MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
Q RAVIMID JA VETERINAARSED TOOTED SUURLOOMADELE
- QA SEEDETRAKT JA AINEVAHETUS
- QB VERI JA VERELOOMEORGANID
- QD DERMATOLOOGILISED PREPARAADID
- QG UROGENITAALSÜSTEEM JA SUGUHORMOONID
- HÜPOFÜÜSI, HÜPOTALAMUSE HORMOONID JA NENDE ANALOOGID
- QI IMMUNOLOOGILISED AINED
- QJ INFEKTSIOONIVASTASE AINED SÜSTEEMSEKS KASUTAMISEKS
QJ01A TETRATSÜKLIINID
QJ01B AMFENIKOOLID
QJ01C BEETALAKTAAMANTIBIOOTIKUMID, PENITSILLIINID
TEISED BEETA-LAKTAAMANTIBIOOTIKUMID
SULFOONAMIIDID JA TRIMETOPRIM
MAKROLIIDID JA LINKOSAMIIDID
QJ01M KINOLOONID
QJ01R ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED
QJ51 ANTIBAKTERIAALSED AINED INTRAMAMMAARSEKS KASUTAMISEKS
ANTIBAKTERIAALSETE AINETE KOMBINATSIOONID UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
TEISED ANTIBAKTERIAALSED AINED UDARASISESEKS MANUSTAMISEKS
- KASVAJAVASTASED JA IMMUNOMODULEERIVAD AINED
- QM SKELETI-LIHASSÜSTEEM
- QN KESKNÄRVISÜSTEEM
- QP PARASIITIDE VASTASED AINED, INSEKTITSIIDID, REPELLENDID
- HINGAMISSÜSTEEM
- MEELEORGANID
- VARIA
- DIAGNOSTIKUMID, KIIRTESTID SUURLOOMADELE
- OLMEPARASIITIDE VASTASED AINED
KLIINIKUTARVIKUD, INSTRUMENDID, SIDE - JA HOOLDUSMATERJALID
PÕLLUMAJANDUSLOOMADELE / FARMITARVIKUD
TÄIENDSÖÖDAD
VÄIKELOOMATOOTED
ATC: QJ01FA90
Toote nimetus: PHARMASIN 200 INJ. 50ML/1145214
Toimeaine: tülosiin
Tootja: Huvepharma NV
Kuuluvus: Retseptiga

 

RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE
 
1. VETERINAARRAVIMI NIMETUS
Pharmasin, 200 mg/ml süstelahus veistele, sigadele, lammastele ja kitsedele
 
2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS
1 ml süstelahust sisaldab:
 
Toimeaine:
Tülosiin 200 mg
 
Abiained:
Bensüülalkohol 40 mg
Abiainete täielik loetelu on esitatud punktis 6.1.
 
3. RAVIMVORM
Süstelahus.
Värvitu kuni kollane vedelik.
 
4. KLIINILISED ANDMED
 
4.1. Loomaliigid
Veis, siga, lammas, kits.
 
4.2. Näidustused, määrates kindlaks vastavad loomaliigid
Tülosiinile tundlike mikroorganismide põhjustatud infektsioonhaiguste ravi.
Kliiniliselt oluline toimespekter:
Staphylococcus spp,
Streptococcus spp,
Clostridium spp,
Actinomyces spp,
Pasteurella spp,
Mycoplasma spp,
Mannheimia haemolytica,
Erysipelothrix rhusiopathiae,
Histophilus somni,
Actinobacillus pleuropneumoniae,
Trueperella pyogenes.
 
4.3. Vastunäidustused
Mitte kasutada, kui esineb ülitundlikkust tülosiini, teiste makroliidide või ravimi ükskõik milliste
abiainete suhtes.
Mitte manustada hobustele ja teistele hobuslastele (ravi võib lõppeda surmaga seedetrakti
düsbakterioosi tagajärjel).
Mitte kasutada preparaati elusvaktsiinidega vaktsineerimise ajal.
 
4.4. Erihoiatused
Ei ole.
 
4.5. Ettevaatusabinõud
 
Ettevaatusabinõud kasutamisel loomadel
Mitte manustada ühte süstekohta rohkem kui 10 ml preparaati.
Ravimit tuleb kasutada vastavalt mikroobide antibiootikumitundlikkuse uuringutele ning arvestada
ametlikke riiklikke ja piirkondlikke antimikrobiaalse ravi printsiipe.
 
Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule
Inimesed, kes on tülosiini suhtes ülitundlikud, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga
vältima.
Juhuslikul ravimi süstimisel iseendale pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi
infolehte või pakendi etiketti.
Ärritusnähtude ja sensibilisatsiooni tekkimise ohu tõttu tuleb vältida preparaadi sattumist nahale ja
silmade limaskestale. Veterinaarravimi sattumisel silma loputada silmi rohke voolava veega.
Veterinaarravimi sattumisel nahale pesta ravimiga kokkupuutunud piirkond põhjalikult vee ja seebiga.
Pärast ravimi kasutamist pesta käed,
 
4.6. Kõrvaltoimed (sagedus ja tõsidus)
Harvadel juhtudel tekib erüteem, naha sügelemine, kõhulahtisus, pärasoole limaskesta turse või
prolaps sigadel. Ravi katkestamisel mööduvad kõrvaltoimed ravi vajamata.
Mõnikord tekib süstekohal valulik turse.
 
4.7. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil
Kasutamisel tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.
4.8. Koostoimed teiste ravimitega ja muud koostoimed
Tülosiini ei soovitata manustada koos penitsilliinide, tsefalosporiinide ja linkoosamiinidega (oht
antibakteriaalse toime vähenemiseks).
Pharmasin süstelahust ei tohi segada kokku ühte süstlasse teiste süstelahustega (tekkida võib sade või
muud füüsikalis-keemilised sobimatusreaktsioonid).
 
4.9. Annustamine ja manustamisviis
Intramuskulaarseks manustamiseks.
Veis: 5 mg tülosiini kg kehamassi kohta ehk 2,5 ml 100 kg kehamassi kohta.
Lammas, kits: 10...12 mg kg kehamassi kohta ehk 0,5...0,6 ml 10 kg kehamassi kohta.
Siga: 10 mg kg kehamassi kohta ehk 0,5 ml 10 kg kehamassi kohta.
 
Ravi kestus: kuni 5 päeva.
Manustamissagedus: üks kord 24 tunni jooksul. Mitte manustada ühte süstekohta rohkem kui 10 ml
preparaati. Korduval manustamisel tuleb ravim süstida erinevatesse kohtadesse.
Õige annuse tagamiseks tuleb võimalikult täpselt kindlaks määrata loomade kehamass, et vältida
alaannustamist.
 
4.10. Üleannustamine (sümptomid, esmaabi, antidoodid), vajadusel
5-kordne üleannustamine ei põhjustanud sihtloomaliikidel kõrvaltoimeid. Terapeutilisest annusest 10
korda suuremate annuste kasutamisel ei täheldatud lammastel ja kitsedel toksilisuse tunnuseid.
 
4.11. Keeluaeg (-ajad)
Lihale ja söödavatele kudedele: veis - 21 päeva; siga, lammas, kits - 14 päeva.
Piimale: veis, lammas, kits: 4 päeva.
 
5. FARMAKOLOOGILISED OMADUSED
Farmakoterapeutiline grupp: makroliidid
ATCvet kood: QJ01FA90
 
5.1. Farmakodünaamilised omadused
Tülosiin on makroliidantibiootikum, mille pKa on 7,1. Tülosiin sarnaneb struktuurilt erütromütsiiniga.
Seda toodab Streptomyces fradiae. Tülosiin lahustub vähesel määral vees. Tülosiini antibiootiline
toime avaldub sarnase mehhanismi abil nagu teistel makroliididel, st ribosoomi 50S alaühikuga
seondumisel teel, mille tagajärjeks on valgusünteesi inhibeerimine. Tülosiinil on peamiselt
bakteriostaatiline toime.
Tülosiinil on antibiootiline toime grampositiivsete kokkide (stafülokokid, streptokokid),
grampositiivsete bakterite (Actinobacillus pleuropneumoniae, Erysipelothrix rhusiopathiae,
Clostridium spp, Actinomyces spp), teatud gramnegatiivsete bakterite (Histophilus somni,
Mannheimia haemolytica, Pasteurella spp) ja enamike mükoplasmade vastu.
 
5.2. Farmakokineetilised andmed
Imendumine
Intramuskulaarsel manustamisel saavutab tülosiini kontsentratsioon maksimumi 3–4 tundi pärast
manustamist.
 
Jaotumine
Maksimaalne kontsentratsioon lehmade ja emiste piimas on umbes 6 tundi pärast manustamist
3−6 korda suurem kui kontsentratsioon veres. Veiste ja sigade kopsudes oli tülosiini kontsentratsioon
7–8 korda suurem kui maksimaalne kontsentratsioon seerumis. See leiti 6–24 tundi pärast
intramuskulaarset manustamist. Veistel (nii indlevatel kui ka mitteindlevatel), kellele manustati
intravenoosselt üks 10 mg/kg annus tülosiini, oli tülosiini keskmine organismis viibimisaeg (mean
residence time, MRT) emakanõres 6–7 korda pikem kui seerumis mõõdetud MRT. See näitab, et üks
tülosiini süst annuses 10 mg/kg 24 tunni jooksul võib emakanõres anda kontsentratsiooni, mis ületab
tülosiini MIC90 Trueperella pyogenes’ele, mis on üks sageli isoleeritavaid patogeene metriidi
diagnoosimisel veistel.
 
Eritumine
Tülosiin eritub muutumatult sapi ja uriiniga.
 
6. FARMATSEUTILISED ANDMED
 
6.1. Abiainete loetelu
Bensüülalkohol
Propüleenglükool
Süstevesi
 
6.2. Sobimatus
Tülosiintartraadi kui aine sobimatust ei ole kirjeldatud, kuid siiski võib see lahustes ilmneda. Seetõttu
ei tohi Pharmasin’i süstelahust segada kokku ühte süstlasse teiste süstelahustega, sest on oht
toimeaine välja sadenemiseks.
 
6.3. Kõlblikkusaeg
Müügipakendis veterinaarravimi kõlblikkusaeg: 3 aastat.
Kõlblikkusaeg pärast viaali esmast avamist: 28 päeva.
 
6.4. Säilitamise eritingimused
Hoida temperatuuril kuni 25°C.
Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.
 
6.5. Vahetu pakendi iseloomustus ja koostis
Pruun klaasviaal (tüüp II), mis on suletud kummikorgiga ja kaetud alumiiniumkattega.
Pakend: 50 ml, 1 tk pakendis
 
6.6. Erinõuded ettevaatusabinõude osas kasutamata jäänud veterinaarravimite või nende
kasutamisest tekkinud jäätmete hävitamisel
Kasutamata veterinaarravim või selle jäätmed tuleb hävitada vastavalt kohalikule seadusandlusele.
 
7. MÜÜGILOA HOIDJA
Huvepharma NV
Uitbreidinstraat 80
2600 Antwerpen
Belgia
 
8. MÜÜGILOA NUMBER
1235
 
9. ESMASE MÜÜGILOA VÄLJASTAMISE / MÜÜGILOA UUENDAMISE KUUPÄEV
Esmase müügiloa väljastamise kuupäev: 28.04.2004
Müügiloa viimase uuendamise kuupäev: 19.06.2014
 
10. TEKSTI LÄBIVAATAMISE KUUPÄEV
Juuni 2014
 
MÜÜGI, TARNIMISE JA/VÕI KASUTAMISE KEELD
 
Kuuluvus: Retseptiravim
 
Kasutaja
Salasõna