaldab toimet bakteri valgusünteesile, seondudes 50S ribosoomi allüksustega, inhibeerides translokatsiooni etappi. Spiramütsiin võib saavutada kudedes nii suure kontsentratsiooni, et sellel õnnestub tungida rakkudesse ja seonduda 50S ribosoomi allüksustega. Spiramütsiin on antimikroobne aine, mis avaldab bakteriostaatilist toimet mükoplasmale, gramnegatiivsetele ja grampositiivsetele bakteritele. Spiramütsiin toimib bakterite Staphylococcus aureus, Mannheimia haemolytica ja Pasteurella multocida vastu. Haigetelt loomadelt aastatel 2007–2012 kogutud Euroopa isolaatides on määratud spiramütsiini järgmised minimaalsed inhibeerivad kontsentratsioonid (MIK):
 

Bakteri liik
Päritolu
Tüvede arv
MIK vahemik (µg/ml)
Vahemik
MIK50
MIK90
Pasteurella multocida
Veised
129
1 - ≥512
16
32
Mannheimia haemolytica
Veised
149
4 – 512
64
128
Staphylococcus aureus
Veised
211
1 - ≥
4
8

 
5.2. Farmakokineetilised andmed
 
Pärast lihasesse süstimist imendub spiramütsiin kiiresti ja maksimaalne kontsentratsioon plasmas saavutatakse 3 tunni jooksul. Spiramütsiin on nõrgalt aluseline, mitteioniseeritud ja rasvlahustuv ühend, mis läbib kergesti rakumembraanid passiivse difusiooni teel. Spiramütsiini seondub plasmavalkudega vähesel määral. Selle jaotumine kudedes on ulatuslik, suure kontsentratsiooniga eeskätt bronhisekreedis, kopsu parenhüümis alveolaarmakrofaagides, udaras ja piimas. Spiramütsiin metaboliseeritakse maksas; selle esmasel metaboliidil neospiramütsiinil on antimikrobiaalne toime. Spiramütsiin eritub peamiselt sapiga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
 6.1. Abiainete loetelu
 
Bensüülalkohol (E1519) Monoetüülatsetamiid Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
 
Sobivusuuringute puudumise tõttu ei tohi seda veterinaarravimit teiste veterinaarravimitega segada.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
 
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 18 kuud. Kõlblikkusaeg pärast vahetu pakendi esmast avamist: koheseks kasutamiseks.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
 
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
 
Värvitu I tüüpi klaasviaalid 50 ml ja 100 ml ning värvitu II tüüpi klaasviaal 250 ml. Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.
 
6.6.Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
 
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
 
MERIAL 29, Avenue Tony Garnier 69007 Lyon Prantsusmaa
 
8. MÜÜGILOA NUMBER (NUMBRID)
 
1468
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
 
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 04.05.2007 Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 26.09.2012
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
 
Märts 2015
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Ei rakendata.
 
Kasutaja
Salasõna